Woning of appartement

Huis & Hypotheek

Bij koophuis zijn verzekeringen net zo belangrijk
Met het kopen van een huis loopt u ook een aantal financiële risico’s. Gelukkig kunt u zich hiertegen verzekeren. Sommige verzekeringen zijn zelfs verplicht als u een hypotheek afsluit zoals een overlijdensrisicoverzekering. Deze keert een bedrag uit aan uw partner of nabestaanden als u komt te overlijden. Drie andere belangrijke verzekeringen zijn de opstalverzekering, de inboedelverzekering en de woonlastenverzekering.

Met de opstalverzekering bent u verzekerd tegen schade aan uw huis. De inboedelverzekering dekt schade aan uw spullen veroorzaakt door bijvoorbeeld inbraak of diefstal. En de woonlastenverzekering keert uit als u inkomsten verliest door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid

  1. Woonlastenverzekering - De woonlastenverzekering keert uit als u inkomsten verliest door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Met deze verzekering kunt u voor een bepaalde tijd de maandelijkse hypotheeklasten, of een deel daarvan, betalen.
  2. Inboedelverzekering - De waarde van de spullen die u in huis heeft staan, is bij elkaar opgeteld vaak meer dan u denkt. De inboedelverzekering dekt schade aan uw spullen veroorzaakt door bijvoorbeeld water, brand, inbraak of diefstal.
  3. Opstalverzekering - Met de opstalverzekering bent u verzekerd tegen schade aan uw huis. Dit kan schade zijn die is veroorzaakt door storm, brand of inbraak. Vaak moet u deze verzekering verplicht afsluiten als u een hypotheek afsluit.
  4. Overlijdensrisicoverzekering - De overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag uit aan uw partner of nabestaanden wanneer u komt te overlijden. Als u een hypotheek aanvraagt bij de bank dan bent u vaak verplicht deze verzekering af te sluiten.

Wilt u meer weten over de verplichtingen bij het kopen van een huis of het aangaan van een hypothecaire lening? Bel ons voor het maken van een afspraak.

2017-08-21
Oververhitting woningmarkt dreigt, laat je niet gek maken

Na de jarenlange crisis op de woningmarkt draait deze weer op volle toeren, het lijkt wel of de kurk van de fles is gekomen en iedereen ineens een huis wil kopen. Dat is ook niet zo gek, want wonen is een natuurlijke en eerste levensbehoefte. Gezinnen groeien, stellen gaan trouwen of samenwonen, ouderen blijven langer zelfstandig wonen en er ontstaan steeds meer eenpersoonshuishoudens. Nu ook nog de productie van nieuwe woningen ver achter ligt op het normale volume is het de economische wet van vraag en aanbod die de markt bepaald.

Zoekt u een huis in Oost Groningen of in Zeeland dan gaat dat nog wel lukken, maar in de Randstad en grotere steden elders in het land zijn courante en betaalbare woningen schaars. Zo is de markt omgeslagen van een kopers- naar een verkopersmarkt. Voor bijna elke courante woning zijn meerdere, soms tientallen gegadigden. We zien nu dat een openingsbod al vaak boven de vraagprijs ligt en kopers ver gaan om hun droomhuis te bemachtigen. Als een verkoper kan kiezen uit een koper die een voorbehoud voor financiering maakt en ook nog eerst een bouwkundige keuring wil dan valt de keuze al snel op een koper die deze voorbehouden niet maakt.
 
In de praktijk zien we nu gebeuren dat mensen bij wijze van spreken makkelijker een woning van € 300.000 aanschaffen dan een broodrooster van € 80. Als voor de woning het koopcontract eenmaal getekend is en er geen voorbehouden voor financiering en/of bouwkundige keuring gemaakt zijn, dan geldt er alleen nog maar de wettelijke bedenktijd van 3 dagen. Daarna zit u definitief aan de koop vast. Als nu achteraf blijkt dat de financiering toch niet rond komt door bijvoorbeeld een onverwacht ontslag of een breuk in de relatie, dan zit u als koper vast aan een boete van 10% van de koopsom. Deze moet u aan de verkoper betalen, vermeerderd met een eventuele schadevergoeding.
Geen huis, geen financiering, wel een schadepost van misschien wel € 40.000. Daar moet u toch niet aan denken. Ons advies is om uitsluitend een bod op een woning te doen zonder financieringsvoorbehoud als u 100% zeker weet dat u de woning met bijkomende kosten ook kunt betalen. Vraag daarnaast door naar de bouwkundige staat van de woning. De verkoper heeft op dit punt een wettelijke mededelingsplicht voor alle hem kenbare gebreken.
 
Voor u zal het lezen van een concept koopovereenkomst geen dagelijkse kost zijn, voor ons als notariskantoor wel. Ook al is het contract opgesteld door de makelaar van de verkoper, kom er voor het ondertekenen gerust bij ons mee langs of zet het op de mail. Wij weten waar we moeten kijken en of er voor u als koper geen onredelijke bedingen opgenomen zijn. Minister Plasterk heeft net in de Tweede Kamer aangegeven bezig te zijn met een wettelijk recht op het opnemen van een financieringsvoorbehoud of voorbehoud van een positieve bouwkundige keuring, maar zover is het nog niet. Blijf tot die tijd voorzichtig en laat het droomhuis geen nachtmerrie worden.
2017-07-17
Ontbindende voorwaarde ook geldig bij afwijkende leveringsakte

Bepalingen in een zogenaamde voorlopige koopakte kunnen uiteindelijk van groot belang zijn voor koper en verkoper van een huis. Dat blijkt uit een zaak die onlangs voor de Rechtbank Overijssel diende. De aan de rechter voorgelegde kwestie was dat een verkoper een woning had verkocht aan een koper waarbij in de voorlopige koopakte was opgenomen dat de koop ontbonden zal zijn bij faillissement van de koper. Deze clausule zou ook in de uiteindelijke akte van levering moeten worden opgenomen, maar om onduidelijke redenen is dat niet gebeurd.

De leveringsakte bevatte wel de bepaling dat alle ontbindende voorwaarden die zijn overeengekomen in de koopovereenkomst bij ondertekening van de leveringsakte zijn uitgewerkt. Ook is daarin bepaald dat zowel verkoper als koper zich bij deze koop en levering niet meer op een ontbindende voorwaarde kan beroepen.
Een tijdje na de levering gaat de koper failliet. De verkoper wil van de rechter een verklaring dat hij vanaf datum faillissement weer eigenaar van het overgedragen stuk grond wordt. Hij beroept zich op de ontbindende voorwaarde in de koopakte. Hij vindt de curator in het faillissement op zijn weg.
 
De verkoper bewijst voor de rechter dat er geen enkel overleg is geweest over het niet opnemen van de ontbindende voorwaarde in de leveringsakte en dat zijn bedoeling met die ontbindende voorwaarde ook niet was gewijzigd bij de levering. Dat blijkt ook uit de aan de rechter overlegde correspondentie tussen de verkoper en de notaris. De verkoper was niet persoonlijk aanwezig bij het tekenen van de akte van levering maar had een volmacht aan het notariskantoor afgegeven.
Het enkele na ontvangst van concept-leveringsaktes (bij volmacht) meewerken aan het verlijden van de leveringsakte is onvoldoende aanwijzing voor de conclusie dat in de periode tussen het sluiten van de koopovereenkomst en het passeren van de leveringsakte de wil van partijen over de ontbindende voorwaarde is gewijzigd. De Rechtbank betrekt daarbij dat de in de leveringsakte opgenomen bepalingen, die strijdig zijn met de in de koopovereenkomst weergegeven partijbedoeling over het opnemen van de ontbindende voorwaarde bij faillissement, standaardbepalingen zijn uit de modelakte die landelijk voor leveringen wordt gehanteerd.
 
De rechter stelt vast dat de verkoop onder ontbindende voorwaarde van het faillissement van de koper is overeengekomen en dat deze voorwaarde is vervuld. Daarmee is de verkoper met ingang van het faillissement van de koper weer eigenaar van het perceel geworden. De verkoper moet de koopprijs aan de curator terugbetalen.
 
De moraal van deze zaak is dat het van groot belang is dat de bepalingen uit de koopakte en de akte van levering exact op elkaar aansluiten. Als u als koper ons kantoor inschakelt voor de overdracht van uw nieuwe woning zullen wij altijd eerst de koopakte zorgvuldig doornemen, om problemen later te voorkomen.
2017-06-26
Wetsvoorstel functioneren Verenigingen van Eigenaren door Eerste Kamer

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan, of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex.

Alleen als 80% van de eigenaren akkoord is, kunnen zij afzien van storten in een onderhoudsfonds. Zij zullen het onderhoud dan van keer tot keer moeten betalen.Na de Tweede Kamer (in februari) ging vandaag ook de Eerste Kamer akkoord met dit wetsvoorstel van minister Plasterk (BZK).

In de wet komt ook expliciet te staan dat het voor VvE's mogelijk is een lening aan te gaan. Daarbij is elke eigenaar alleen verantwoordelijk voor zijn eigen deel van een lening. Zodra een lid van de VvE zijn appartement of woning verkoopt, gaat ook zijn deel van de lening over naar de nieuwe eigenaar.
De nieuwe regels worden vanaf januari 2018 van kracht.

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten in een VvE? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-06-06
Onverwachte overdrachtsbelasting verrast steeds meer mensen

Iedereen weet wel wat een huis is. Echter, voor de overdrachtsbelasting is dat een rekbaar begrip. Dan blijkt een huis soms toch iets meer te zijn dan u dacht. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij de koop van een woonboerderij met vrijstaande schuur, paardenbak, tuin en erf. De fiscus kan u dan zo maar verrassen met een hogere overdrachtsbelasting dan u dacht.

Het tarief overdrachtsbelasting bedraagt 2% voor een woning. Is het geen woning, dan rekent de fiscus 6%. Zo kan in het voorbeeld van de woonboerderij met vrijstaande schuur, paardenbak, tuin en erf voor een deel 2% en voor een ander deel 6% overdrachtsbelasting gelden.
 
Een onroerende zaak heeft een woonfunctie als het pand ‘naar zijn aard bestemd is voor bewoning'. Bij de beoordeling daarvan wordt gekeken of er bouwkundig van een woning kan worden gesproken. Een huis blijft een huis, ook als er niet meer in wordt gewoond. Een watertoren blijft een watertoren. Ook als er nu wel in wordt gewoond. Er zijn – zoals zo vaak – ook hier uitzonderlingen. Als een pand later ingrijpend verbouwd wordt en daardoor de aard en het aanzien van het pand veranderen, kan er anders tegen de functie van het pand worden aangekeken.
Bij een pand met verschillende functies – bijvoorbeeld woon- en winkelpand of boerderij met woongedeelte en stallen – moet de koopsom worden gesplitst. Dat levert ook weer verschillende tarieven voor de overdrachtsbelasting op. Is een pand niet (meer) geschikt om in te wonen – casco, sloopwoning of fundamenten – dan geldt het voor de overdrachtsbelasting als woning, als het er nog (nog) staat. Is de woning afgebroken en koop je een onbebouwd terrein? Dan koop je geen woning en zal het 2% tarief niet gelden.
 
Bij de schuur, paardenbak, tuin en erf in het hiervoor genoemde voorbeeld geldt dat, wanneer dat niet als woning gekwalificeerd kan worden, de koper daarover 6% overdrachtsbelasting moet betalen. Zodra de koopovereenkomst is getekend en u hiermee geen rekening heeft gehouden, moet u dieper in de buidel tasten dan u had verwacht.
 
Wilt u voorkomen dat u voor onaangename verrassingen met de overdrachtsbelasting komt te staan? Bel ons voor het maken vaan een afspraak.
2017-05-29
Goed samenleefcontract is noodzaak
Recente statistieken wijzen uit dat steeds meer stellen besluiten om te gaan samenwonen in plaats van trouwen. Voor het eerst in de geschiedenis zijn er vorig jaar meer kinderen geboren binnen samenleefrelaties dan binnen het huwelijk. Bij een huwelijk is er een uitgebreide regeling in de wet opgenomen waardoor problemen bij uit elkaar gaan of bij overlijden voorkomen worden. Voor een stel dat gaat samenwonen is in de wet helemaal niets geregeld.

De dagelijkse praktijk leert ons dat er de grootst mogelijke problemen kunnen ontstaan bij een breuk in de samenwoonrelatie of bij overlijden van een van de partners. Zeker als er sprake is van een eigen woning met een hypotheek en een levensverzekering zoals dit bij circa 900.000 samenwonende stellen het geval is, is het absoluut onverantwoord om niets te regelen. Door het ontbreken van een goed samenleefcontract kunnen de volgende problemen ontstaan: bij uit elkaar gaan zijn er geen regels hoe de gezamenlijke bezittingen en schulden te verdelen, partijen moeten maar zien hoe ze dit oplossen.

Bij overlijden van een van de partners gaat de helft van de woning met inboedel en saldo van en/of rekeningen naar de familie (ouders, broers, zusters) van de overleden partner. Als er eigen kinderen zijn dan gaan de hiervoor bedoelde zaken naar de kinderen. Familie moet tot wel 40% erfbelasting betalen over hetgeen van het kind of broer/zuster geërfd is. Als de familie besluit de helft van de woning aan de achtergebleven partner te schenken dan moet er nog een keer tot wel 40% (schenk)belasting betaald worden. Als de achtergebleven partner in het huis wil blijven wonen dan zal de "schoon" familie moeten worden uitgekocht waarbij ook weer overdrachtsbelasting betaald moet worden.
Kortom er ontstaat door het ontbreken van een goede regeling een buitengewoon vervelende situatie.

De oplossing is echter eenvoudig, als jullie besluiten om samen een huis te kopen vraag dan direct aan de notaris die de overdracht verzorgt om een goed samenleefcontract met eventueel partnertestamenten voor jullie op te stellen. In deze stukken worden duidelijke afspraken gemaakt over het verdelen van gezamenlijk bezit en schuld bij uit elkaar gaan. Bij overlijden van een partner is opgenomen dat alle gezamenlijke bezittingen vanzelf overgaan op de langstlevende partner zonder dat er erfbelasting verschuldigd is. Ook wordt een regeling opgenomen rond het betalen van gezamenlijke kosten en is het partnerpensioen geregeld waardoor de langstlevende partner aanspraak kan maken op een (levenslange) pensioenregeling.

Waarom zou je een huis wel tegen brand verzekeren maar nalaten een samenleefcontract af te sluiten? Voor de fiscus wordt een samenwonend stel met samenleefcontract gelijk behandeld als een gehuwd stel. Een goed samenleefcontract met 2 goede partnertestamenten geeft een betere regeling dan de standaard wettelijke bepalingen bij een gehuwd stel. Dus bent u van plan samen een huis te kopen om daarin samen te gaan wonen neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen helpen aan een uitstekende regeling.

2017-04-24
5%-regeling stok achter de deur bij aankoop nieuwbouw woning
Nu er na de crisis eindelijk weer nieuwbouwprojecten gerealiseerd worden is het goed om eens stil te staan bij de zogenaamde 5% regeling. In de praktijk wil het nogal eens voorkomen dat er bij oplevering van een nieuwbouwwoning een aantal gebreken wordt geconstateerd. Uiteraard is de aannemer dan verplicht deze gebreken alsnog op te lossen. Indien op dat moment de aannemer de complete koop-/aanneemsom al op zijn rekening heeft staan, wilde het wel eens zo zijn dat de aannemer geen haast maakte met het herstellen van de gebreken. Sinds 2003 is hiervoor een wettelijke regeling opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

De bedoeling van deze regeling is het bevorderen dat de aannemer uw nieuwbouwwoning correct en zonder gebreken oplevert. Om dit te bereiken wordt 5% van de door u te betalen aanneemsom (ofwel de helft van de laatste bouwtermijn) geblokkeerd zolang de oplevering niet geheel naar uw wens is. Dit bedrag moet dus wel door u betaald worden, maar blijft bij de projectnotaris in depot staan totdat ook het laatste gebrek is opgelost. Zo blijft er een financiële stok achter de deur om de aannemer gemotiveerd te houden uw huis correct op te leveren.

In de praktijk vraagt de aannemer het bedrag wel op bij de notaris maar stelt daar dan een (doorlopende) bankgarantie tegenover. Op het moment dat het nodig is zal de notaris een beroep doen op deze bankgarantie en komt het geld weer terug.
Vlak vóór de oplevering van uw woning door de aannemer moet u de totale koop-/aanneemsom en de eventuele meerwerknota’s hebben voldaan. De laatste aanneemtermijn wordt gedeclareerd vóór de oplevering en bedraagt 10% van de aanneemsom. Als de aannemer een bankgarantie heeft gesteld maakt u de 10% naar de aannemer over. Als er geen bankgarantie is dan stort u de laatste 5% naar de projectnotaris. De oplevering en sleuteloverdracht zullen niet plaatsvinden zolang niet alle verschuldigde bedragen zijn voldaan. Op de dag van de oplevering doet u samen met een medewerker van de aannemer een inspectieronde door de nieuwe woning. U kunt zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan door een deskundige..

Als de woning door u geheel in orde wordt bevonden, tekent u het proces-verbaal van oplevering in tweevoud.
De aannemer tekent mee en stuurt het proces-verbaal van oplevering naar de notaris. De notaris keert vervolgens drie maanden na de oplevering het depotbedrag uit aan de aannemer dan wel geeft hij de bankgarantie vrij aan de aannemer.

De 5%-regeling geldt ook voor gebreken die binnen een periode van 3 maanden na oplevering naar voren komen, ook deze nieuwe gebreken moet de aannemer dan vlot oplossen. Als bij de oplevering wel sprake is van gebreken dan worden deze vermeld op het proces-verbaal van oplevering. U hoeft geen akkoord te geven voor uitkering van de 5% aan de aannemer totdat alle gebreken zijn verholpen. Na de oplevering heeft de aannemer 3 maanden om alle gebreken die zijn geconstateerd bij de oplevering en op het opleveringsrapport zijn vermeld, te herstellen.
Als de periode van 3 maanden na de oplevering voorbij is, moet de notaris de 5% vrijgeven aan de aannemer, tenzij u de notaris voordien tijdig en schriftelijk heeft aangegeven dat dit niet mag gebeuren. In deze brief moet zijn opgenomen welke gebreken er nog zijn en of de gehele 5% moet worden vast gehouden. In verreweg de meeste gevallen zal de aannemer de gebreken vlot oplossen en wordt het depot alsnog vrijgegeven door de notaris. Mochten er toch problemen rijzen dan voorziet de 5% regeling in een arbitragevoorziening waardoor het geschil uiteindelijk tot een oplossing zal komen.

Al met al gaat het hier over complexe regelgeving, mocht u daar vragen over hebben neem dan gerust contact met ons kantoor op, wij helpen u graag verder.

2017-04-10
Bij scheiding onenigheid over vergoeding investering door één partner
Of het nu binnen een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of samenwoonrelatie is, bij het beëindigen van de relatie doemt er nogal eens onenigheid op. Een regelmatig terugkomende voorbeeld daarvan is het al dan niet vergoeden van een investering van een van beide tot dan samenwonende partners in de woning. De vraag is wat de reikwijdte is van een afspraak in het samenlevingscontract over het alleen terugbetalen van investeringen als er sprake is van overwaarde.

Het Hof Den Bosch behandelde onlangs een zaak waarin de rechtbank uitspraak had gedaan in lijn met het samenlevingscontract: bij onderwaarde geen verrekening. Het Hof constateerde dat partners het niet eens waren over het risico dat de investerende partner zou lopen in geval van onderwaarde van het huis. In de wet is geregeld dat een overeenkomst niet alleen de afgesproken gevolgen hebben, maar dat ook meegewogen moet worden of die gevolgen redelijk en billijk zijn.

Bij investeringen bestaat in principe recht op terugbetaling. Wel kan daarop een correctie worden toegepast voor de daarna opgetreden waardedaling van het pand waarin is geïnvesteerd. In de betreffende zaak had de investerende partner een hele reeks kleine investeringen gedaan in het huis van de andere partner. Omdat het rendement op elke afzonderlijke investering niet kon worden bepaald, vond het Hof dat de investerende partner recht heeft op terugbetaling van die investeringen.

Wilt u dit voorkomen, dan is een heldere clausule in het samenlevingscontract of huwelijkse-/partnerschapsvoorwaarden nodig. Omschrijf daarin wat er met de investering moet gebeuren als het huis worde verkocht of de relatie wordt beëindigd, zowel als er sprake zal zijn van overwaarde als van onderwaarde.

Wilt u meer weten over het vastleggen van afspraken binnen uw relatie? Bel ons voor het maken van een afspraak daarover.

2017-03-27
Bij koop appartement nu ook minimale afstorting in onderhoudsfonds van belang
Er komt een wettelijke minimumnorm voor het afstorten van reserves in het onderhoudsfonds van verenigingen van eigenaren. Daarmee is het des te meer van belang geworden om alle haken en ogen bij aankoop van een appartement vooraf goed te onderkennen en onderzoek te doen naar mogelijke hindernissen.

Wie een appartement koopt, wordt automatisch lid van de vereniging van Vereniging van Eigenaren (VvE) van het betreffende complex. U wordt daarmee medeverantwoordelijk voor de gezamenlijke ruimtes in het gebouw. De VvE houdt zich bezig met onderhoud, beheer en gezamenlijke geldzaken. Elk lid heeft een stem in de vergadering en is zijn of haar deel in de gezamenlijke kosten verschuldigd.

In een vergadering stemmen de leden over deze besluiten. En elk lid draagt bij aan gezamenlijke kosten, zoals die voor onderhoud, energie en verzekeringen. Het kan ook zijn dat u een appartement koopt en een woningcorporatie een aandeel in de VvE heeft. Let dan op of de corporatie een meerderheid van stemmen heeft, u kunt dan alseigenaren eigenlijk geen vuist maken.

Er zijn enkele belangrijke aandachtspunten voordat u een appartement koopt. Een van de belangrijkste daarvan is het controleren van de staat van onderhoud. Als koper heeft u een onderzoeksplicht wat betreft de gebreken die u zou moeten kunnen zien. De verkoper heeft mededelingsplicht. Als u vragen heeft over zaken die u zelf niet kunt zien, moet hij of zij daar antwoord op geven.

Controleer ook hoeveel geld er in het onderhoudsfonds of reservefonds zit en of het aandeel van de verkoper van het appartement is volgestort. Als het goed is heeft de VvE een meerjaren onderhoudsplan, als het complex na 2005 is gebouwd is dat zelfs verplicht. Houdt de VvE zich niet actief bezig met onderhoud, dan heeft de gemeente de mogelijkheid om in te grijpen. Die heeft de bevoegdheid om met een aanschrijving onderhoud te verplichten. De VvE die daar niets mee doet, riskeert dat de gemeente het laat uitvoeren en de rekening bij de VvE neerlegt.

Elke appartementseigenaar betaalt servicekosten aan de VvE. Als de verkoper zijn of haar verplichtingen op dit onderdeel niet is nagekomen, moet dit worden verrekend met de koopprijs.

Wilt u meer weten over de haken en ogen bij het kopen van een appartement? Bel ons voor het maken van een afspraak.

2017-03-13
Voor huis in erfenis geldt WOZ-waarde
Sinds 2010 geldt voor de heffing van de erfbelasting dat voor de waarde van woningen wordt aangesloten bij de WOZ-waarde. Soms pakt dat voordelig voor u uit, soms ook niet. Als de WOZ-waarde op de datum van overlijden hoger is dan het bedrag waarvoor u het huis als erfgenaam later verkoopt of kunt verkopen, heeft u pech gehad. De erfbelasting wordt over de WOZ-waarde op het moment van overlijden berekend.

In de oorspronkelijke tekst van de Successiewet, die dateert uit 1956, wordt uitgegaan van een belastbaar bedrag dat is gebaseerd op de waarde in het economisch verkeer (bij verkoop). Sinds 2010 is dat dus veranderd in de WOZ-waarde. Deze basis geldt zowel voor hoofdverblijven als voor tweede woningen of vakantiehuizen.

U kunt er wel voor kiezen om niet de WOZ-waarde voor het kalenderjaar waarin de verkrijging plaatsvindt te kiezente kiezen, maar de WOZ-waarde van het jaar volgend op het jaar van verkrijging.

Wilt meer weten over de behandeling van nalatenschappen in het algemeen of nalatenschappen met onroerend goed in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak.

2017-03-06