Ondernemingen

Ondernemen & Bedrijf

Recht op informatie bij aandeelhoudersconflict

Conflicten binnen een besloten vennootschap zijn vaak hele lastige conflicten, vooral omdat vaak de emotie die schuil gaat achter het feitelijke conflict de verhoudingen tussen de aandeelhouders zo op scherp zet. Veel aandeelhoudersconflicten gaan over verstrekte informatie en soms ook over de informatieverstrekking zelf.

Het bestuur van een besloten of naamloze vennootschap is gehouden de algemene vergadering alle inlichtingen te verschaffen wanneer zij daarom vraagt, tenzij zwaarwichtige belangen van de vennootschap zich daartegen verzetten. Wie heeft recht op welke informatie en hoe makkelijk kan de vennootschap besluiten bepaalde informatie wel of niet te willen delen?
 
Volgens de Hoge Raad hebben alle aandeelhouders het recht om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en is het bestuur verplicht alle vragen te beantwoorden. Buiten vergadering om is het bestuur daar niet toe verplicht.
De hiervoor aangehaalde uitspraak van de Hoge Raad ziet echter op een beursgenoteerde vennootschap. De vraag is dan ook of een dergelijke uitspraak een op een kan worden doorgelegd naar een besloten vennootschap. Bij een besloten vennootschap kan het zo zijn dat de rechten en de verplichtingen van aandeelhouders heel anders zijn dan de rechten en verplichtingen van aandeelhouders van een beursgenoteerde vennootschap. Een goed voorbeeld daarvan zijn familiebedrijven.
 
De Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam heeft daar recent nog haar oordeel over geveld, de Ondernemingskamer oordeelde dat op het bestuur een bijzondere zorgplicht rust tegenover de minderheidsaandeelhouder die niet ook een bestuurder is. Met name tegenover die minderheidsaandeelhouder die niet ook bestuurder is, dient meer openheid te worden gegeven, met name ook met betrekking tot informatie waarop de aandeelhouder in beginsel geen recht heeft.
In dit specifieke geval gold dat nog meer dan anders, omdat de informatieverstrekking in de aandeelhoudersovereenkomst met zoveel woorden is vastgelegd. Daarnaast heeft deze aandeelhouder ook recht op informatie buiten de algemene vergadering om, gelet op het besloten karakter van de besloten vennootschap.
 
Leg de rechten op verstrekking van informatie vast in de aandeelhoudersovereenkomst en voorkom in een situatie als deze verzeild te raken!
2017-12-11
De personenvennootschap van zegen tot last

Heel veel bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend in de vorm van een personenvennootschap, zoals een vennootschap onder firma. De vennootschap onder firma is een bijzonder flexibel instrument uit de gereedschapskist van de ondernemingsrecht jurist. U heeft geen notaris nodig, de personenvennootschap is zo ingeschreven bij de kamer van koophandel, in- en uittreden is zo geregeld de personenvennootschap is fiscaal transparant en u heeft van doen met grotendeels regelend recht, zodat u zelf heel veel kunt bepalen en inrichten.


Toch kent de personenvennootschap ook een paar nadelen, zoals de aansprakelijkheid van de vennoten tegenover schuldeisers. Dat geldt niet alleen voor de eigen schulden maar ook voor die van toetredende en uittredende vennoten. Het geldt zelfs voor de schulden van reeds uitgetreden vennoten.

Zorg dat zowel intern als extern duidelijke afspraken zijn gemaakt over wie voor wat en waarom aansprakelijk is. Realiseer u ook dat als er een grote aansprakelijkheid te duchten is, het verstandig kan zijn om de activiteiten in een andere rechtsvorm te gieten.

Zorg ook dat u regelmatig alles wat is overeengekomen tegen het licht houdt, vooral ook omdat er opnieuw nieuwe wetgeving op dit gebied aan zit te komen.

Naast de aansprakelijkheden en wat u bent overeengekomen kan het aantrekkelijk zijn om ook te zorgen voor een fiscaal zo optimaal mogelijke inrichting en te kiezen voor een voor uw bedrijfsvoering passende rechtsvorm.


2017-12-04
Overgangstermijn voor fiscale eenheden met gecertificeerde aandelen verstreken

Eind 2016 is de Wet aanpassing fiscale eenheid in werking getreden. Een van de wijzigingen is aanscherping van de eis wanneer een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kan worden gevormd. Om daarvoor in aanmerking te komen moet gehele juridische en economische eigendom in bezit zijn van de belastingplichtige.

Met de nieuwe regels wordt benadrukt dat zowel formeel als materieel de juridische en economische eigendom moet berusten bij een of meer belastingplichtigen die deel uitmaken van de fiscale eenheid.
 
Als de aandelen zijn gecertificeerd, wordt niet aan dit vereiste voldaan. Voor fiscale eenheden waarin niet aan dit vereiste wordt voldaan, is een overgangstermijn gegeven om de structuur in overeenstemming met de wet te brengen, ter voorkoming dat de fiscale eenheid wordt beëindigd. Deze termijn is op 15 oktober 2017 verstreken. Als de aandelen zijn gecertificeerd en decertificering heeft nog niet plaatsgevonden, dan zal de fiscale eenheid worden beëindigd zodra het nieuwe boekjaar na 15 oktober 2017 aanvangt (in de meeste gevallen zal het boekjaar op 1 januari aanvangen).
Bron: Via Juridica-Nieuwsbrief 2017 | 22
2017-11-27
Aansprakelijkheid bestuurder moet door eiser worden aangetoond

Bijna elke dag kunt in de krant wel iets over een doorstart van een failliet bedrijf lezen. Een doorstart verloopt niet altijd volgens hetzelfde spoorboekje. Het kan zijn dat een enig aandeelhouder van een gefailleerde BV de goodwill, het klantenbestand, het uitgevoerde onderhanden werk en de orderportefeuille van de gefailleerde BV koopt. Wat is dan de positie van de schuldeisers die met lege handen achter blijven?

De rechtbank Noord-Holland boog zich onlangs over een dergelijke zaak. Twee zelfstandigen hadden elk afzonderlijk een flinke vordering op de failliete BV. Zij spreken de bestuurder van de nieuw opgerichte BV – die ook bestuurder van de gefailleerde BV was – en de nieuwe BV hoofdelijk aan op betaling van de vorderingen. Zij vinden dat de bestuurder persoonlijk ernstig verwijtbaar gehandeld heeft met opdrachten die namens de gefailleerde BV verleend werden met de mededeling dat er betaald zou worden, terwijl hij wist of had moeten weten dat de BV niet aan die verplichtingen kon voldoen.

Om dat hard te maken moeten schuldeisers onderbouwen dat de bestuurder willens en wetens verbintenissen aanging waarvan hij zijn deel niet zou kunnen nakomen. Ook moeten zij feiten en omstandigheden aanvoeren waarmee kan worden aangenomen dat de oprichting van de nieuwe BV slechts schijn was en in wezen een voortzetting is van de oude BV, of dat de nieuwe BV louter is opgericht om de schuldeisers te benadelen.

In dit geval lukte dat de schuldeisers niet, zodat zij met lege handen achterblijven.

Wilt u meer weten over bestuurdersaansprakelijkheid? Bel ons voor het maken van een afspraak.

2017-11-13
Publicatieplicht verzaken is economisch delict bestuurder

Elke vennootschap heeft de plicht om jaarcijfers te publiceren via de Kamer van Koophandel. Er bestaat geen algehele vrijstelling van deze plicht. Wel kan een kleine onderneming vrijstelling krijgen voor publicatie van onderdelen van de jaarrekening. Publicatie van jaarcijfers van een vennootschap moet uiterlijk twaalf maanden na afloop van het boekjaar zijn uitgevoerd.

Sommige bestuurders veronderstellen dat zij onder een algehele vrijstelling vallen, maar die is nergens geregeld. Publicatieplicht kan wel worden beperkt tot basisinformatie. Uw bedrijf komt in aanmerking voor deze gedeeltelijke vrijstelling als er minder dan tien werknemers, zijn de omzet minder is dan € 700.000 en het balanstotaal niet groter dan € 350.000. U hoeft slechts een flink gecomprimeerde balans te deponeren. Zelfs toelichting op de waarderingsgrondslagen die bij het opstellen van die balans zijn toegepast, is niet vereist.
 
De keuze voor onder meer een bv, nv, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, vof en cv heeft zowel rechten als plichten tot gevolg. Publiceren van jaarcijfers is daar een van. Bij verzuim pleegt u een economisch delict.
 
Wilt u meer weten over de voor- en nadelen van de keuze voor een rechtsvorm? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-11-06
Einde dividendbelasting in zicht

Vanaf 2019 hoeven bedrijven (BV's en dergelijke) geen dividendbelasting meer te betalen. Dat zijn althans de plannen van het nieuwe kabinet. Dat gaat ondernemers en ook particulieren veel administratief werk schelen. De maatregel kost de Nederlandse staat geld, dat gaat de staat terugverdienen met extra belasting op andere terreinen.

De laatst jaren is de kritiek op de dividendbelasting flink toegenomen. Nu houden bedrijven 15% belasting in over het aan aandeelhouders uitgekeerde dividend. Betaalt u als aandeelhouder belasting in Nederland, dan kunt u die ingehouden belasting weer verrekenen met de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Die last wordt per 1 januari 2019 tenietgedaan.
 
De maatregel is niet alleen gunstig voor bedrijven en particulieren, ook de Belastingdienst zelf profiteert met zekerheid van inkomsten en minder kosten. De maatregel is verder gunstig voor het vestigings- en ondernemingsklimaat in Nederland.
Al met al is de maatregel een stimulans voor ondernemers om de BV als rechtsvorm te kiezen.
 
Wilt u meer weten over het oprichten van een BV en de fiscale aspecten daarbij? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-10-16
Opvolgend bestuurder soms aansprakelijk voor schulden

Als bestuurder van een vennootschap bent u in sommige gevallen aansprakelijk naast de vennootschap zelf. Dat is bijvoorbeeld het geval bij onbehoorlijk bestuur en niet correct boekhouden. Met andere woorden, als u uw boeltje niet goed op orde heeft, kunt u als directeur van een vennootschap privé aansprakelijk gesteld worden.


Toch bent u als directeur niet altijd de klos als u aansprakelijk gesteld wordt. Soms is er heel goed verweer te voeren, zoals ook bleek uit een recente uitspraak van het Hof Amsterdam.
Een bestuurder van een vennootschap kwam hangende een gerechtelijke procedure te overlijden. De advocaat van de vennootschap adviseerde een kind van de overledene om bestuurder te worden zodat de procedure vervolg kon krijgen.
Nadat de gerechtelijk procedure was afgerond en de vennootschap was ontbonden werd het kind door de advocaat aangesproken op betaling van een declaratie die zijn grondslag vond in de periode gelegen voor de ontbinding van de vennootschap.

Om het kind als bestuurder aansprakelijk te doen zijn naast de vennootschap, moest de advocaat zijn stelling bewijzen dat het kind feitelijk de opdracht had gegeven voor voortzetting van de procedure en persoonlijk garant stond voor betaling van de facturen van de advocaat. Omdat de advocaat geen feiten en omstandigheden kon aantonen dat het kind de opdracht had gegeven en persoonlijk garant stond, bleef in deze zaak de advocaat achter met een oninbare declaratie.

Het maken van goede duidelijke afspraken blijft een terugkerend thema! Wees duidelijk, pas goed op en leg gemaakte afspraken vast.

2017-10-02
Eenmanszaak verdelen is nog niet zo eenvoudig

Dat er nogal wat haken en ogen zitten aan de verdeling van een eenmanszaak blijkt wel uit een recente uitspraak in een procedure die wel zes jaar duurde. Dat ging over een in gemeenschap van goederen getrouwd echtpaar, die samen een vennootschap onder firma hadden. Vervolgens besloten zij gezamenlijk de vennootschap te ontbinden en dat de man de onderneming als eenmanszaak ging voortzetten. Daarna volgt echtscheiding, waarbij ook de waarde van de onderneming wordt vastgesteld.

Twee jaar na de echtscheiding maakt de onderneming al een flink verlies en ontstaat onenigheid over de verdeling van de dan inmiddels negatieve waarde van het bedrijf. De man komt terug op zijn eerdere standpunt om de onderneming aan hem toe te bedelen en ook de vrouw wil de onderneming niet wil hebben. De rechtbank bepaalt dan dat de onderneming maar moet worden verkocht. De overwaarde moet dan door beide partijen in gelijke delen worden verdeeld; als er schuld resteert, moeten beiden elk voor de helft dragen.
 
Drie jaar later treffen man en vrouw elkaar weer voor de rechter. De vrouw vindt het onredelijk en onbillijk dat zij nog moet meedragen in de in de steeds verder oplopende verliezen van de onderneming. De rechtbank is het met haar eens.
Vervolgens tekent de man hoger beroep aan bij het Hof. Dat stelt vast dat de rechtbank in eerste aanleg duidelijke instructie heeft gegeven, namelijk verkoop, gevolgd door verdeling van de netto-opbrengst. Beide echtelieden hadden daar een rol in kunnen spelen, ondanks dat door de man werd aangegeven dat mede door de crisis de verkoop van de onderneming zeer moeizaam was.
 
Het hof besluit dan dat alle verliezen ontstaan na ontbinding van de huwelijksgemeenschap voor rekening van de man komen. Als hij dat risico niet had willen lopen dan had de man de onderneming per datum ontbinding huwelijksgemeenschap kunnen staken/liquideren.
De vrouw had in die zaak nog gesteld dat de activa van de eenmanszaak per datum van de echtscheiding tot het privé vermogen van de man zijn gaan behoren. Daar gaat het Hof niet in mee. Zolang goederen niet zijn verdeeld behoren deze tot de ontbonden huwelijksgemeenschap.
De conclusie van het Hof is dat de stelling van de vrouw, dat voor de
omvang van de schuld uitgegaan moet worden van datum ontbinding huwelijksgemeenschap, juist is. Het Hof vindt ook dat de stelling van de man, dat voor de waarde van de activa moet worden uitgegaan van datum feitelijke verdeling, in dit geval dus verkoop, ook juist is. Beide partijen hebben dus op één onderdeel gelijk.
 
Wat een drama! Partijen procederen meer dan zes jaar met een uitkomst die hen beiden niet zal kunnen bekoren. Voorkomen is beter dan genezen. Maak huwelijksvoorwaarden en leg afspraken over je onderneming goed vast!
2017-09-11
Overdragen van bedrijf vergt gefaseerde voorbereiding en uitvoering

Regelmatig is in het nieuws dat de komende jaren ontzettend veel ondernemers van eigen bedrijven met pensioen gaan. In veel gevallen gaat het om familiebedrijven, waarbij overdracht aan kind of kinderen het doel is. Hoe zorgt u er voor dat uw opvolger(s) binnen de familie een goede start kunnen maken, zonder al te hoge fiscale gevolgen?

Wie niet tijdig voorbereidingen treft, loopt het risico dat het bedrijf vanwege de fiscale claims opgedoekt moet worden. In de eerste plaats komt dat door de aanmerkelijk belang heffing (AB). Aanmerkelijk belang omvat 25% van de waardestijging van de aandelen sinds oprichting. Als u klein bent begonnen en inmiddels bent uitgegroeid tot een miljoenenbedrijf, gaat het om honderdduizenden euro's.
 
Vervolgens kan ook het schenkingsrecht of erfrecht de opvolging in de weg staan of uiteindelijk het bedrijf de kop kosten. Schenken of nalaten aan uw kinderen kan hen een fiscale claim van 20% over de aandelenwaarde opleveren. Een kleine rekensom leert dat de fiscus bij elkaar bijna de helft van de waarde van uw bedrijf als heffing aan uw opvolger(s) kan opleggen.
U kunt dat eenvoudig voorkomen. Begin op tijd met schenkingen, zodat u die kunt spreiden en maximaal gebruik kunt maken van jaarlijkse vrijstellingen. Daarnaast kunnen de kinderen de aanmerkelijk belangheffing doorschuiven bij het verkrijgen van een schenking en een erfenis. Met deze doorschuifregeling krijgen zij uitstel. Zij kunnen die later zelfs ook weer doorschuiven. Houdt er dan in elk geval rekening mee dat die oplopende claim ooit betaald moet worden.
 
Veel voordeel kunt u halen uit verlaging van de schenk- en erfbelasting. Dan profiteren u en uw kinderen van vrijstellingen en (gedeeltelijke) kwijtschelding. Door gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) profiteert u van de vrijstelling over € 1.000.000 waarde van uw bedrijf. Over het meerdere moet u dan nog 3,4% betalen. Dat ziet er heel wat gunstiger uit dan de hiervoor geschetste 20%.
Om te kunnen profiteren van de BOR moet de volgende generatie aandeelhouders ook zelf de onderneming gaan drijven, de bedrijfsactiviteit voortzetten. Voor een BV met alleen beleggingen kunt u daarom geen gebruik maken van de BOR. Een tweede voorwaarde is dat de ontvanger van de aandelen het bedrijf ook nog voor minimaal vijf jaar moet voortzetten. Als er ook nog sprake is van schenking moet de opvolger ook de drie jaar na de schenking en voorafgaand aan de overdracht al in het bedrijf werken. Wordt uiteindelijk na overname aan deze voorwaarden niet voldaan, dan komt de heffing er alsnog aan.
Afhankelijk van de structuur van uw BV kan mogelijk ook uw bedrijfspand met gebruikmaking van de BOR worden vrijgesteld worden van schenk- of erfbelasting. Ander vastgoed telt daarin alleen mee als het gaat om een ondernemingsactiviteit als intensieve verhuur of projectontwikkeling.
 
U ziet, met een gedegen en vooral ook tijdige voorbereiding kunt u veel, heel veel geld besparen. Daarbij zijn niet alleen de bedrijfsperikelen van belang, maar ook eventuele huwelijkse voorwaarden en testament. Ook als opvolging binnen de familie niet mogelijk is, kunt u de BOR toepassen. Via gefaseerde overdracht van aandelen in termijnen is een fiscaal vriendelijke oplossing mogelijk.
Een voorbereidingstijd van vijf jaar is niets te lang.
 
Wilt u meer weten over de voorbereiding op bedrijfsoverdracht? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-08-28
Aansprakelijkheid niet automatisch verdwenen na aandelenoverdracht

Ook na het overdragen van uw aandelen in een BV kunt u nog – jaren later zelfs – worden aangesproken voor schulden van de BV. Bijvoorbeeld in gevallen waarin de BV een pand huurt en u als aandeelhouder als medehuurder staat aangemerkt. Een aandelenoverdracht aan de kant van de huurders heeft niet automatisch invloed op de verhaalspositie van de verhuurder, ook al heeft u alle rechten en plichten uit de huurovereenkomst overgedragen aan de nieuwe aandeelhouder.

Het Hof Den Bosch deed enkele weken geleden uitspraak in een beroepszaak waarin een medehuurder ook hoofdelijk aansprakelijk is voor betaling van de huur. De verhuurder moet er op kunnen vertrouwen dat de medehuurder schulden kan betalen als de BV daarin tekort schiet. Het kan daarom niet zo zijn dat de verhaalsmogelijkheid van de verhuurder op de oorspronkelijke medehuurder tegen de wil van de verhuurder aan de verhuurder wordt ontnomen.
 
Wat wel kan is een expliciete indeplaatsstelling van de oude (mede)huurder door de nieuwe aandeelhouder. Daarvoor is medewerking nodig van de verhuurder, aan wie uitdrukkelijk moet worden gevraagd om toestemming voor indeplaatsstelling en om schriftelijke instemming van de verhuurder met ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid van de vorige medehuurder. Als dat allemaal niet is gebeurd, kan het zo maar zijn dat de vorige medehuurder jaren later wordt geconfronteerd met een claim in verband met onbetaalde huur.
 
Wilt u meer weten over het vastleggen van overgaande verplichtingen bij een aandelenoverdracht? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-07-31

 

Vereniging & stichting

Regels NV en BV ook voor verenigingen, stichting en coöperaties

Het Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen blijft de gemoederen bezig houden. Volgens de minister wordt het Nederlandse ondernemingsrecht merkbaar beter hanteerbaar en daarmee ook aantrekkelijker. De achterliggende gedachte is dat er meer eenheid zou moeten ontstaan bij de behandeling van verschillende rechtspersonen, de regels die nu al gelden voor naamloze en besloten vennootschappen gaan deels ook van toepassing worden verklaard op verenigingen, coöperaties en stichtingen.

De minister heeft wel toegezegd dat in geval van faillissement er wel verschil in behandeling zal zijn. De bestuurder van een kleine charitatieve instelling zal niet worden geconfronteerd met dezelfde regels als de regels die gelden bij het faillissement van een besloten vennootschap.
 
Er komt een wettelijke grondslag voor toezichthoudende organen voor alle rechtspersoenen. Nu al was het niet ongebruikelijk om toezichthoudende organen in de statuten van verenigingen en stichtingen op te nemen.
De tegenstrijdig belang regeling die al gold voor naamloze en besloten vennootschappen gaat gelden voor alle rechtspersonen. De bestuurder met een tegenstrijdig belang mag dan niet meer meebeslissen als er een tegenstrijdig belang is.
 
Wat aan de ene kant een voordeel lijkt kan aan de andere kant een nadeel blijken te zijn. Waar nu volgens de Raad van State een bonte verscheidenheid van al dan niet professioneel geleide organisaties bestaat, die allemaal binnen het huidige rechtstelsel functioneren, lijkt het er op dat die verenigingen, stichtingen en coöperaties te maken krijgen met aangescherpte eisen en regels, waar wellicht helemaal niet behoefte aan of noodzaak toe was.
 
Bent u bestuurder of betrokken bij een bestaand vereniging, stichting of coöperatie? Laat u dan terdege voorlichten over de gevolgen, die wellicht verstrekkender zijn dan op het eerste gezicht zou lijken.
2017-01-02