Samenwonen & trouwen

Relaties & Familie

Huwelijks voorwaarden geen Invloed op vererving, wel op erfbelasting

Maakt het iets uit wanneer u gehuwd bent onder het maken van huwelijkse voorwaarden of in de wettelijke gemeenschap van goederen als de eerste echtgenoot komt te overlijden met achterlating van echtgenoot en kinderen? Of u nou wel of geen huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt maakt niets uit voor de vererving van de nalatenschap.

Als u geen testament heeft vindt de vererving plaats op grond van de wettelijke regeling. Die wettelijke regeling van de nalatenschap houdt – kort gezegd – in dat de echtgenoot en de kinderen samen erfgenaam zijn, ieder voor een gelijk deel. De wet verdeelt de nalatenschap echter zo, dat de echtgenoot alle bezittingen toegedeeld krijgt, onder de verplichting om de schulden voor zijn rekening te nemen. Dit wordt de wettelijke verdeling genoemd. De kinderen krijgen ieder een zeer beperkt opeisbare vordering op de langstlevende, namelijk bij overlijden en faillissement van de langstlevende, ter grootte van hun wettelijk erfdeel.
 
Veel mensen kiezen ervoor om wel een testament op de langstlevende te maken om de wettelijke regeling verder aan te passen en toevoegingen te doen. Belangrijke reden daarvoor kan onder meer zijn dat de opeisbaarheid van de vorderingen van de kinderen wordt aangepast, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de erfdelen van de kinderen "opgegeten" moeten worden bij opname in een zorginstelling. Een andere reden is de mogelijkheid om te besparen op de te betalen erfbelasting.
Wat bepaald is in de huwelijkse voorwaarden zelf is wel van invloed op de omvang van de erfdelen van de langstlevend echtgenoot en de kinderen. Bij het maken van huwelijkse voorwaarden zorgt u er voor dat de bezittingen en schulden van de echtgenoten gescheiden blijven. Er ontstaat dan geen gemeenschap van goederen.
 
Als uitsluitend sprake is van gescheiden bezit in de voorwaarden en er geen zogenaamde verrekenbedingen zijn opgenomen (ook wel koude uitsluiting genoemd), maakt het wel uit of een echtgenoot met het meeste vermogen als eerste komt te overlijden of als laatste.
Vererft er bij het overlijden van de eerste echtgenoot veel vermogen dan moet in principe ook direct meer erfbelasting worden betaald door de langstlevende echtgenoot.
Zijn er verrekenbedingen opgenomen in de huwelijkse voorwaarden, bijvoorbeeld met de bepaling dat bij het overlijden van de eerste echtgenoot met elkaar moet worden afgerekend alsof wel een gemeenschap van goederen bestond, dan ontstaat er op zich een evenwichtiger verdeling van het vermogen bij overlijden en heeft dat ook weer invloed op de te betalen erfbelasting.
 
De conclusie is dat huwelijkse voorwaarden geen invloed hebben op de vererving, maar wel op de totale omvang van de nalatenschap en de te betalen erfbelasting.
 
Om dit allemaal in goede banen te leiden is het erg belangrijk om de huwelijkse voorwaarden en testamenten precies op elkaar af te stemmen en de (fiscale) gevolgen goed door te rekenen. Laat u zich dus goed voorlichten en neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder om uw zaken goed te regelen.
2017-10-16
Vanaf 2018 insluitingsclausule mogelijk in huwelijkse voorwaarden

Een heel nieuwe term doet zijn intrede in de huwelijkse voorwaarden. Per 1 januari 2018 treedt het vernieuwde huwelijksvermogensrecht in werking. Daarmee wordt het mogelijk om tegenover – de dan wettelijke – uitsluiting van onder meer schenkingen en erfenissen (voor de “koude kant”) juist een insluitingsclausule op te nemen. Hoe zit dat precies?

Vanaf 2018 wordt het vermogen van beide huwelijkspartners niet meer automatisch gemeenschappelijk eigendom. Zo blijven bijvoorbeeld schenkingen en erfenissen vanaf dan privé-eigendom van de partner die de schenking of erfenis ontvangt.

Nu schenken ouders nog vaak onder de voorwaarde dat aangetrouwde kinderen geen recht hebben op het met de schenking gemoeide bedrag. Om dat te realiseren moesten zij dat bij de notaris vastleggen. Kinderen kunnen niet onder deze bepaling uit, ook al zouden ze dat willen. Onder het nieuwe recht is die veel geuite wens van ouders vastgelegd. Schenkingen er erfenissen blijven buiten gemeenschappelijk eigendom. Het wordt nu juist mogelijk om via de notaris het tegenovergestelde te regelen, namelijk bij testament of schenking een insluitingsclausule opnemen.

Met een insluitingsclausule wordt een schenking of erfenis wél gemeenschappelijk eigendom van beide partners. Dat kan belastingvoordelen opleveren. Deze clausule is voor de ontvangende partners niet bindend, zij kunnen in hun huwelijkse voorwaarden afspreken dat schenkingen of erfenissen juist wel van de ontvangende partner blijven. Bij de totstandkoming van de wet is gezegd dat niemand aan echtgenoten vermogen kan opdringen.

Wilt u meer weten over uit- en insluitingsclausule in huwelijkse voorwaarden? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-10-09
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden ook afhankelijk van redelijkheid en billijkheid

Veel stellen zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Bij een flink aantal daarvan is dat gebeurd onder uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen en met een periodiek verrekenbeding voor de overgespaarde inkomsten. Hoe duidelijk ook gesteld, bij echtscheiding is de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden vaak een bron van twist. De rechter kijkt dan niet alleen naar de redactie van de voorwaarden, maar ook naar wat redelijk en billijk is.

Onlangs mocht het Hof Arnhem-Leeuwarden zich weer in een dergelijke zaak verdiepen. Hadden partijen de bedoeling om met elkaar af te rekenen alsof zij in gemeenschap van goederen waren getrouwd? Of waren de huwelijkse voorwaarden alleen opgemaakt om erfenissen en legaten buiten de gemeenschap te houden?
Dat soort vragen rijzen vooral als beide partners een flink uiteenlopend vermogen hebben bij het aangaan van het huwelijk. Handhaving van de huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk betekent dan dat de partner met weinig vermogen veelal ook weinig vermogen bij echtscheiding heeft. Als de vermogende partner dan in die tijd ook nog eens prima heeft belegd en nog rijker is geworden, is de bron voor twist geboren. Vermogensverschillen zijn dan echter niet ontstaan vanwege de huwelijkse voorwaarden, maar door de verschillende manieren van besteding van privévermogen door beide partners.
 
Volgens een eerdere uitspraak van de Hoge Raad telt bij de beoordeling ook onderling overeenstemmend gedrag tijdens het huwelijk mee, ook als dat afweek van de huwelijkse voorwaarden. Als daarvan geen sprake is, en ook blijkt dat partners tijdens hun huwelijk volgens de afspraken in de huwelijkse voorwaarden hebben gehandeld, is er geen enkele aanleiding om die huwelijkse voorwaarden niet onverkort te handhaven.
 
Wilt u meer weten over het opmaken of afwikkelen van huwelijkse voorwaarden? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-09-25
Geregistreerd partnerschap wint aan populariteit

(Bron: CBS) In 2016 werden iets meer huwelijken gesloten dan het jaar ervoor. Het aantal partnerschapsregistraties vertoont de laatste jaren een sterker stijgende lijn. Dat meldt het CBS op basis van recent gepubliceerde cijfers.

Over de langere termijn gezien wordt er minder getrouwd. De afgelopen jaren is het aantal huwelijkssluitingen vrij stabiel rond de 65 duizend. In 2016 trouwden 65,2 duizend paren, een procent meer dan het jaar ervoor. Het aantal geregistreerde partnerschappen vertoont een stijgende lijn, en was met 15,7 duizend bijna een kwart hoger dan in 2015. Partnerschappen zijn juridisch vrijwel gelijk aan het huwelijk, sinds 2014 wordt ook automatisch het vaderschap toegekend.

Bijna 1 op de 5 partnerschap

Van de bijna 81 duizend paren die in 2016 een officiële verbintenis aangingen, koos 19 procent voor het geregistreerd partnerschap. Tien jaar eerder was dat nog 9 procent.
In het buitenland wordt het geregistreerd partnerschap niet altijd erkend. Dat kan een reden zijn waarom mensen met een migratieachtergrond minder voor deze optie kiezen, en vaker voor het huwelijk. Dat geldt vooral voor paren met een Turkse of Marokkaanse achtergrond: van degenen die vorig jaar een verbintenis sloten ging nog geen 2 procent een partnerschap aan.
Partners van gelijk geslacht bestendigen hun relatie vaker dan heterostellen via het partnerschap dan via het huwelijk. In 2016 was 30 procent van de verbintenissen tussen homo- en lesbische stellen een partnerschapsregistratie.

Partnerschappen in de stad minder populair

In de grote steden kiezen relatief minder stellen voor het partnerschap dan in kleinere gemeenten. Dit heeft deels te maken met het aandeel inwoners met een migratieachtergrond. Zo was het aandeel partnerschapsregistraties in Amsterdam bij paren met een Nederlandse achtergrond 21 procent, en bij alle paren 14 procent. In gemeenten in de zogenaamde Biblebelt en in het zuiden van het land is het aandeel soms minder dan 10 procent. Verder is het partnerschap relatief meer in trek in het Noorden en Oosten van het land.
 
Wilt u meer weten over de voor- en nadelen van geregistreerd partnerschap ten opzichte van trouwen of samenwonen? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-09-04
Peildatum voor verrekening overgespaard inkomen bij einde samenwonen

Soms spreken echtgenoten in hun huwelijkse voorwaarden af dat zij overgespaard inkomen niet met elkaar zullen verrekenen zodra zij anders dan in onderling overleg niet meer samenwonen. De vraag is wat dan de peildatum moet zijn. Is dat het moment dat een van beiden de echtelijke woning verlaat? Of moet gerekend worden vanaf de datum waarop een echtscheidingsverzoek wordt ingediend bij de rechtbank?

Vorig jaar diende een dergelijke vraag voor de rechtbank Den Haag. Daar was discussie over de vraag of er sprake was van onderling overleg over het verblijf van de vertrekkende partner elders en het tijdverschil van een half jaar tussen feitelijk vertrek en ontvangen adreswijziging bij de gemeente.
 
De rechter maakte echter uit de afspraak in de huwelijkse voorwaarden op dat partners destijds ook bedoeld hebben dat zij niet meer met elkaar hoeven te verrekenen vanaf de datum waarop zij niet meer in één huis samenwonen. Het moment van inschrijving bij de gemeente op een ander adres doet daar niets aan af.
 
Wilt u meer weten over waterdichte clausules in huwelijkse voorwaarden? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-08-07
Echtscheiding ook einde uitzicht op uitkering

Inventiviteit is de mens niet vreemd. Ook niet bij echtscheiding. Dat bleek maar weer eens in een door een vrouw aangevraagde en door de rechtbank uitgesproken echtscheiding, waartegen haar echtgenoot in beroep ging. Hij zag een – in zijn ogen – pensioenaanspraak in rook opgaan.

Het huwelijk was ooit op huwelijkse voorwaarden aangegaan. Het ooit gelukkige echtpaar ontving maandelijks een bedrag van de broer van de vrouw, afbetaling van een lening. Volgens de man moet die afbetaling gezien worden als een pensioenvoorziening. Hij beroept zich op een artikel in het Burgerlijk Wetboek waarin staat dat bij een verzochte echtscheiding een bestaand vooruitzicht op uitkeringen aan de andere echtgenoot het verzoek niet kan worden gehonoreerd voordat daar een voorziening voor is getroffen.
 
Echter, het betreffende artikel slaat op nabestaandenpensioen en niet op afbetalingen zoals in dit geval. Het vooruitzicht dat de man meende te hebben, is hiermee in rook opgegaan.
 
Wilt u meer weten over uitzicht op uitkeringen na echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-05-22
Echtscheiding intrekken niet mogelijk
Het komt best wel voor dat gescheiden partners elkaar vroeg of laat weer vinden en zich met elkaar verzoenen. Om dan de rechter te vragen om de echtscheidingsbeschikking te vernietigen, gaat echter te ver. Wat kunt u wel doen?
Onlangs diende een dergelijke zaak voor het Hof. De rechtbank sprak op verzoek van een van beide partners de echtscheiding uit, de echtscheidingsbeschikking werd ingeschreven. De eisende partner gaat al snel in beroep omdat de relatie inmiddels is hersteld en de echtscheidingsbeschikking niet meer nodig is. Echter, de eisende partner kreeg wat zij wilde hebben en kan volgens vaste rechtsregels dan niet in beroep gaan.
 
Wilt u dit voorkomen, dan kunt u het beste de inschrijvingstermijn van de echtscheidingsbeschikking ongebruikt laten verlopen. In dat geval verliest de beschikking zijn kracht en bereiken partners toch hetzelfde, namelijk geen echtscheiding en dus ook niet de noodzaak om te hertrouwen.
Wilt u meer weten over de procedures bij echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-05-08
Trouwen: uitsluitingsclausule of insluitingsclausule?
Als een stel in Nederland trouwt zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, ontstaat de algehele of wettelijke gemeenschap van goederen: het hele vermogen is dan vanaf het jawoord gemeenschappelijk.

Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel om de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken. Het is de bedoeling van wetgever om het vermogen dat de echtgenoten al voor het huwelijk bezitten, privé te laten blijven. Ook moeten erfenissen en schenkingen privé blijven van een echtgenoot. Dit laatste wordt ook wel de uitsluitingsclausule genoemd.

Onder het huidige recht maken veel ouders een testament om ervoor te zorgen dat de erfenis privé blijft, dat hoeft straks dan niet meer zou je denken, tenzij het kind wil afwijken van het nieuwe wettelijke systeem en kiest voor de algehele gemeenschap van goederen.
Het maken van een uitsluitingsclausule door de ouders heeft dus nog steeds wel zin: erflaters en schenkers stellen daarmee de eigen wensen zeker.
Echtgenoten kunnen onder het huidige recht de uitsluitingsclausule niet opzij zetten door dat samen af te spreken. Wat in het testament van de ouder staat of bij de schenking is bepaald is bindend voor de echtgenoten. Dat blijft ook zo onder het nieuwe recht.

Insluitingsclausule

Onder de nieuwe wet is het ook mogelijk om bijvoorbeeld als ouder een testament te maken of een schenking te doen en juist met een insluitingsclausule te werken. Het kan namelijk soms ook aan te bevelen zijn om te bepalen dat een schenking of erfenis juist wel in de gemeenschap van goederen valt. Door de insluitingsclausule zal namelijk mogelijk minder erfbelasting verschuldigd zijn bij overlijden van betreffende erfgenaam of begunstigde.
Aan een insluitingsclausule kunnen dan ook voorwaarden worden verbonden, bijvoorbeeld dat de insluitingsclausule alleen geldt als het huwelijk eindigt door het overlijden van een echtgenoot en juist niet als er sprake is van een echtscheiding, zo blijft het geërfde vermogen van kind in ieder geval beschermd.

De Eerste Kamer heeft inmiddels ook naar het wetsvoorstel gekeken en vroeg zich af wat de gevolgen zouden zijn als echtgenoten in hun huwelijkse voorwaarden het ingesloten vermogen toch als privévermogen zouden aanmerken. Het wetsvoorstel is nu zo aangepast dat de echtgenoten in dit geval wel kunnen afwijken van de wens van de schenker of erflater door het maken van huwelijkse voorwaarden. Echtgenoten moet namelijk geen gezamenlijk vermogen opgedrongen kunnen worden. Als het dan toch de wens van de schenker of erflater is dat beide echtgenoten het vermogen moeten krijgen dan moeten zij dat aan hen beiden afzonderlijk nalaten of schenken.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen is het van groot belang om u goed te laten adviseren door de notaris. Echtgenoten zullen ook een goede administratie moeten gaan bijhouden. Wilt u meer weten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

2017-04-24
Bijzondere omstandigheden, bijzondere oplossingen….

Bijna iedereen weet wel ongeveer wat een samenlevingsovereenkomst is: een overeenkomst waarin men financiële afspraken maakt met iemand waarmee een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd. Meestal wordt zo'n contract door twee personen met elkaar gesloten, maar er kunnen ook situaties zijn waarin meer dan twee personen een samenlevingsovereenkomst sluiten. Er hoeft overigens ook niet altijd sprake te zijn van een liefdesrelatie, men kan ook als huisgenoten een gemeenschappelijke huishouding voeren. Bijvoorbeeld een samenlevingsovereenkomst tussen een broer en zus is ook mogelijk.

In Nederland kan iemand maar met één partner tegelijk getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Wat wel kan, is dat iemand die getrouwd is of geregistreerd als partner samenwoont en een samenlevingsovereenkomst sluit met een andere persoon. Dit klinkt op het eerste gezicht heel gek, maar stel u eens voor dat iemand getrouwd is en diens echtgenoot is door een ongeluk een “kasplantje” geworden of is heel erg dement en wordt permanent in een verpleeghuis verzorgd. Soms wil men dan wegens emotionele redenen niet scheiden, maar het leven gaat wel verder.
 
Stel dat die persoon weer iemand tegenkomt en een nieuwe relatie aangaat. Wil men verder gaan in die relatie maar niet scheiden, dan is een huwelijk of geregistreerd partnerschap met de nieuwe partner dus niet mogelijk. Een samenlevingsovereenkomst wèl. Er zijn dan enkele zaken om goed over na te denken, bijvoorbeeld: als iemand in gemeenschap van goederen is getrouwd blijft deze bestaan, ondanks dat hij/zij feitelijk niet meer samen is met de echtgenoot.
Dat betekent dat het eigen vermogen en het vermogen dat samen met de nieuwe partner wordt opgebouwd, in die gemeenschap van goederen valt. Dat kan voor lastige situaties zorgen. Dit zou voorkomen kunnen worden door de gemeenschap van goederen om te zetten in huwelijksvoorwaarden, maar dan moet de echtgenoot medewerking verlenen. Het invoeren van huwelijksvoorwaarden is feitelijk onmogelijk geworden als de echtgenoot niet meer daartoe in staat is, dat wil zeggen dat deze niet meer voldoende wilsbekwaam is.
 
Een ander aandachtspunt is de belasting. Volgens de belastingwetgeving kan men maar één fiscale partner hebben. Als iemand getrouwd is of geregistreerd als partner, dan is de echtgenoot/geregistreerd partner automatisch de (enige) fiscale partner. Aan die kwalificatie zijn allerlei fiscale gevolgen en voordelen verbonden, die de nieuwe partner dan dus niet kan hebben. Ook is het belangrijk na te denken over de vererving van het vermogen bij overlijden. Wat erft de echtgenoot en wat de nieuwe partner? En (indien van toepassing) de kinderen? Het is dan ook verstandig om een testament te maken, waarin deze zaken geregeld worden.
 
Hoewel het op het eerste gezicht een beetje gek klinkt, kan het dus best voorkomen dat iemand een samenlevingsovereenkomst sluit met iemand die getrouwd of geregistreerd als partner is. Er ontstaat dan wel een complexe situatie. Laat u zich goed voorlichten over de juridische en fiscale gevolgen en mogelijkheden. Wij bekijken graag samen met u welke regelingen het beste passen bij uw wensen en omstandigheden.
2017-04-17
Partneralimentatie flink op de schop
In het parlement is een wetsvoorstel over partneralimentatie aan de orde, die in de oorspronkelijke versie de mogelijkheid aan partners gaf om partneralimentatie uit te sluiten. Dit zou dan in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden kunnen worden vastgelegd. Die mogelijkheid is recent uit het voorstel verdwenen.

Nu betalen ex-partners nog twaalf jaar lang partneralimentatie. Het voorstel is om die duur te beperken tot de helft van het aantal jaren dat het huwelijk heeft geduurd, met een maximum van vijf jaar.
Hoe hoog de alimentatie moet zijn, wordt berekend aan de hand van een vaste norm. Die norm is 60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van de kinderen. Onder de nu nog geldende regeling wordt de alimentatiebehoefte vastgesteld aan de hand van bonnetjes, afschriften en andere bewijzen van de uitgaven die de alimentatiegerechtigde had tijdens het huwelijk.
De Tweede Kamer gaat nu het wetsvoorstel verder behandelen.

Wilt u meer weten over huwelijkse- en partnerschapsvoorwaarden in het algemeen en alimentatielicht in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak.

2017-04-10