Woning of appartement

Huis & Hypotheek

Zonder energielabel groot risico op boete

Wie zijn of haar huis verkoopt, moet er rekening mee houden dat een energielabel daarbij verplicht is. Het afgelopen jaar zijn voor het ontbreken van een energielabel bij verkoop veel boetes aan verkopers opgelegd. De instantie die dit controleert en ook de boetes uitdeelt is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Verkopers die ten tijde van de verkoop geen label hadden, werden gewaarschuwd door de ILT, vijf procent reageerde niet, de overtreders ontvingen een boete van € 405. Zonde van het geld, want een energielabel aanvragen gaat vrij snel en eenvoudig.
 
Sinds 2008 zijn eigenaren van woningen verplicht om bij verkoop of verhuur van hun woning een energielabel te registreren op Energielabelvoorwoningen.nl. Het energielabel geeft de nieuwe koper of huurder inzicht in de energiezuinigheid van de woning. Het label is bedoeld om het uitvoeren van energiebesparende maatregelen te stimuleren.
De inspectie is door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sinds 2015 belast met het toezicht op de regelgeving over energielabels voor woningen.
 
Wilt u meer weten over uw verplichtingen bij verkoop van uw huis of de verplichtingen van de verkoper van het huis dat u op het oog heeft? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2018-10-15
Verborgen gebreken bij aankoop woning

De huidige woningmarkt is een verkopersmarkt. Voor bijna iedere aangeboden woning, zeker in de Randstad, melden zich nu meerdere gegadigden. De aspirant koper laat zich hierdoor al snel verleiden tot een hals-over-kop beslissing, vaak zelfs zonder ontbindende voorwaarden voor financiering. Dit loopt helaas niet altijd goed af.

Wie een bestaande woning koopt, koopt deze in de staat waarin het huis zich op het moment van de koop bevindt. Dat wil zeggen: inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Het is daarom van belang om de bouwkundige staat van de woning voor het sluiten van de koop goed te onderzoeken. In dit kader heeft de verkoper een wettelijke mededelingsplicht Dat houdt in dat de verkoper alle gebreken die hij kent aan de koper moet melden. De wet gaat zelfs nog een stukje verder, ook voor gebreken die een verkoper redelijkerwijs had kunnen kennen is hij aansprakelijk tegenover de koper.
 
In de praktijk blijkt het vaak lastig om te bewijzen dat de verkoper een gebrek had kunnen kennen. Tegenover de mededelingsplicht van de verkoper staat echter een onderzoeksplicht van de koper. Dat betekent dat de koper de verkoper nooit kan aanspreken voor zichtbare gebreken en voor gebreken die de koper redelijkerwijs had kunnen zien. Vanaf de eigendomsoverdracht komen eventuele gebreken aan de woning voor rekening van de koper.
 
Afhankelijk van de omstandigheden zijn er twee uitzonderingen waarbij de verkoper toch aansprakelijk kan zijn. Dat is bij een ernstig gebrek en bij een gebrek dat de verkoper ten onrechte niet heeft gemeld. Een gebrek is ernstig wanneer dat het normaal gebruik van het huis in de weg staat, bijvoorbeeld een rotte dakconstructie of een verstopte riolering. De koper mag op grond van de koopovereenkomst verwachten dat de woning de eigenschappen heeft die nodig zijn voor normaal gebruik ervan, het zogenaamde conformiteitsbeginsel.
 
De verkoper is bij een ernstig gebrek aansprakelijk, als het gebrek al voor de overdracht aanwezig was. Dit geldt ook als de verkoper niet van het gebrek op de hoogte was. Om het risico voor een verkoper te beperken wordt tegenwoordig vaak een ouderdomsclausule in de voorlopige koopovereenkomst opgenomen. Met deze clausule wijst de verkoper de koper erop dat er sprake is van een oudere woning en dat de koper niet dezelfde verwachtingen van het huis mag hebben als van een nieuwere woning. Daarnaast zien we vaak een niet-zelfbewoningsclausule opgenomen in de koopovereenkomst, bijvoorbeeld als er sprake is van een voormalige huurwoning. Hierin geeft de verkoper aan dat hij het huis niet zelf heeft bewoond en daarom niet op de hoogte is van de staat van de woning. In hoeverre de clausules de rechten van koper beperken, hangt af van de exacte formulering van deze clausules.
 
Als u het gevoel heeft de voorlopige koopakte te snel getekend te hebben dan kent de wet nog een uitweg in de vorm van de 3 dagen wettelijke bedenktijd. Het is een goed idee om binnen deze periode de koopakte aan ons voor te leggen. Wij zijn gewend om met vastgoedcontracten te werken. In het geval er voor de koper te ongunstige clausules zijn opgenomen in de overeenkomst, kan de koop nog teruggedraaid worden. U zal niet de eerste koper zijn die hierdoor aan een dure vergissing ontsnapt is.
 
Wilt u meer weten over clausules in het koopcontract? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2018-10-08
Rechten en plichten bij hypotheek

Bijna iedere huiseigenaar of aspirant huizenkoper heeft of krijgt te maken met een hypotheek. Wat is dat eigenlijk en wat kunnen de gevolgen zijn bij niet betalen of overlijden. Mogelijk verhelderen meer tekst en uitleg over uw rechten en plichten bij en na het afsluiten van een hypothecaire lening.

Recent is de hypotheekakte uitgeroepen tot het meest onleesbare en meest ingewikkelde document van Nederland. Hoe komt dat? De basis van het hypotheekrecht is te vinden in ons burgerlijk wetboek. Dit stamt uit 1838 en heel veel artikelen zijn sinds die tijd nauwlijks aangepast en in onze tijd daardoor lastig te lezen en te begrijpen. Niet voor niets moet een jurist zoals een advocaat of notaris jaren studeren om alle ins en outs van het wetboek onder de knie te krijgen. Een hypotheekrecht is een zogenaamd zakelijk recht en geeft de houder van dit recht een hele sterke verhaalspositie. In het dagelijks spraakgebruik zegt men ik neem een hypotheek voor het kopen van mijn nieuwe huis, echter juridisch gezien is dit niet juist. De partij die de lening verstrekt (meestal een bank) heet officieel de hypotheeknemer. De partij die de lening krijgt heet de hypotheekgever. Dat is best verwarrend.
 
Een hypotheek kan worden gevestigd op een zogenaamd registergoed. Dit is een goed waarvan de eigendom kan worden geregistreerd bij het kadaster. Het kadaster is een semi-overheidsinstelling dat registreert wie eigenaar is van een stuk grond met alles wat daar op staat, een teboek gesteld schip of vliegtuig. In dit artikel beperken we ons tot hypotheek op een kavel grond met daarop een woning aangezien dat de meest voorkomende situatie is.
 
Voordat een bank u geld leent voor het kopen van een huis zal zij eerst een koopovereenkomst willen zien en een taxatierapport waaruit blijkt wat de werkelijke waarde van het huis is. Daarnaast kijkt de bank naar het inkomen van de hypotheekgever, dit moet voldoende zijn om de rente en aflossing van de lening te kunnen betalen. De Nederlandse bank en AFM hebben hiervoor strikte normen opgesteld. Een hypotheekakte staat inderdaad vol met buitengewoon ingewikkelde termen. Bij sommige banken is een hypotheekakte wel 23 pagina's lang. Daarnaast heeft iedere bank zijn eigen model met bijbehorende algemene voorwaarden.
 
Uiteindelijk komen alle hypothheekakten op hetzelfde neer, zolang u betaalt heeft u nergens last van. Stopt u met betalen, dan heeft de bank het recht u het huis uit te zetten en het huis te verkopen in een openbare executieveiling. Verder is altijd opgenomen dat u het huis moet verzekeren, moet onderhouden, de bestemming niet mag wijzigen en niet mag verhuren zonder toestemming van de hypotheekhouder. Ook overlijden van een van de eigenaren kan een probleem zijn. De bank gaat dan kijken of de overblijvende eigenaar de hypotheek ook kan blijven betalen. Gelukkig is er meestal wel een overlijdensrisicopolis gesloten waardoor de hypotheek geheel of gedeeltelijk wordt afgelost. Is zo een polis er niet dan kan het zijn dat de bank de lening opeist waardoor de langstlevende partner het huis moet verkopen.
Naast het hypotheekrecht heeft de bank een pandrecht op de roerende zaken die bij een woning horen, denk hierbij aan deuren, sleutels, CV ketel, dakpannen etc. Deze zaken horen bij het huis en mogen door een bank worden meeverkocht als de hypotheekgever stopt met betalen.
 
Veel hypotheken worden tegenwoordig gesloten onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Hiervoor betaald u eenmalig 1% premie maar krijgt u korting op de rente. De NHG kan u onder bepaalde voorwaarden beschermen wanneer u buiten uw schuld de hypotheek niet meer kunt betalen. NHG geldt alleen voor woningen met een koopsom tot € 265.000. Als u extra geld leent voor energiebesparende maatregelen, dan geldt de NHG tot ruim € 280.000.
 
Ons kantoor is specialist hypotheekrecht. Heeft u vragen over een lopende of nieuwe hypotheek? Of leent u zelf geld uit aan een bekende of familielid? Bel ons voor en afspraak. Dat voorkomt onaangename situaties bij overlijden, scheiden of niet betalen.
2018-09-24
Ontbreken onderhoudsplan VvE levert kopers appartement lagere hypotheeklening op

Wie een appartement gaat kopen, doet er goed aan om eerst te onderzoeken of de Vereniging van Eigenaars (VvE) van het complex een onderhoudsplan heeft of voldoende reserve heeft om onderhoud te kunnen betalen. Als dat ontbreekt, kan dat voor banken en andere geldverstrekkende instellingen reden zijn om de financiering lager vast te stellen dan u gewenst zou hebben.

Wie een appartement gaat kopen, doet er goed aan om eerst te onderzoeken of de Vereniging van Eigenaars (VvE) van het complex een onderhoudsplan heeft of voldoende reserve heeft om onderhoud te kunnen betalen. Als dat ontbreekt, kan dat voor banken en andere geldverstrekkende instellingen reden zijn om de financiering lager vast te stellen dan u gewenst zou hebben.
 
Vanaf dit jaar is een VvE verplicht om een gedegen onderhoudsplan te hebben, dan wel jaarlijks een half procent van de herbouwwaarde in een reservefonds stort. In de praktijk blijkt dat nog veel VvE's niet aan die verplichting voldoen.
Taxatierapporten bevatten sinds enkele maanden gegevens over onderhoudsplan en reservefonds. Als daaruit blijkt dat die er niet zijn, dan wordt in het taxatierapport aangegeven wat dat betekent voor de waarde van het appartement.
 
Banken kijken tegenwoordig kritisch naar de financiën van een VvE. Als die tegenvallen – blijkens ontbreken van een onderhoudsplan of reservefonds – dan verlenen steeds meer banken minder financiering dan waar de koper op gerekend heeft.
 
De wet waarin de verplichting tot het hebben van een onderhoudsplan of reservefonds is geregeld kent een overgangstermijn van drie jaar. VvE's hebben daarom tot en met 31 december 2020 om hun zaakjes op orde te brengen. Dit ondanks het feit dat een reservefonds al sinds 2005 verplicht is. Mede om die reden scherpen banken nu hun beleid aan.
 
Wilt u meer weten over de rechten en plichten die voortvloeien uit een hypothecaire lening? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2018-09-03
Eigenwoningforfait gaat stijgen door hogere WOZ-waarden

Het gaat weer goed met de economie. Dat heeft heel veel positieve gevolgen, maar zoals altijd, elk voordeel heeft zijn nadeel. In dit geval is dat de WOZ-waarde van uw woning. Die gaat volgend jaar weer omhoog, wat in veel gevallen kan leiden tot een hoger fiscaal eigenwoningforfait. De Waarderingskamer denkt aan een gemiddelde stijging van de WOZ volgend jaar met 7,5 tot 9,5%.

De Waarderingskamer komt tot deze inschatting na een rondje langs alle gemeenten in ons land. Op dit moment is er volgens de kamer sprake van een stabiele situatie. Het aantal bezwaren ligt al jaren op een laag niveau, stijging van waardering heeft geen hogere kosten tot gevolg en dat loopt zelfs achter op de inflatie.
 
Er wordt door huiseigenaren ook in toenemende mate gebruik gemaakt van de mogelijkheid om WOZ-waarden van andere huizen te bekijken op http://www.woz-waardeloket.nl/. Mogelijk worden in de toekomst meer mogelijkheden van openbaarheid gecreëerd.
Als er al bezwaar wordt gemaakt, gebeurt dat meer den meer door externe bureaus op basis van no cure no pay. De huiseigenaar is geen geld kwijt aan deze bureaus, die worden bij een positief resultaat voor de bezwaarmaker als proceskostenvergoeding door gemeenten betaald. Daarmee blijft de toegang tot bezwaar laagdrempelig. Wel vindt de Waarderingskamer het nuttig om door de overheid een onderzoek te laten uitvoeren naar het functioneren van de dienstverlening op basis van no cure no pay.
 
Wilt u meer weten over het kopen van een huis en de gevolgen voor allerlei belastingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2018-08-13
Een tweede huis een plek onder de zon

Nu de spaarrente al tijden op bijna 0% staat, kiezen steeds meer mensen met spaargeld er voor om dit geld op een andere wijze rendabel te maken. Een klassieke auto, kunst of antiek, het kan allemaal maar waarom niet investeren in een recreatiewoning? Nederland kent talloze recreatieparken op mooie locaties waar volwaardige recreatiewoningen worden aangeboden. De statistieken wijzen uit dat een goede recreatiewoning een waardevaste belegging is. U bent uw spaargeld dus niet kwijt zoals dat met aandelen of bitcoins wel kan gebeuren.

Fiscaal geldt een tweede woning als box 3 bezit, dat geldt ook voor spaargeld op de bank. Van een recreatiewoning kunt u met uw gezin uiteraard zelf genieten, verhuren is ook een optie. Volgens het huidige belastingstelsel is inkomen uit verhuur van een tweede woning in box 3 vrij van inkomstenbelasting. Wel betaalt u over de waarde minus een eventuele hypotheekschuld de zogenaamde vermogensrendementheffing. Die is echter meestal lager dan de te realiseren huuropbrengst.
 
Ook als u niet veel spaargeld heeft maar wel overwaarde in uw eigen huis, kunt u denken aan de aankoop van een recreatiewoning. Veel banken willen meedoen met een hypothecaire financierining waarbij de recreatiewoning en de overwaarde van de hoofdwoning als onderpand gelden. Bij de aankoop van een recratiewoning moet u wel oppassen voor ingewikkelde juridische constructies met erfpacht, opstalrechten, verhuurplicht, lastige erfdienstbaarheden etc. etc. Vaak is ook sprake van allerlei parkregels en soms zelfs een ballotageregeling.
 
Een tweede woning kan eventueel ook al vast op naam van uw kinderen worden gezet, de toekomstige waardestijging komt hen dan later zonder erfbelasting toe.
 
Zijn er bij u plannen voor de aankoop van een tweede woning laat u dan vooraf goed informeren. De notaris is de specialist bij uitstek om u te behoeden voor juridische teleurstelling achteraf.
2018-07-02
Een op drie starters heeft geld van ouders nodig voor aankoop huis

Sinds de woningmarkt weer op volle toeren draait en de prijzen in veel plaatsen hoger en hoger worden, krijgen starters het steeds lastiger om aan een koopwoning te komen. De overheid wil het lenen voor de aankoop van een woning ontmoedigen en heeft per 1 januari van dit jaar de hypotheeknormen weer verder aangescherpt. Voorheen kon nog tot 110 % van de executiewaarde geleend worden bij een bank of andere geldverstrekker nu is dat nog maar 100 %.

Sinds de woningmarkt weer op volle toeren draait en de prijzen in veel plaatsen hoger en hoger worden, krijgen starters het steeds lastiger om aan een koopwoning te komen. De overheid wil het lenen voor de aankoop van een woning ontmoedigen en heeft per 1 januari van dit jaar de hypotheeknormen weer verder aangescherpt. Voorheen kon nog tot 110 % van de executiewaarde geleend worden bij een bank of andere geldverstrekker nu is dat nog maar 100 %.
Dat houdt in dat de kosten koper en kosten voor een verbouwing uit eigen zak betaald moeten worden. Zonder eigen geld dus geen koopwoning. Uit een recent onderzoek blijkt dat één op de drie starters bij zijn of haar ouders aanklopt voor een financieel steuntje in de rug. Een starterswoning in de Randstad kost circa € 220.000. Daar komt dan 6-10% aan kosten bij, zodat er ongeveer € 40.000 euro aan eigen geld nodig is. De extra kosten bestaan uit overdrachtsbelasting, hypotheekadvieskosten, kosten nationale hypotheekgarantie, notaris- en kadasterkosten etc.
Ouders kunnen bijspringen in de vorm van een lening, maar dat gaat alleen als het inkomen van de kinderen hoog genoeg is om de hypotheek van de bank en de lening van de ouders volgens de geldende hypotheeknormen te kunnen dragen. Daarbij is het ook nog eens zo dat de lening in dertig jaar geheel moet zijn afgelost wil de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar zijn.
Als de ouders het geld kunnen missen is het beter om aan het kind/huizenkoper een schenking te doen. De overheid juicht dit toe en heeft daarvoor een speciale vrijstelling in de successiewet ingebouwd waardoor ouders aan ieder kind een schenking voor aankoop eigen woning kunnen doen tot maximaal € 100.000. Deze schenking is dan vrij van schenkbelasting. Het kind krijgt voor dit bedrag ook nooit meer renteaftrek.
 
De regeling schenking eigen woning is reuzecomplex en kent vele haken, ogen en valkuilen. De notaris is de specialist bij uitstek waar het gaat om alle juridische en fiscale aspecten rond aankoop woning, hypotheek en schenking. Zijn er plannen voor aankoop van een woning met hulp van ouders neem dan vooraf contact met ons op voor het maken van een afspraak voor een adviesgesprek. Zo worden onaangename surprises achteraf voorkomen.
2018-06-11
Als het gekochte pand niet aan de koopovereenkomst voldoet

Wie een huis koopt, moet er op kunnen vertrouwen dat het geleverde huis voldoet aan de koopovereenkomst. Als de koper daaraan twijfelt, heeft hij of zij twee jaar de tijd om de verkoper daar op aan te spreken. Geldt die termijn ook als er bedrog in het spel is?

Juridisch gezien is bij bedrog sprake van misleiding om daarmee de potentiële koper tot koop te laten overgaan. In dat geval is er geen sprake van non-conformiteit, het niet beantwoorden van het geleverde aan de koopovereenkomst. Bij bedrog gaat het om de gesloten overeenkomst in relatie tot de situatie als van bedrog geen sprake was geweest. Dat zou immers geleid kunnen hebben tot een andere overeenkomst of helemaal geen overeenkomst.
 
Bij de totstandkoming van wetgeving rond beide situaties is er geen onderscheid gemaakt in verjaringstermijn. De twee jaar geldt in alle situaties. Voor de Hoge Raad blijkt dit doorslaggevend, mede met het oog op de belangen van de verkoper. Volgens de advocaat-generaal is voor de koper meestal niet het bedrog aanleiding om te klagen, maar dat hij een huis heeft gekocht wat niet aan de afspraken voldoet. Daarmee wordt – ook als er sprake is van bedrog – de vordering in feite een vordering op basis van non-conformiteit. Dat was voor de wetgever voldoende aanleiding om voor beide situaties een gelijke verjaringsregeling vast te stellen.
 
Wilt u meer weten over afwijkingen in het gekochte huis ten opzichte van de afspraken die u daarover in de koopovereenkomst heeft gemaakt? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2018-06-04
Afschermen woonadres in handelsregister op verzoek mogelijk

Wie zich als btw-ondernemer met een eenmanszaak of een personenvennootschap (maatschap, vof) bij de Kamer van Koophandel inschrijft, moet er rekening mee houden dat zowel het bezoekadres van zijn bedrijf en zijn woonadres in de openbare registers worden ingeschreven. In de Tweede Kamer werden met het oog op de privacy vragen gesteld over mogelijk risico op identiteitsfraude. Het kabinet heeft daarvoor echter geen aanwijzingen.

Registratie van beide adressen is noodzakelijk omdat de betreffende ondernemers zowel zakelijk als persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden van de onderneming. Met de openbare registratie wordt de rechtszekerheid in het economische verkeer gediend.

Een ondernemer kan echter wel aan de Kamer van Koophandel vragen om zijn woonadres af te schermen. Als dat verzoek wordt gehonoreerd, is het woonadres alleen nog te achterhalen door daartoe bevoegde organisaties, waaronder notarissen, advocaten en deurwaarders.
De staatssecretaris van financiën voegt er nog aan toe dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de afdracht van btw, maar dat er niet meer gegevens worden verwerkt dan voor dat doel noodzakelijk is. Voor de volledigheid zij opgemerkt dat zowel het btw-identificatienummer en het BSN nummer geen gegevens in het handelsregister zijn en daarmee ook niet openbaar zijn.

Wilt u meer weten over de regels en inschrijvingen bij het oprichten van een onderneming? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2018-05-28
Verwarring over percentage overdrachtsbelasting zorgvastgoed

In de praktijk bestaat verwarring over het te berekenen percentage overdrachtsbelasting voor zorgvastgoed. Volgens de fiscus geldt het 6%-tarief, behalve als het pand of en deel van het pand bestemd is voor bewoning. Dan geldt het 2%-tarief. Over die regels is nogal wat discussie.

Vastgoed geldt als woning als die voor bewoning is ontworpen en gebouwd, dan wel na een verbouwing tot een andere bestemming weer eenvoudig tot woning kan worden gemaakt. Dit uitgangspunt is leidend bij de vaststelling van het percentage overdrachtsbelasting. De Hoge Raad heeft uitgesproken dat het lage tarief geldt voor bouwwerken die naar hun aard bestemd zijn voor bewoning. Als de aard niet helemaal duidelijk is, is het ook mogelijk dat publiekrechtelijke eisen of beperkingen medebepalend worden.
 
De verwarring is vooral aan de orde bij verzorgings- en verpleeghuizen voor langdurige zorg. Die zijn ontworpen en gebouwd voor bewoning, waarmee het 2%-tarief van toepassing zou zijn. De belastingdienst gaat echter op grond van haar algemene regels vaak uit van het 6%-tarief, wat er toe leidt dat in veel gevallen veiligheidshalve 6% wordt toegepast.
 
Veel deskundigen vinden dit een onjuiste gang van zaken. Zij stellen dat algemene ruimten, zoals gezamenlijke huiskamers, keukenvoorzieningen, sanitaire ruimten, gangen en ingang tot het woondeel behoren en gebouwd zijn voor bewoning. Dat deel moet onder het 2%-tarief vallen. Dat geldt niet voor specifieke ruimten zoals een kantoor, kapsalon of fysiovoorziening. Dat zijn bedrijfsruimten en vallen on het 6%-tarief. Het meeste zorgvastgoed is bedoeld als woning, zodat daar 2% overdrachtsbelasting van toepassing is.
 
Wilt u meer weten over de toepassing van het tarief voor overdrachtsbelasting in uw situatie? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2018-05-07