; WWFT - Notarispraktijk Hagen | Vleuten
WWFT

De dienstverlening van de notaris is onderworpen aan de regels opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Met deze wet wil de overheid tegengaan dat criminelen witwaspraktijken kunnen uitvoeren en voorkomen dat gelden worden gebruikt ter financiering van terrorisme.
Ter uitvoering van deze wet is aan de notaris een aantal verplichtingen opgelegd. Zo dient de notaris bij de uitvoering van zijn diensten een cliëntenonderzoek uit te voeren. Ook heeft de notaris een meldingsplicht wanneer er een vermoeden is van witwassen of het financieren van terrorisme. Deze verplichtingen gelden voor zaken waarbij registergoederen zijn betrokken en voor diensten welke worden verricht voor bedrijven en instellingen. De Wwft is niet van toepassing op familiepraktijk zaken, met uitzondering van ongebruikelijke transacties met betrekking tot de aangifte erfbelasting.
Wat dit voor u betekent wordt hieronder toegelicht.

 

Cliëntenonderzoek
Cliënten die de notaris vragen zijn diensten te verlenen, moeten zich eerst laten identificeren door de notaris. De notaris zal u identificeren door het verifiëren van uw legitimatiebewijs. Neem daarom altijd een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument) mee naar een bezoek aan de notaris.

Ook de identiteit van rechtspersonen, zoals een besloten vennootschap, stichting of vereniging wordt door de notaris geverifieerd, aan de hand van een uittreksel van de Kamer van Koophandel.
Niet alleen de identiteit van de rechtspersoon is van belang. De notaris dient ook de onderzoeken of in de rechtspersoon een persoon is betrokken met een belang van meer dan 25%. Dit wordt ook wel de Ultimate Benificiaire owner of de UBO genoemd. De identiteit van deze persoon dient eveneens door de notaris te worden vastgesteld.

Wanneer een transactie of een cliënt een verhoogd risico met zich meebrengt is de notaris verplicht nader onderzoek te doen. Een dergelijk verplicht onderzoek is bijvoorbeeld nodig wanneer de cliënt iemand is die een prominente politieke functie bekleedt, of wanneer een cliënt directe familieleden of naaste geassocieerden heeft die een dergelijke politieke functie uitoefenen. Deze persoon wordt ook wel een ‘PEP’ genoemd.

 

Meldplicht
Melding ongebruikelijke transacties
Wanneer de notaris vermoedt dat een aan hem gevraagde dienst mogelijk verband houdt met witwaspraktijken of financiering van terrorisme, is de notaris verplicht deze transactie te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, ofwel FIU-Nederland. Deze plicht geldt ook ten aanzien van voorgenomen transacties, welke nog niet zijn uitgevoerd. De meldingsplicht van de notaris geldt niet voor voorgenomen transacties, welke ter sprake zijn gekomen tijdens een oriënterend gesprek. De meldingsplicht geldt vanaf het moment dat de notaris de zaak in behandeling heeft genomen. De notaris mag zijn cliënt niet mededelen dat er een melding is gedaan.

Melding contante betaling
Ook heeft de notaris de verplichting melding te maken van contante betalingen boven de € 10.000. Sinds de wijziging van de beroepsregels van 1 mei 2019 mag de notaris geen contante betalingen boven de 2.500 euro ontvangen. De notaris zal deze melding dan ook niet regelmatig meer hoeven te doen. De verplichting tot melden geldt echter ook voor contante stortingen op de notarisrekening.