Samenwonen & trouwen

Relaties & Familie

Wel of geen schenkbelasting bij vermogensverschuiving tussen partners

Per 1 januari 2018 verandert het huwelijksvermogensrecht. Er ontstaat dan geen algehele gemeenschap van goederen meer bij het aangaan van het huwelijk. In plaats daarvan komt er een beperkte gemeenschap van goederen waarin de echtgenoten ieder voor de helft gerechtigd zijn. Voorhuwelijkse bezittingen en schulden van een van de echtgenoten blijven privé en vallen niet in de gemeenschap. Ook erfenissen en schenkingen blijven privé. Alleen de goederen die voor het huwelijk al gezamenlijk van de echtgenoten waren en goederen die tijdens het huwelijk gezamenlijk worden verkregen vallen in de gemeenschap.


Het nieuwe huwelijksvermogensrecht kan voor partners reden zijn om huwelijkse voorwaarden te maken vóór of tijdens het huwelijk. Het maken van de huwelijkse voorwaarden kunnen in sommige gevallen een verschuiving van vermogen met zich meebrengen tussen de echtgenoten. Dat is bijvoorbeeld het geval als echtgenoten eerst buiten gemeenschap van goederen getrouwd zijn en nu willen overgaan naar een gemeenschap van goederen.

Het verschuiven van vermogen tussen echtgenoten kan echter wel een schenking inhouden waarover schenkbelasting betaald moet worden. Het is niet altijd even duidelijk wanneer daarvan sprake was. Om daar verandering in te brengen zou de wet worden veranderd om meer duidelijkheid te geven in welke gevallen sprake is van een belaste schenking bij het huwen, aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden.

Deze voorstellen zijn echter inmiddels van tafel. Het blijft daarmee in sommige gevallen wel onduidelijk wanneer er wel en wanneer geen sprake is van een schenking. Wij geven u graag inzicht in de gevolgen van verschillende keuzes. Bel ons voor het maken van een afspraak.


2017-12-04
Huwelijkse voorwaarden hebben invloed op schenkbelasting

Op 1 januari 2018 verandert het huwelijksvermogensrecht. Als u na die datum trouwt, gebeurt dat niet meer in algehele gemeenschap van goederen, maar in een beperkte gemeenschap met een fifty-fifty verdeling. Ook het belastingvrij verschuiven van vermogen tussen beide partners wordt met de nieuwe regels beperkt. Dat kan een reden zijn om nog voor 1 januari aanstaande huwelijksvoorwaarden aan te gaan of – als reeds gehuwden – nog met vermogen te schuiven..

Tot komende jaarwisseling kon en kan tussen echtgenoten zonder belastingheffing worden geschoven met hun vermogen. Dat is bijvoorbeeld het geval als u getrouwd bent onder huwelijkse voorwaarden met zogenaamde koude uitsluiting. U kunt dan uw huwelijkse voorwaarden dit jaar nog wijzigen en overgaan naar een algehele gemeenschap van goederen. Dat kan veel belasting schelen. Vanaf 2018 blijft dit echter niet langer zonder fiscale gevolgen. Er wordt nu duidelijk vastgelegd in welke gevallen trouwen en het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden schenkbelasting tot gevolg heeft. Dat moet ook gaan gelden voor geregistreerd partners en samenwoners met een notarieel samenlevingscontract.
 
Bij het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden wordt vanaf 2018 gekeken naar het aandeel van beide echtgenoten in het totale vermogen. Is dat gelijk of wordt het gelijk, is er ook fiscaal gevolg. Als de aandelen niet gelijk zijn of worden, is het van belang de situatie daarvóór te beoordelen en vast te stellen welke aandeel elk van de echtgenoten vóór en ná het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden had.
Houdt rekening met schenkbelasting als het aandeel van de ‘arme' echtgenoot in het totale vermogen meer dan 50% wordt, of als het aandeel van de ‘rijke' echtgenoot in het totale vermogen verder toeneemt.
 
Wilt u meer weten over de gevolgen van aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden in uw geval? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-11-20
Levenstestament biedt veel mogelijkheden

Dementie, ongeval, hersenaandoening, langdurige ziekte. Allemaal mogelijke redenen waarom iemand niet meer geschikt is om zijn of haar eigen wil te bepalen. Dagelijks neemt het aantal mensen dat niet meer hun eigen wil kan bepalen, fors toe. Gelukkig heeft een aantal daarvan al een volmacht of levenstestament gemaakt waarin is bepaald wie welke beslissingen voor hen kan nemen. Daarmee voorkomen zij dat de kantonrechter iemand tot bewindvoerder, mentor of curator benoemt, die zij zelf niet gekozen zouden hebben.

De meeste mensen hebben echter (nog) geen volmacht of levenstestament. Of het nu om geld en vermogen gaat, om uw onderneming of om medische zaken, u houdt zelf graag grip op beslissingen die op die vlakken moeten worden genomen. Steeds vaker blijkt dat mensen vroeg of laat niet meer in staat zijn om zelf die beslissingen te nemen. Zonder regeling van uw kant gaat de kantonrechter iemand tot bewindvoerder, mentor of curator benoemen. U heeft daar dan geen enkele invloed op. U loopt dan het risico dat iemand die u niet zelf gekozen zou hebben, beslissingen namens u gaat nemen.
 
Maakt u tijdig een levenstestament, dan voorkomt u al die vervelende mogelijkheden. U bepaalt daarin zelf wie wanneer welke beslissingen voor u mag maken. U kunt specifieke regelingen treffen voor uw geld, voor uw huis, uw eventuele beleggingen, medische zaken. U kunt regelen wanneer en onder welke voorwaarden de door u aangewezen persoon of personen in uw plaatst treedt/ treden als het om besluiten gaat.
 
Hoewel een levenstestament ook in een onderhandse akte kan worden vastgelegd, biedt een notarieel levenstestament meer zekerheid waarin getwijfeld wordt over de wilsbekwaamheid, omdat een notaris deze controleert. Levenstestamenten worden geregistreerd bij het CLTR (Centraal Levenstestamentregister). Daarmee is ook vrij eenvoudig na te gaan of er een levenstestament is. Verder kunnen in een levenstestament ook wensen over uitvaart – bijvoorbeeld de aanwijzing van een uitvaartverzorger –worden vastgelegd.
 
Wilt u meer weten over levenstestament of volmacht? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-11-06
Voorkom een vechtscheiding

Onlangs verscheen in de media nieuws over de mogelijkheid om een anti-vechtscheidingsclausule in een samenlevingscontract of in huwelijkse voorwaarden op te nemen. Daarmee kunt u bij een onverhoopte scheiding allerlei perikelen voorkomen.

In een dergelijke clausule kunt u afspraken vastleggen over hoe u met elkaar en met u beider bezittingen wilt omgaan en hoe u met elkaar zult communiceren. Ook kan daarin worden geregeld wat de termijnen zijn waarbinnen u beiden zult reageren op berichten en documenten. Dat soort afspraken is eenvoudiger te maken in tijden dat de relatie goed is. Een afzonderlijke paragraaf kan worden besteed aan kinderen.
 
Met de clausule kan tijd rekken en veel scheidingsleed zo goed mogelijk worden voorkomen.. Een garantie is het niet, maar een wel een belangrijke stap in de goede richting. U kunt er zelfs voor kiezen om naleving af te dwingen met boeteclausules.
 
Wilt u meer weten over samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden of scheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-10-23
Huwelijkse voorwaarden geen Invloed op vererving, wel op erfbelasting

Maakt het iets uit wanneer u gehuwd bent onder het maken van huwelijkse voorwaarden of in de wettelijke gemeenschap van goederen als de eerste echtgenoot komt te overlijden met achterlating van echtgenoot en kinderen? Of u nou wel of geen huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt maakt niets uit voor de vererving van de nalatenschap.

Als u geen testament heeft vindt de vererving plaats op grond van de wettelijke regeling. Die wettelijke regeling van de nalatenschap houdt – kort gezegd – in dat de echtgenoot en de kinderen samen erfgenaam zijn, ieder voor een gelijk deel. De wet verdeelt de nalatenschap echter zo, dat de echtgenoot alle bezittingen toegedeeld krijgt, onder de verplichting om de schulden voor zijn rekening te nemen. Dit wordt de wettelijke verdeling genoemd. De kinderen krijgen ieder een zeer beperkt opeisbare vordering op de langstlevende, namelijk bij overlijden en faillissement van de langstlevende, ter grootte van hun wettelijk erfdeel.
 
Veel mensen kiezen ervoor om wel een testament op de langstlevende te maken om de wettelijke regeling verder aan te passen en toevoegingen te doen. Belangrijke reden daarvoor kan onder meer zijn dat de opeisbaarheid van de vorderingen van de kinderen wordt aangepast, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de erfdelen van de kinderen "opgegeten" moeten worden bij opname in een zorginstelling. Een andere reden is de mogelijkheid om te besparen op de te betalen erfbelasting.
Wat bepaald is in de huwelijkse voorwaarden zelf is wel van invloed op de omvang van de erfdelen van de langstlevend echtgenoot en de kinderen. Bij het maken van huwelijkse voorwaarden zorgt u er voor dat de bezittingen en schulden van de echtgenoten gescheiden blijven. Er ontstaat dan geen gemeenschap van goederen.
 
Als uitsluitend sprake is van gescheiden bezit in de voorwaarden en er geen zogenaamde verrekenbedingen zijn opgenomen (ook wel koude uitsluiting genoemd), maakt het wel uit of een echtgenoot met het meeste vermogen als eerste komt te overlijden of als laatste.
Vererft er bij het overlijden van de eerste echtgenoot veel vermogen dan moet in principe ook direct meer erfbelasting worden betaald door de langstlevende echtgenoot.
Zijn er verrekenbedingen opgenomen in de huwelijkse voorwaarden, bijvoorbeeld met de bepaling dat bij het overlijden van de eerste echtgenoot met elkaar moet worden afgerekend alsof wel een gemeenschap van goederen bestond, dan ontstaat er op zich een evenwichtiger verdeling van het vermogen bij overlijden en heeft dat ook weer invloed op de te betalen erfbelasting.
 
De conclusie is dat huwelijkse voorwaarden geen invloed hebben op de vererving, maar wel op de totale omvang van de nalatenschap en de te betalen erfbelasting.
 
Om dit allemaal in goede banen te leiden is het erg belangrijk om de huwelijkse voorwaarden en testamenten precies op elkaar af te stemmen en de (fiscale) gevolgen goed door te rekenen. Laat u zich dus goed voorlichten en neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder om uw zaken goed te regelen.
2017-10-16
Vanaf 2018 insluitingsclausule mogelijk in huwelijkse voorwaarden

Een heel nieuwe term doet zijn intrede in de huwelijkse voorwaarden. Per 1 januari 2018 treedt het vernieuwde huwelijksvermogensrecht in werking. Daarmee wordt het mogelijk om tegenover – de dan wettelijke – uitsluiting van onder meer schenkingen en erfenissen (voor de “koude kant”) juist een insluitingsclausule op te nemen. Hoe zit dat precies?

Vanaf 2018 wordt het vermogen van beide huwelijkspartners niet meer automatisch gemeenschappelijk eigendom. Zo blijven bijvoorbeeld schenkingen en erfenissen vanaf dan privé-eigendom van de partner die de schenking of erfenis ontvangt.

Nu schenken ouders nog vaak onder de voorwaarde dat aangetrouwde kinderen geen recht hebben op het met de schenking gemoeide bedrag. Om dat te realiseren moesten zij dat bij de notaris vastleggen. Kinderen kunnen niet onder deze bepaling uit, ook al zouden ze dat willen. Onder het nieuwe recht is die veel geuite wens van ouders vastgelegd. Schenkingen er erfenissen blijven buiten gemeenschappelijk eigendom. Het wordt nu juist mogelijk om via de notaris het tegenovergestelde te regelen, namelijk bij testament of schenking een insluitingsclausule opnemen.

Met een insluitingsclausule wordt een schenking of erfenis wél gemeenschappelijk eigendom van beide partners. Dat kan belastingvoordelen opleveren. Deze clausule is voor de ontvangende partners niet bindend, zij kunnen in hun huwelijkse voorwaarden afspreken dat schenkingen of erfenissen juist wel van de ontvangende partner blijven. Bij de totstandkoming van de wet is gezegd dat niemand aan echtgenoten vermogen kan opdringen.

Wilt u meer weten over uit- en insluitingsclausule in huwelijkse voorwaarden? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-10-09
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden ook afhankelijk van redelijkheid en billijkheid

Veel stellen zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Bij een flink aantal daarvan is dat gebeurd onder uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen en met een periodiek verrekenbeding voor de overgespaarde inkomsten. Hoe duidelijk ook gesteld, bij echtscheiding is de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden vaak een bron van twist. De rechter kijkt dan niet alleen naar de redactie van de voorwaarden, maar ook naar wat redelijk en billijk is.

Onlangs mocht het Hof Arnhem-Leeuwarden zich weer in een dergelijke zaak verdiepen. Hadden partijen de bedoeling om met elkaar af te rekenen alsof zij in gemeenschap van goederen waren getrouwd? Of waren de huwelijkse voorwaarden alleen opgemaakt om erfenissen en legaten buiten de gemeenschap te houden?
Dat soort vragen rijzen vooral als beide partners een flink uiteenlopend vermogen hebben bij het aangaan van het huwelijk. Handhaving van de huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk betekent dan dat de partner met weinig vermogen veelal ook weinig vermogen bij echtscheiding heeft. Als de vermogende partner dan in die tijd ook nog eens prima heeft belegd en nog rijker is geworden, is de bron voor twist geboren. Vermogensverschillen zijn dan echter niet ontstaan vanwege de huwelijkse voorwaarden, maar door de verschillende manieren van besteding van privévermogen door beide partners.
 
Volgens een eerdere uitspraak van de Hoge Raad telt bij de beoordeling ook onderling overeenstemmend gedrag tijdens het huwelijk mee, ook als dat afweek van de huwelijkse voorwaarden. Als daarvan geen sprake is, en ook blijkt dat partners tijdens hun huwelijk volgens de afspraken in de huwelijkse voorwaarden hebben gehandeld, is er geen enkele aanleiding om die huwelijkse voorwaarden niet onverkort te handhaven.
 
Wilt u meer weten over het opmaken of afwikkelen van huwelijkse voorwaarden? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-09-25
Geregistreerd partnerschap wint aan populariteit

(Bron: CBS) In 2016 werden iets meer huwelijken gesloten dan het jaar ervoor. Het aantal partnerschapsregistraties vertoont de laatste jaren een sterker stijgende lijn. Dat meldt het CBS op basis van recent gepubliceerde cijfers.

Over de langere termijn gezien wordt er minder getrouwd. De afgelopen jaren is het aantal huwelijkssluitingen vrij stabiel rond de 65 duizend. In 2016 trouwden 65,2 duizend paren, een procent meer dan het jaar ervoor. Het aantal geregistreerde partnerschappen vertoont een stijgende lijn, en was met 15,7 duizend bijna een kwart hoger dan in 2015. Partnerschappen zijn juridisch vrijwel gelijk aan het huwelijk, sinds 2014 wordt ook automatisch het vaderschap toegekend.

Bijna 1 op de 5 partnerschap

Van de bijna 81 duizend paren die in 2016 een officiële verbintenis aangingen, koos 19 procent voor het geregistreerd partnerschap. Tien jaar eerder was dat nog 9 procent.
In het buitenland wordt het geregistreerd partnerschap niet altijd erkend. Dat kan een reden zijn waarom mensen met een migratieachtergrond minder voor deze optie kiezen, en vaker voor het huwelijk. Dat geldt vooral voor paren met een Turkse of Marokkaanse achtergrond: van degenen die vorig jaar een verbintenis sloten ging nog geen 2 procent een partnerschap aan.
Partners van gelijk geslacht bestendigen hun relatie vaker dan heterostellen via het partnerschap dan via het huwelijk. In 2016 was 30 procent van de verbintenissen tussen homo- en lesbische stellen een partnerschapsregistratie.

Partnerschappen in de stad minder populair

In de grote steden kiezen relatief minder stellen voor het partnerschap dan in kleinere gemeenten. Dit heeft deels te maken met het aandeel inwoners met een migratieachtergrond. Zo was het aandeel partnerschapsregistraties in Amsterdam bij paren met een Nederlandse achtergrond 21 procent, en bij alle paren 14 procent. In gemeenten in de zogenaamde Biblebelt en in het zuiden van het land is het aandeel soms minder dan 10 procent. Verder is het partnerschap relatief meer in trek in het Noorden en Oosten van het land.
 
Wilt u meer weten over de voor- en nadelen van geregistreerd partnerschap ten opzichte van trouwen of samenwonen? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-09-04
Peildatum voor verrekening overgespaard inkomen bij einde samenwonen

Soms spreken echtgenoten in hun huwelijkse voorwaarden af dat zij overgespaard inkomen niet met elkaar zullen verrekenen zodra zij anders dan in onderling overleg niet meer samenwonen. De vraag is wat dan de peildatum moet zijn. Is dat het moment dat een van beiden de echtelijke woning verlaat? Of moet gerekend worden vanaf de datum waarop een echtscheidingsverzoek wordt ingediend bij de rechtbank?

Vorig jaar diende een dergelijke vraag voor de rechtbank Den Haag. Daar was discussie over de vraag of er sprake was van onderling overleg over het verblijf van de vertrekkende partner elders en het tijdverschil van een half jaar tussen feitelijk vertrek en ontvangen adreswijziging bij de gemeente.
 
De rechter maakte echter uit de afspraak in de huwelijkse voorwaarden op dat partners destijds ook bedoeld hebben dat zij niet meer met elkaar hoeven te verrekenen vanaf de datum waarop zij niet meer in één huis samenwonen. Het moment van inschrijving bij de gemeente op een ander adres doet daar niets aan af.
 
Wilt u meer weten over waterdichte clausules in huwelijkse voorwaarden? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-08-07
Echtscheiding ook einde uitzicht op uitkering

Inventiviteit is de mens niet vreemd. Ook niet bij echtscheiding. Dat bleek maar weer eens in een door een vrouw aangevraagde en door de rechtbank uitgesproken echtscheiding, waartegen haar echtgenoot in beroep ging. Hij zag een – in zijn ogen – pensioenaanspraak in rook opgaan.

Het huwelijk was ooit op huwelijkse voorwaarden aangegaan. Het ooit gelukkige echtpaar ontving maandelijks een bedrag van de broer van de vrouw, afbetaling van een lening. Volgens de man moet die afbetaling gezien worden als een pensioenvoorziening. Hij beroept zich op een artikel in het Burgerlijk Wetboek waarin staat dat bij een verzochte echtscheiding een bestaand vooruitzicht op uitkeringen aan de andere echtgenoot het verzoek niet kan worden gehonoreerd voordat daar een voorziening voor is getroffen.
 
Echter, het betreffende artikel slaat op nabestaandenpensioen en niet op afbetalingen zoals in dit geval. Het vooruitzicht dat de man meende te hebben, is hiermee in rook opgegaan.
 
Wilt u meer weten over uitzicht op uitkeringen na echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-05-22