Samenwonen & trouwen

Relaties & Familie

Discussie over wilsbekwaamheid voorkomen met tijdig levenstestament

Aan de notaris wordt wel eens de vraag voorgeschoteld of iemand nog wel een levenstestament of volmacht kan opstellen. Vaak wordt deze vraag dan gesteld door bijvoorbeeld een kind, een partner of een naaste die de ander ondersteunt in het dagelijks leven omdat er bij die persoon bijvoorbeeld een diagnose dementie is vastgesteld, een beroerte is geweest of een ernstig ongeluk.

Als een dergelijke vraag wordt gesteld zal de notaris altijd moeten nagaan of iemand nog wilsbekwaam is of dat niet meer is. Het notariaat heeft om dat te beoordelen een speciaal stappenplan ontwikkeld. De persoon in kwestie dient immers zelf in staat te zijn om beslissingen te nemen en de gevolgen daarvan te overzien op bijvoorbeeld financieel of medisch gebied.

Uitgangspunt is dat iemand wilsbekwaam is totdat het tegendeel blijkt. Als iemand de diagnose dementie heeft gekregen of als iemand een beroerte heeft gehad betekent dat niet automatisch dat diegene direct niet meer wilsbekwaam is. Als je er op tijd bij bent kan diegene nog veel zaken zelf regelen.
De notaris zal met de persoon “onder vier ogen” een gesprek hebben zodat eventuele beïnvloeding door derden kan worden beperkt. In dat gesprek zal de notaris aan hem of haar vragen om in de eigen woorden te vertellen wat hij of zij graag geregeld en vastgelegd wil hebben. Ook kan worden gevraagd of hij of zij kan omschrijven wat de gevolgen kunnen zijn als er niets wordt vastgelegd. Vaak kan zo'n gesprek ook in de eigen woonomgeving worden gevoerd, daar is men het meest op zijn gemak. Als blijkt dat iemand het niet helemaal begrijpt of vergeetachtig is en dus onvoldoende of niet kan vertellen wat hij wil zal de notaris de akte niet kunnen tekenen. Wel kan de notaris nog een gespecialiseerde arts (dus niet de huisarts of een behandelend arts ) om een psychiatrisch/geriatrisch oordeel vragen. In het door de arts opgestelde rapport staat of de persoon nog wilsbekwaam is en in staat een akte op te stellen.
Als toch sprake is van wilsonbekwaamheid kan er geen testament of levenstestament meer worden gemaakt en resten er drie mogelijkheden om diegene nog te vertegenwoordigen. Dit kan dan door bij de kantonrechter een verzoekschrift in te dienen om als bewindvoerder, curator of mentor te worden benoemd. Wie dat wordt, daar heeft u dan zelf geen invloed meer op. Het ook niet altijd zo dat de kantonrechter automatisch de partner of de kinderen benoemt. De benoemde beschermingsbewindvoerder beheert het geld en de goederen van de betrokkene. De mentor beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Om zelf de regie te houden over hoe u de zaken geregeld wilt hebben en wie dat dan voor u mag doen als uw vertegenwoordiger is het dus zaak om tijdig naar de notaris te gaan.

Wat kunt u regelen in uw levenstestament?

In het levenstestament wijst u iemand aan die namens u beslissingen mag nemen als u daar zelf niet meer toe in staat bent (de gevolmachtigde). Als de volmacht nodig is omdat u zelf niet meer in staat bent om uw belangen te behartigen en er ook geen vooruitzicht is dat het beter wordt, kunt u het beste een algemene volmacht geven. De gevolmachtigde mag onder meer uw bankzaken regelen, vermogen beleggen, een woning aan of verkopen, belastingaangiften regelen, verzekeringen afsluiten en eventueel schenkingen doen.

Ook kunnen allerlei zaken over de geneeskundige behandelovereenkomst worden vastgelegd. De gevolmachtigde mag onder meer beslissen over geneeskundig onderzoek of behandelingen, mag het medisch dossier inzien en mag beslissen over het doorgeven van medische gegevens aan anderen.
Naast het vastleggen van de volmacht kunt u in het levenstestament ook een niet-behandelen/of een niet reanimeren afspraak vastleggen.

De notaris staat bij het ondertekenen van de akte garant voor de bewijskracht van de akte en de opname in een landelijk register, de wil van de persoon en de wilsbekwaamheid van de persoon. Opname in een landelijk register heeft als groot voordeel dat de akte niet zoekraakt en landelijk opvraagbaar is.

Wilt u meer informatie over het levenstestament neem dan contact op met ons kantoor, wij helpen u graag verder!

2018-03-12
Schuldeisers benadelen via uitvoeren periodiek verrekenbeding gaat niet door

Wie huwelijkse voorwaarden wijzigt met de stille bedoeling om daarmee schuldeisers te benadelen, rekent zich onterecht rijk. Dat overkwam een echtpaar dat met de wijziging het gemeenschappelijke huis aan de vrouw toebedeelde en de vordering die de man daaruit kreeg verrekende met een vordering van de man op de vrouw. Die vordering kwam voort uit de uitvoering van een periodiek verrekenbeding dat in de oorspronkelijke huwelijkse voorwaarden stond.

Met een dergelijk periodiek verrekenbeding is niets mis. Het uitvoeren daarvan kan echter wel ongeoorloofd zijn als daarmee schuldeisers worden benadeeld. Het echtpaar was de dertig voorgaande jaren nooit tot verrekening overgegaan, maar wilde zich beveiligen tegen het risico dat zij hun huis zouden moeten verkopen om een schuld van de man te kunnen voldoen. Om dat te voorkomen, zetten zij het huis via wijziging van de huwelijkse voorwaarden op naam van de vrouw.
 
Of bij wijziging van huwelijkse voorwaarden de schuldeiser benadeeld wordt, hangt af van de mogelijkheid voor de schuldeiser om zich zonder die wijziging wel te verhalen op de woning van het echtpaar, althans op de aan de man toebehorende helft. Als de waarde van het huis meer bedraagt dan de totale hypotheekschuld, is daarvan sprake. Met de handelwijze van het echtpaar ging die mogelijkheid tot verhaal verloren.
 
Wilt u meer weten over de randvoorwaarden bij aanpassing van huwelijkse voorwaarden? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2018-03-05
Uitruil woning met pensioenrechten bij echtscheiding leidt tot hogere fiscale aanslag

Echtscheiding met pensioenverrekening leidt een aanslag van de fiscus. De fiscus kwalificeert dit als een te belasten periodieke uitkering. Dat is onder meer het geval als u samen overeenkomt om bijvoorbeeld het huis toe te kennen aan de ene partner en – als compensatie voor die overbedeling – verrekening van pensioenrechten van die partner met de andere partner.

Wie gaat scheiden, legt in het echtscheidingsconvenant de verdeling van de gemeenschappelijke boedel vast en de verevening of verrekening van de (buiten de gemeenschap vallende) pensioenrechten. Vaak bestaat de gemeenschappelijke boedel uit de echtelijke woning, soms een lijfrentepolis en zijn er ook buiten de gemeenschap vallende opgebouwde pensioenrechten. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen wordt er dan wel eens voor gekozen om het huis aan de ene partner toe te delen en als compensatie daarvoor een deel van de pensioenrechten te verrekenen. De fiscus zal in dat geval het belastbaar inkomen uit werk en woning van degene die overbedeeld wordt met pensioenrechten verhogen met dat dat deel van het pensioen.
 
Als u een dergelijke verrekening van plan bent, dan is het zaak om u tevoren goed te informeren over de fiscale consequenties. Pensioenrechten vallen in civielrechtelijke zin niet in de huwelijksgemeenschap. Indien u pensioenrechten niet conform de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS) verevent, maar anders verrekent, bijvoorbeeld door uitruilen tegen een (tot de gemeenschap behorend) woonhuis, dan kan de fiscus niet anders dan uw belastbaar inkomen verhogen met die uitkering.
 
Wilt u meer weten over het fiscaal en juridisch zo goed mogelijk afwikkelen van een echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2018-02-26
Instellen bewind en mentorschap aan strakke regels gebonden

Zelfbeschikking van ieder mens afzonderlijk is een groot goed in het recht. Niet iedereen kan die verantwoordelijkheid zelf aan. In die situaties zijn beschermingsmaatregelen als bewind, mentorschap en curatele mogelijk. De betrokkene kan daar echter tegen in het geweer komen. Bijvoorbeeld als deze beseft wel hulp en advies nodig te hebben, maar vindt dat hij of zij die ook zonder beschermingsmaatregelen kan inwinnen. Het woord is dan aan de rechter.

Dergelijke problemen kunnen zich voordoen als ouders bewind over de goederen van- en instelling van mentorschap over hun nog minderjarige kind aanvragen met ingang van de datum waarop deze meerderjarig al worden. Dat gaat meestal gepaard met het verzoek beide ouders vanaf die datum dan ook tot bewindvoerders en mentoren aan te stellen.
 
Beschermingsmaatregelen mogen niet verder ingrijpen in iemands zelfbeschikkingsrecht dan strikt noodzakelijk. Bovendien zou het moeten helpen bij het verbeteren van de zelfredzaamheid van de betrokken persoon. Dat iemand advies en hulp kan vragen aan ouders of derden is niet voldoende om een goede belangenbehartiging te garanderen. Dat laatste is juist ook van belang als betrokkenen niet zelf de stap neemt om hulp of advies te vragen. Als iemand niet of nog niet in staat is om zelf voor zijn of haar belangen te zorgen, dan rest geen andere mogelijkheid dan bewindvoering en/of mentorschap.
 
Bewindvoerders en mentoren zijn wel gehouden om de zelfredzaamheid van degene die zij onder hun hoede hebben, te bevorderen. De rechter verwacht dan ook periodiek rapportage om te kunnen beoordelen of de beschermende maatregelen nog moeten blijven bestaan of vervangen kunnen worden door lichtere mogelijkheden.
 
Wilt u meer weten over beschermingsmaatregelen? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2018-02-19
Belang van kind telt bij regeling juridisch ouderschap in lesbische relatie

Een kind dat geboren wordt tijdens het huwelijk in een lesbische relatie krijgt ook in juridische zin meestal twee moeders, de biologische moeder en de “meemoeder”. Echtscheidingen in deze relaties brengen nogal eens de wens met zich mee of de erkenning door de meemoeder na de echtscheiding te laten vernietigen door de rechter. Voor de rechter zijn in dergelijke gevallen de familierechtelijke banden met de bloedverwanten van beide moeders van doorslaggevend belang.

Na erkenning oefenen beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uit over het kind. Onlangs speelde een kwestie waarin de meemoeder stelde niet erg betrokken te zijn geweest bij de zwangerschap van haar partner omdat beiden toe al in een echtscheidingsprocedure waren verwikkeld. Ook de biologische moeder wil het juridisch ouderschap weer bij haarzelf alleen onderbrengen.

Beide vrouwen hadden een langer relatie waarvan een deel in huwelijksverband. De meemoeder was bij de bevalling aanwezig en heeft een aantal maanden ook deels voor het kind gezorgd. Daarna was er geen sprake meer van contact tussen de meemoeder en het kind. Haar ouders echter pasten daarna en nog steeds het merendeel van de week op het kind. De meemoeder wil wel de biologische moeder financieel blijven helpen met de opvoeding van het kind.

Voor de rechter is wat betreft de juridische relatie tussen meemoeder en kind niet de juridische situatie van het moment bepalend, maar het belang van het kind. Het argument van het in overeenstemming brengen van de juridische en de biologische werkelijkheid niet opgaat. Juridisch ouderschap van de meemoeder staat immers altijd los van de biologische werkelijkheid, behalve als zij genetisch materiaal heeft afstaan aan de biologische moeder. Dat laatste zou een argument kunnen zijn.

Beide moeders hebben gezamenlijk besloten een kind ter wereld te brengen. Zolang er geen andere ouder is met wie het kind in gezinsverband kan opgroeien, of van een donor die het kind wil erkennen, is de kans groot dat de rechter oordeelt dat in het belang van het kind de bestaande juridische situatie blijft gehandhaafd, met twee juridische ouders en met familierechtelijke banden met de bloedverwanten van beide moeders. Of dat altijd zo zal blijven, hangt af van factoren als de verstandhouding tussen beide moeders, de financiële ondersteuning en – in dot geval – de betrokkenheid van de ouders van de meemoeder. Zolang dat niet verandert is het niet in het belang van het kind om het juridisch ouderschap te veranderen.

Wilt u meer weten over meemoederschap en de juridische verhoudingen in een lesbische ouderrelatie? Bel ons voor het maken van een afspraak.


2018-02-05
Niet alle afspraken met betrekking tot wijziging huwelijkse voorwaarden houden stand

Een koppel was getrouwd op huwelijkse voorwaarden waarin is vastgelegd dat zij de toename van vermogen tijdens hun huwelijk pas zullen verrekenen aan het einde van hun huwelijk, of als zij eerder de huwelijkse voorwaarden aanpassen of opheffen. Zij waren in een onderhandse overeenkomst wijzigingen overeengekomen. Het risico bestaat dat een dergelijke afspraak door dwingende wettelijke regels opzij wordt gezet. Onderhands overeengekomen afspraken houden dan geen stand.

Zo ook in een situatie waarin het getrouwde stel tijdens hun huwelijk in een onderhandse akte had afgesproken dat de waarde van het huis waarin zij woonden en welk huis eigendom was van de man, volledig verrekend werd tijdens huwelijk omdat de op de woning rustende hypothecaire schuld volledig was afgelost met overgespaarde inkomsten. Het huis werd vervolgens in een afzonderlijke stichting ondergebracht. Later, nog steeds tijdens het huwelijk, werd het huis voor een symbolische koopprijs overgedragen aan een daartoe opgerichte familiestichting. Weer enkele jaren later werd de man failliet verklaard. De vraag was of de overdracht van het huis het gewenste gevolg had.
 
De rechter (in hoger beroep) stelt vast dat volgens de familiestichting de titel voor de levering van het huis wordt gevormd door de inhoud van de onderhandse akte die het koppel tijdens hun huwelijk heeft opgemaakt. Echter, de rechter oordeelt anders. De echtgenoten hebben destijds niet de regels gevolgd die gelden bij wijziging van huwelijkse voorwaarden. Door de dwingende regels niet te volgen, heeft geen geldige wijziging huwelijksvoorwaarden plaatsgevonden en ook geen geldig overdracht aan de familiestichting.
 
Met de onderhandse akte heeft het stel beoogd de vermogenstoename al tijdens het huwelijk te verrekenen, en de woning al gedurende het huwelijk, ook ten behoeve van de vrouw in de daartoe in het leven geroepen stichting onder te brengen. Zij hadden in de statuten van de stichting opgenomen dat de man de zeggenschap als bestuurder van de stichting verliest op het moment dat hij failliet gaat. Ook was bepaald dat in dat geval de vrouw – samen met eventuele kinderen uit het huwelijk – de zeggenschap over het stichtingsvermogen krijgt. Zij zouden dan vervolgens de stichting kunnen ontbinden en de opbrengst aan zichzelf toekennen.
Die zeggenschap bestond niet in de oorspronkelijke huwelijkse voorwaarden. Omdat niet de dwingende regels voor het wijzigen van de huwelijksvoorwaarden in acht zijn genomen, heeft geen wijziging van de huwelijksvoorwaarden plaatsgevonden en zijn de afspraken om het huis onder te brengen in een stichting nietig.
 
Wilt u meer weten over het maken van afspraken in huwelijkse voorwaarden en die af te stemmen op uw voornemen om in een later stadium uitvoering te geven aan aanvullende afspraken? Bel ons voor het maken een afspraak.
2018-01-29
Opheffing huwelijkse voorwaarden geldt ook bij echtscheiding

In veel huwelijken zijn huwelijkse voorwaarden opgemaakt op basis van koude uitsluiting en zonder verrekenbeding. Soms worden na een aantal jaren huwelijk de huwelijkse voorwaarden gewijzigd of opgeheven zodat er weer algehele gemeenschap van goederen ontstaat. Daarmee wil het koppel erfbelasting besparen ingeval van overlijden.

Het is daarna, ingeval van echtscheiding, niet meer mogelijk om de aanpassing te laten vernietigen. Onlangs speelde een dergelijke zaak voor de rechter waarbij de ene partner de wijziging wilde laten vernietigen, omdat de andere partner zou hebben verzwegen dat daardoor ontstane algehele gemeenschap van goederen ook zou gelden in andere gevallen dan overlijden.
 
De rechter verwierp die opvatting. Als het verwijt terecht zou zijn, had moeten blijken dat de andere partner wist dat dat de eisende partner niet wist dat de algehele gemeenschap ook zou gelden in andere situaties dan overlijden.
 
Wilt u meer weten over de gevolgen van opheffen van huwelijkse voorwaarden? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2018-01-15
Vanaf 2018 is beperkte gemeenschap van goederen de standaard

Op 1 januari 2018 is de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen ingegaan. De belangrijkste veranderingen zijn dat het eigen vermogen dat vóór de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap vallen. Hoe werkt deze wet en wat zijn de verschillen met de algehele gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden?

Algehele gemeenschap van goederen (tot 2018)

Wanneer stellen geen afspraken maken voor hun huwelijk of geregistreerd partnerschap geldt nu volgens de wet de algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden die voor en tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd gezamenlijk eigendom zijn. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een schenking, erfenis of (uw aandeel in) het familiehuisje. Na een scheiding moeten de partners al het geld en bezittingen in principe in tweeën verdelen. Hetzelfde geldt voor de schulden. Ook als u niet weet dat uw partner schulden heeft gemaakt, moet u daar toch aan meebetalen.

Beperkte gemeenschap van goederen (vanaf 2018)

Voor stellen die trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan op of na 1 januari 2018 geldt automatisch de beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alleen vermogen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd van u samen is. Bezittingen of schulden van voor het huwelijk vallen niet in de gezamenlijk boedel. Ook schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen. Om te kunnen aantonen, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of overlijden, dat bepaalde bezittingen uw persoonlijk eigendom zijn, is een goede administratie belangrijk. Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen toch tot het gemeenschappelijk vermogen gerekend.

Voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de partners hier niets van afweet, zijn volgens de nieuwe wet beide partners nog steeds aansprakelijk.

Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden

Wilt u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bezittingen of schulden apart houden? Dan gaat u naar de notaris voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Deze situatie verandert niet door de nieuwe wet.

U kunt na 1 januari 2018 ook nog steeds kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen. Daarvoor kunt u ook bij de notaris terecht. Voor stellen die ongehuwd samenwonen is de situatie ongewijzigd. De wet heeft voor samenwoners niets geregeld. U kunt zelf een samenlevingsovereenkomst laten opstellen waarin u uw afspraken vastlegt.

Wij adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bel ons voor het maken van een afspraak.
2018-01-08
Wel of geen schenkbelasting bij vermogensverschuiving tussen partners

Per 1 januari 2018 verandert het huwelijksvermogensrecht. Er ontstaat dan geen algehele gemeenschap van goederen meer bij het aangaan van het huwelijk. In plaats daarvan komt er een beperkte gemeenschap van goederen waarin de echtgenoten ieder voor de helft gerechtigd zijn. Voorhuwelijkse bezittingen en schulden van een van de echtgenoten blijven privé en vallen niet in de gemeenschap. Ook erfenissen en schenkingen blijven privé. Alleen de goederen die voor het huwelijk al gezamenlijk van de echtgenoten waren en goederen die tijdens het huwelijk gezamenlijk worden verkregen vallen in de gemeenschap.


Het nieuwe huwelijksvermogensrecht kan voor partners reden zijn om huwelijkse voorwaarden te maken vóór of tijdens het huwelijk. Het maken van de huwelijkse voorwaarden kunnen in sommige gevallen een verschuiving van vermogen met zich meebrengen tussen de echtgenoten. Dat is bijvoorbeeld het geval als echtgenoten eerst buiten gemeenschap van goederen getrouwd zijn en nu willen overgaan naar een gemeenschap van goederen.

Het verschuiven van vermogen tussen echtgenoten kan echter wel een schenking inhouden waarover schenkbelasting betaald moet worden. Het is niet altijd even duidelijk wanneer daarvan sprake was. Om daar verandering in te brengen zou de wet worden veranderd om meer duidelijkheid te geven in welke gevallen sprake is van een belaste schenking bij het huwen, aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden.

Deze voorstellen zijn echter inmiddels van tafel. Het blijft daarmee in sommige gevallen wel onduidelijk wanneer er wel en wanneer geen sprake is van een schenking. Wij geven u graag inzicht in de gevolgen van verschillende keuzes. Bel ons voor het maken van een afspraak.


2017-12-04
Levenstestament biedt veel mogelijkheden

Dementie, ongeval, hersenaandoening, langdurige ziekte. Allemaal mogelijke redenen waarom iemand niet meer geschikt is om zijn of haar eigen wil te bepalen. Dagelijks neemt het aantal mensen dat niet meer hun eigen wil kan bepalen, fors toe. Gelukkig heeft een aantal daarvan al een volmacht of levenstestament gemaakt waarin is bepaald wie welke beslissingen voor hen kan nemen. Daarmee voorkomen zij dat de kantonrechter iemand tot bewindvoerder, mentor of curator benoemt, die zij zelf niet gekozen zouden hebben.

De meeste mensen hebben echter (nog) geen volmacht of levenstestament. Of het nu om geld en vermogen gaat, om uw onderneming of om medische zaken, u houdt zelf graag grip op beslissingen die op die vlakken moeten worden genomen. Steeds vaker blijkt dat mensen vroeg of laat niet meer in staat zijn om zelf die beslissingen te nemen. Zonder regeling van uw kant gaat de kantonrechter iemand tot bewindvoerder, mentor of curator benoemen. U heeft daar dan geen enkele invloed op. U loopt dan het risico dat iemand die u niet zelf gekozen zou hebben, beslissingen namens u gaat nemen.
 
Maakt u tijdig een levenstestament, dan voorkomt u al die vervelende mogelijkheden. U bepaalt daarin zelf wie wanneer welke beslissingen voor u mag maken. U kunt specifieke regelingen treffen voor uw geld, voor uw huis, uw eventuele beleggingen, medische zaken. U kunt regelen wanneer en onder welke voorwaarden de door u aangewezen persoon of personen in uw plaatst treedt/ treden als het om besluiten gaat.
 
Hoewel een levenstestament ook in een onderhandse akte kan worden vastgelegd, biedt een notarieel levenstestament meer zekerheid waarin getwijfeld wordt over de wilsbekwaamheid, omdat een notaris deze controleert. Levenstestamenten worden geregistreerd bij het CLTR (Centraal Levenstestamentregister). Daarmee is ook vrij eenvoudig na te gaan of er een levenstestament is. Verder kunnen in een levenstestament ook wensen over uitvaart – bijvoorbeeld de aanwijzing van een uitvaartverzorger –worden vastgelegd.
 
Wilt u meer weten over levenstestament of volmacht? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-11-06