; Algemene Voorwaarden - Notarispraktijk Hagen | Vleuten
Algemene Voorwaarden

I. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Notarispraktijk Hagen: Notarispraktijk Hagen B.V., gevestigd te Vleuten, KvK nummer 30146662.
b. Cliënt: de contractspartij van Notarispraktijk Hagen.
c. Consument: Cliënt die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
d. Honorarium: de financiële vergoeding die Notarispraktijk Hagen voor de uitvoering van haar werkzaamheden met Cliënt is overeengekomen.
e. Overeenkomst van opdracht: de contractuele verhouding tussen Notarispraktijk Hagen en Cliënt.
f. Partijen: Notarispraktijk Hagen en Cliënt gezamenlijk.
g. Verschotten: de kosten die Notarispraktijk Hagen in verband met de uitvoering van de Overeenkomst maakt, niet zijnde Honorarium of Notarispraktijk Hagenkosten en waarvoor declaraties worden ontvangen van derden.
h. Derdengelden: gelden, niet zijnde een voorschot, die Notarispraktijk Hagen ten behoeve van de Cliënt en/of een wederpartij van de Cliënt onder zich heeft en op een bankrekening van een van haar Derdengeldrekeningen zijn bijgeschreven.

 

II. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst tussen Partijen, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.

 

III. Overeenkomst
a. De Overeenkomst komt pas tot stand, nadat Notarispraktijk Hagen deze heeft aanvaard. Bij de aanvaarding kan Notarispraktijk Hagen slechts worden vertegenwoordigd door aan Notarispraktijk Hagen verbonden (kandidaat-)notarissen of door andere bij Notarispraktijk Hagen werkzame personen krachtens (schriftelijke) volmacht.
b. Cliënt stemt ermee in dat Notarispraktijk Hagen de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door Notarispraktijk Hagen of zo nodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
c. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Notarispraktijk Hagen zal Cliënt de inhoud van de Overeenkomst en adviezen niet aan derden verstrekken, behalve voor zover die zijn opgesteld met de bedoeling om derden van die informatie te voorzien.
d. Cliënt stemt ermee in dat Notarispraktijk Hagen digitaal met hem en met derden correspondeert.
e. Zowel Cliënt als Notarispraktijk Hagen is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder schadevergoedingsverplichting.

 

IV. Declaratie
a. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Cliënt voor de werkzaamheden verricht in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst het Honorarium, Verschotten en omzetbelasting, verschuldigd.
b. Als het Honorarium op basis van tijdsbesteding wordt berekend, is de urenadministratie van Notarispraktijk Hagen bindend, tenzij Cliënt de onjuistheid van de urenopgave aantoont.
c. Verrichte werkzaamheden kunnen, als de uitvoering van de Overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
d. Als de Overeenkomst wordt beëindigd voordat Notarispraktijk Hagen de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, is Cliënt het Honorarium verschuldigd voor de door Notarispraktijk Hagen reeds verrichte werkzaamheden. Dit Honorarium bestaat uit de door Notarispraktijk Hagen reeds bestede, nog niet vergoede uren maal het geldende uurtarief van de medewerker(s) die de werkzaamheden heeft/hebben verricht.
e. Als de Overeenkomst wordt beëindigd voordat Notarispraktijk Hagen de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid en de beëindiging aan Cliënt kan worden toegerekend, is Cliënt ongeacht andersluidende afspraken naar keuze van Notarispraktijk Hagen verschuldigd het overeengekomen Honorarium dan wel een bedrag gelijk aan de door Notarispraktijk Hagen reeds bestede uren maal het geldende uurtarief van de medewerker(s) die de werkzaamheden heeft/hebben verricht.
f. Het onder d. en e. genoemde Honorarium is exclusief Verschotten en omzetbelasting.
g. Notarispraktijk Hagen is steeds gerechtigd betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de slotdeclaratie in de betreffende Overeenkomst.
h. Notarispraktijk Hagen kan het tijdevenredige Honorarium per 1 januari van elk jaar aanpassen. Als sprake is van een verhoging van de uurtarieven binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te beëindigen. Van dit recht dient de Consument gebruik te maken binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de uurtarieven. Indien de Consument de Overeenkomst beëindigt, zal het Honorarium worden berekend aan de hand van de niet verhoogde uurtarieven.
i. Als de Overeenkomst bestaat tussen Notarispraktijk Hagen en meer Cliënten, zijn al deze Cliënten hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen uit deze bepaling en alle navolgende bepalingen.

 

V. Betaling
a. Cliënt is alleen van zijn betalingsverplichting jegens Notarispraktijk Hagen gekweten indien en voor zover hij het verschuldigde heeft overgemaakt op één van de bank- of derdengeldrekeningen ten name van Notarispraktijk Hagen, dan wel in contanten heeft betaald aan één van de (kandidaat) notarissen.
b. Cliënt is niet bevoegd het aan Notarispraktijk Hagen te betalen bedrag te verrekenen met tegenvorderingen.
c. Declaraties van Notarispraktijk Hagen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald bij gebreke waarvan Cliënt van rechtswege in verzuim is en vertragingsrente is verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende wettelijke (handels)rente.
d. Indien Notarispraktijk Hagen tegen Cliënt (die in verzuim is) incassomaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van Cliënt met een minimum van 10% van de openstaande declaraties. In relatie tot Consumenten is de Wet Incassokosten van toepassing.
e. De betaling door of ten behoeve van Cliënt strekt ten eerste in mindering van de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering van de vervallen rente en tot slot in mindering van de declaratie die het langst openstaat, zelfs al wordt bij de betaling door of namens Cliënt anders vermeld.

 

VI. Derdengelden
a. Notarispraktijk Hagen betaalt Derdengelden aan de Cliënt en/of de wederpartij van de Cliënt, indien en voor zover zij daartoe volgens een gemaakte afspraak verplicht is.
b. Notarispraktijk Hagen behoudt zich het recht voor de betaling van Derdengelden op te schorten zolang de Cliënt en de wederpartij van de Cliënt strijden over de vraag wie aanspraak op de Derdengelden kan maken.
c. Notarispraktijk Hagen behoudt zich het recht voor om de Derdengelden niet uit te betalen aan andere (rechts)personen dan de Cliënt en/of de wederpartij van de Cliënt.
d. Zowel positieve als negatieve rente die een bankinstelling over het saldo op de derdengeldenrekeningen van Notarispraktijk Hagen vergoedt casu quo in rekening brengt, wordt aan Cliënt vergoed casu quo doorberekend, zulks met inachtneming van het bepaalde in de Regeling op het notarisambt.
e. De vordering tot betaling van de Derdengelden op Notarispraktijk Hagen kan niet worden overgedragen of verpand.

 

VII. Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van Notarispraktijk Hagen jegens Cliënt en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, conform de door de KNB voorgeschreven verzekeringen.
b. Bij het inschakelen door Notarispraktijk Hagen van derden en bij het gebruik door Notarispraktijk Hagen van apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zal Notarispraktijk Hagen steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Notarispraktijk Hagen is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Notarispraktijk Hagen bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, niet aansprakelijk. Notarispraktijk Hagen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
c. Indien een beroep van Notarispraktijk Hagen op het bepaalde onder VII b. in rechte niet wordt gehonoreerd, geldt in ieder geval de aansprakelijkheidsbeperking als omschreven onder VIIa.
d. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of bewuste roekeloosheid van Notarispraktijk Hagen en/of van haar leidinggevenden.

 

VIII. Geschillen
a. Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling van Notarispraktijk Hagen is Nederlands recht van toepassing.
b. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat, welke is te raadplegen op www.knb.nl/de-notaris/klacht-over-notaris (http://www.knb.nl/de-notaris/klacht-over-notaris) en www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/notariaat (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/notariaat).

 

Mei 2020