Ondernemingen

Ondernemen & Bedrijf

Aansprakelijkheid niet automatisch verdwenen na aandelenoverdracht

Ook na het overdragen van uw aandelen in een BV kunt u nog – jaren later zelfs – worden aangesproken voor schulden van de BV. Bijvoorbeeld in gevallen waarin de BV een pand huurt en u als aandeelhouder als medehuurder staat aangemerkt. Een aandelenoverdracht aan de kant van de huurders heeft niet automatisch invloed op de verhaalspositie van de verhuurder, ook al heeft u alle rechten en plichten uit de huurovereenkomst overgedragen aan de nieuwe aandeelhouder.

Het Hof Den Bosch deed enkele weken geleden uitspraak in een beroepszaak waarin een medehuurder ook hoofdelijk aansprakelijk is voor betaling van de huur. De verhuurder moet er op kunnen vertrouwen dat de medehuurder schulden kan betalen als de BV daarin tekort schiet. Het kan daarom niet zo zijn dat de verhaalsmogelijkheid van de verhuurder op de oorspronkelijke medehuurder tegen de wil van de verhuurder aan de verhuurder wordt ontnomen.
 
Wat wel kan is een expliciete indeplaatsstelling van de oude (mede)huurder door de nieuwe aandeelhouder. Daarvoor is medewerking nodig van de verhuurder, aan wie uitdrukkelijk moet worden gevraagd om toestemming voor indeplaatsstelling en om schriftelijke instemming van de verhuurder met ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid van de vorige medehuurder. Als dat allemaal niet is gebeurd, kan het zo maar zijn dat de vorige medehuurder jaren later wordt geconfronteerd met een claim in verband met onbetaalde huur.
 
Wilt u meer weten over het vastleggen van overgaande verplichtingen bij een aandelenoverdracht? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-07-31
UBO-register komt er voorlopig nog niet

Voorlopig is er nog geen sprake van een werkend UBO register (ultimate beneficial owners, “de uiteindelijk belanghebbenden achter rechtspersonen”). Dat heeft alles te maken met vertraging van invoering van de zogenaamde vierde anti-witwasrichtlijn. Na advies van de Raad van State zal het wetsvoorstel over het UBO-register pas na de zomervakantie aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Dat is niet het enige probleem waarmee de minister en staatssecretaris van Financiën mee te maken hebben. Er is ook veel kritiek op het voornemen om de gegevens openbaar toegankelijk te maken. Onder meer notariaat en accountancy zijn daar felle tegenstanders van. Zij zien gevaren voor bescherming van persoonsgegevens en pleiten ervoor om de informatie slechts toegankelijk te laten zijn voor instanties die nu ook al zijn gebonden meldingen te doen in het kader van het bestrijden van witwassen.
Het is nog maar de vraag of de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2018 wel zal worden gehaald.
 
Wilt u meer weten over registratieverplichtingen voor ondernemingen en rechtspersonen? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-07-24
Opzeggen vennootschap onder firma aan regels gebonden

Wanneer mag je een vennootschap onder firma (vof) opzeggen en wanneer mag je als vennoot een voorschot aan jezelf uitbetalen? Deze en andere vragen kwamen aan bod in de Rechtbank Gelderland toen de rechter werd verzocht een ruzie tussen twee vennoten te beslechten.

De vennoten kregen ruzie mede vanwege het naar privé overboeken van geld door de ene vennoot, die dat niet had afgestemd met de andere vennoot. De niet overboekende vennoot meende daaruit af te kunnen leiden dat hij nu de vennootschap onder firma wel op kon zeggen.
 
In deze zaak werd nog maar eens aangetoond dat samenwerken, samen een onderneming voeren niet eenvoudig is. Een heleboel problemen zijn te voorkomen door tijdig te overleggen en vooraf goede afspraken te maken.
Het zonder medeweten van de andere vennoot geld overmaken naar jezelf is wellicht niet de beste manier om uitvoering aan het samenwerken te geven. Naast het goed vastleggen van de afspraken in een overeenkomst gaat het overigens ook om hoe je met elkaar uitvoering geeft aan dat samenwerken.
De rechter oordeelt dat het niet redelijk is om op deze grond, mede gezien het feit dat ten gevolge van de overboeking de bedrijfsvoering niet in gevaar is gebracht, de vennootschap onder firma te ontbinden. Nu is deze uitspraak zeer feitelijk van aard, een gevolg van de feitelijke omstandigheden, maar toch kunt u uit deze uitspraak nog wel lering trekken.
 
Zorg voor goede onderlinge afspraken en leg die, bij voorkeur, vast in een notariële akte. Toets de gemaakte afspraken regelmatig met de praktijk en aan de onderlinge verstandhouding. Zorg voor adequate opvolging op het moment dat de werkelijkheid en de gemaakte afspraken uit elkaar gaan lopen. Pas de gemaakte overeenkomst tijdig aan.
 
Wilt u meer weten over afspraken in een vof-overeenkomst? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-07-03
Ondernemerstestament belangrijk voor continuïteit bedrijf

Als ondernemer ben je natuurlijk onsterfelijk, heb je het eeuwige leven en hoef je je over ziek zijn of overlijden geen zorgen te maken. Dat is natuurlijk allemaal waar. Totdat er wel iets gebeurt. Dan is het wel heel vervelend als er geen directeur is of iemand die kan handelen namens de vennootschap. Er ontstaat dan meestal ruzie tussen de erfgenamen omdat niet duidelijk is wie eigenaar van de onderneming gaat worden. Bovendien lopen klanten weg omdat onduidelijkheid leidt tot allerhande problemen.

Wat een ondernemerstestament echt anders maakt is dat er, naast de regeling voor de familie ook rekening gehouden moet worden met de continuïteit van het bedrijf, de belangen van de werknemers en niet te vergeten de klanten.
Een van de eerste vragen die opkomt, is wie er eigenaar gaat worden. Wordt dat een van de kinderen, alle kinderen. Moet er misschien een externe partij worden gezocht om de onderneming aan te verkopen, of is het eerder de bedoeling een van de werknemers de onderneming overneemt.
De logische vervolgvraag is dan op welke wijze de onderneming moet worden gewaardeerd. Als er een prijs wordt vastgesteld, is de vraag hoe die betaald gaat worden, in termijnen of direct.

Van geheel andere orde is het fiscale traject. Hoe gaat dat worden vormgegeven? Is het de bedoeling gebruik te maken van fiscale regelingen zoals de bedrijfsopvolgingsregeling? Wie gaat de afwikkeling doen, wordt er een bewindvoerder aangewezen die samen met de executeur de nalatenschap moet afwikkelen.

Het nadenken over deze vragen maakt al dat je begrijpt dat er niet één antwoord mogelijk is. Sterker nog, waarschijnlijk is het antwoord van vandaag niet het antwoord van morgen. Dat betekent dat je als ondernemer af en toe is stil moet staan bij wat voor regeling je zou willen en kunnen treffen in je testament. Als je dat hebt geregeld, doe je er verstandig aan dat eens af en toe tegen het licht te houden, zodat je zeker weet dat de antwoorden op de hiervoor gestelde vragen nog steeds kloppen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een ondernemerstestament? Bel ons voor het maken van een afspraak.

2017-06-12
Ondernemers geremd door hoge erfbelasting

Ondernemers en familiebedrijven blijken flink last te hebben van de Nederlandse erfbelasting. Die is in Nederland fors hoger dan in andere landen om ons heen. Dit blijkt uit onderzoek van EY in bijna zeventig landen naar de reële belastingheffing bij bedrijfsoverdrachten.

In Nederland geldt een belastingdruk van 40%. Het onderzoek laat zien dat kinderen die het familiebedrijf overnemen gemiddeld 3,4% aan erfbelasting betalen. Het percentage hangt af van de totale bedrijfswaarde.
In de ons omringende landen is dat vrijwel overal lager. Volgens de onderzoekers is er een verband tussen ondernemingsactiviteiten en tarieven van de erfbelasting. Hoge(re) erfbelasting zit ondernemerschap in de weg.
 
Gelukkig maken andere fiscale faciliteiten bij de bedrijfsopvolging de appel voor de Nederlandse ondernemer minder zuur, maar de bestaande erfbelasting blijft een aantoonbaar obstakel.
Gezien de leeftijd van veel directeur-eigenaren van familiebedrijven, komen er op korte termijn veel bedrijfsoverdrachten aan. Het gaat daarbij om bedrijven van serieuze omvang. Veel grote Nederlandse staan genoteerd in de top 500, Nederland staat daarmee als klein land wereldwijd in de top vijf.
 
Wilt u meer weten over de erfrechtelijke aspecten van het overnemen of overdragen van een (familie)bedrijf? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-05-29
Eenmanszaak en zzp'er worden vaker BV

Steeds vaker wordt de eenmanszaak omgezet naar een BV. Dat heeft ook te maken met de politieke discussie over afschaffing van de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Die afschaffing zou veel gevolgen hebben voor de ruim een miljoen zzp'ers in ons land.

Om zelfstandigen te helpen bij pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekering is ooit de zelfstandigenaftrek ingevoerd. In de praktijk blijkt die post nauwelijks nog gebruikt te worden voor dat doel. Verandering is daarom ook niet meer tegen te houden.
Veel eenmanszaken / zzp'ers gaan daarom nu al over op de rechtsvorm BV. Daarin valt op dat het vaak gaat om specifieke BV's, ook wel zzp-BV's genoemd. Dat is dan een payroll onderneming waar de zzp'er zichzelf op de loonlijst zet. De zzp'er heeft dan ook geen last meer van de wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) en kan profiteren van aftrekposten voor de vennootschapsbelasting. Hij of zij heeft ook geen last meer van persoonlijke aansprakelijkheid.
 
Wilt u als zzp'er of eenmanszaak meer weten over omzetting daarvan in een BV? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-05-22
Goede voorbereiding op nieuwe privacywet scheelt problemen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een stappenplan gemaakt dat organisaties kan helpen bij de voorbereidingen op de nieuwe Europese privacywetgeving. Het stappenplan bestaat uit tien punten.

Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Overtredingen van deze wet kunnen oplopen tot boetes van 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet.
De AP adviseert bedrijven op tijd te kijken naar de nieuwe regels. Stap één is bijvoorbeeld zorgen voor bewustwording in de organisatie. De autoriteit wijst in stap twee op de rechten van betrokkenen. Ook moeten organisaties er rekening mee houden dat mensen klachten kunnen indienen over de manier waarop organisaties met hun gegevens omgaan. Verder adviseert de toezichthouder organisaties om in kaart te brengen welke persoonsgegevens zij verwerken, waar de gegevens vandaan komen en met wie de organisatie ze deelt.
2017-05-15
Jaarlijkse verrekening huwelijkse voorwaarden essentieel voor ondernemers

De meeste mensen die op huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn hebben in hun huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen. In veel gevallen gaat het dan om een periodiek verrekenbeding. Als dat bij u het geval is, doet u er goed aan om jaarlijks de verdeling van het overgespaarde inkomen en winst met elkaar te bespreken en vast te leggen.

De meeste ondernemers / directeur-grootaandeelhouders willen hun onderneming of aandelen niet in een gemeenschap van goederen terecht laten komen en kiezen dan voor huwelijkse voorwaarden. Vaak wordt daarin gemeenschap van goederen uitgesloten en wordt een periodiek of finaal verrekenbeding opgenomen. In geval van een periodiek verrekenbeding wordt het jaarlijks niet bestede inkomen gedeeld. Doet u dat niet, dan beschouwt de rechter dat beding later als finaal beding, waarbij wordt gedaan alsof u in gemeenschap van goederen getrouwd was.
 
Nu de jaarrekeningen worden vastgesteld, is het ook een goed moment om – als uw huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding kennen – met uw partner te bespreken welk deel van de winst tussen u beiden verdeeld gaat worden. Belangrijk is dat u in uw huwelijkse voorwaarden duidelijk heeft omschreven welke inkomsten u onderling wilt verrekenen. Is dat alleen het salaris, of ook de revenuen uit vermogen? Moet de hele ondernemingswinst worden verdeeld, of alleen dat deel dat u in het afgelopen jaar uit de BV heeft opgenomen?
Als u dat niet goed heeft omschreven, of als u niet jaarlijks heeft verrekend, blijkt in de praktijk dat menig geschil hierover bij de rechter moet worden beslecht.
 
Het belang van jaarlijkse verrekening is duidelijk. Daarmee voorkomt u dat u later het hele of gedeeltelijke ondernemingsvermogen moet verrekenen. Bezie of het inkomensbegrip in uw huwelijkse voorwaarden nog steeds weergeeft wat u beiden op dit moment zou willen. Als dat van elkaar afwijkt, is aanpassing nodig. Dat kunt u bijvoorbeeld doen met een vaststellingsovereenkomst. Daarin regelt u dan de verrekenvordering zoals die tot nu toe is ontstaan.
 
Wilt u meer weten over huwelijkse voorwaarden voor ondernemers in het algemeen of een op uw wensen afgestemde omschrijving van het inkomensbegrip in uw huwelijkse voorwaarden in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-05-08
Op weg naar digitale burgerlijke procedures in handelszaken

Vanaf 1 september kunnen burgers die willen procederen in handelszaken bij de rechtbanken Midden- Nederland en Gelderland dat alleen nog digitaal doen, althans als het aan de Raad voor de Rechtspraak ligt. Het moet dan gaan over handelsvorderingszaken met een belang van meer dan € 25.000.

De verplichting tot digitaal procederen zou aanvankelijk ingaan op 1 februari 2017, maar werd enkele keren uitgesteld. Digitaal procederen wordt gefaseerd ingevoerd in de verschillende rechtsgebieden. Voor asiel- en bewaringszaken start het verplicht digitaal procederen 1 juni a.s. Daar is op vrijwillige basis al ervaring opgedaan met digitaal procederen. Bijna 6.000 zaken zijn digitaal ingediend (25 procent van het totaal) door bijna 300 advocaten.
Voor civiele zaken ligt dat anders. Daar is al wel getest, maar de mogelijkheid om op vrijwillige basis digitaal te procederen is nog nauwelijks benut. Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland zijn de afgelopen maanden drie zaken ingediend. Behalve de nieuwe wijze van indiening van stukken is ook het procesrecht nieuw. Bovendien moeten beide partijen akkoord gaan met digitaal procederen.

Digitale systemen

Er zijn twee manieren om digitaal te kunnen procederen bij gerechten: via de digitale systemen Mijn Rechtspraak en het Aansluitpunt Rechtspraak. Via deze systemen kan veilig informatie worden uitgewisseld. Het Aansluitpunt Rechtspraak is per 15 mei a.s. beschikbaar. Het aanmeldformulier en meer informatie over de koppeling met Aansluitpunt Rechtspraak is te vinden op Rechtspraak.nl.

Planning

De Raad voor de rechtspraak adviseert de minister van Veiligheid en Justitie om de wetten voor verplicht digitaal procederen binnenkort in werking te laten treden. De wetgeving is al door het parlement aangenomen.
 
De volgende stap is dat ook bij de andere rechtbanken digitaal procederen verplicht wordt bij civiele handelsvorderingszaken vanaf € 25.000. Voorafgaand aan het besluit hierover zal er een evaluatie plaatsvinden met de gerechten, de Nederlandse orde van advocaten en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Dit is naar verwachting voorjaar 2018 het geval. Meer informatie over de planning voor de langere termijn zal in het najaar bekend zijn.
 
Wilt u meer weten over digitaal procederen in handelszaken? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-05-01
Van ondernemer met eenmanszaak naar dga in besloten vennootschap

Er zijn veel redenen te bedenken waarom het drijven van een onderneming vanuit een besloten vennootschap (BV) aantrekkelijker is dan vanuit een eenmanszaak. Toch is het niet verstandig er bij voorbaat van uit te gaan dat het drijven van de onderneming vanuit de besloten vennootschap altijd aantrekkelijker is. Afhankelijk van de verdiencapaciteit, risico en fiscale regelingen kan er het beste worden gekozen voor de ene of de andere structuur. Bij meer risico en een hogere verdiencapaciteit zal de BV eerder aantrekkelijk zijn dan de eenmanszaak.

De eerste belangrijke stap nadat is besloten om de eenmanszaak in de besloten vennootschap in te brengen is om na te denken hoe dat fiscaal het beste kan worden ingericht. In principe wordt de inbreng van de eenmanszaak in de besloten vennootschap gezien als het staken van de onderneming en moet er derhalve worden afgerekend over de boekwinst (verschil boekwaarde versus werkelijke waarde). De wet op de inkomstenbelasting kent een mogelijkheid om die belasting uit te stelle. Er wordt dan geruisloos omgezet (de belastingclaim wordt naar de toekomst doorgeschoven en pas bij realisatie belast).
 
Om gebruik te maken van de geruisloze omzetting moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Allereerst moet er aan een verzoek aan de belastingdienst worden voldaan. Er moet ook duidelijk zijn dat er geen misbruik van de regeling wordt gemaakt. Zowel vóór als na omzetting moet de gerechtigdheid tot het vermogen gelijk blijven en moet de inbreng van de onderneming geschieden tegen uitreiking van aandelen. Tot slot moet ook de ingebrachte onderneming voor een periode van drie jaar worden voortgezet. Als dat niet wordt waargemaakt, komt de faciliteit alsnog te vervallen.
In een aantal gevallen kan het overigens aantrekkelijker zijn om juist wel af te rekenen en niet door te schuiven, een en ander afhankelijk van de feitelijke situatie.
 
Wilt u weten elke rechtsvorm in uw specifieke situatie de meeste voordelen biedt? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-04-17

 

Vereniging & stichting

Regels NV en BV ook voor verenigingen, stichting en coöperaties

Het Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen blijft de gemoederen bezig houden. Volgens de minister wordt het Nederlandse ondernemingsrecht merkbaar beter hanteerbaar en daarmee ook aantrekkelijker. De achterliggende gedachte is dat er meer eenheid zou moeten ontstaan bij de behandeling van verschillende rechtspersonen, de regels die nu al gelden voor naamloze en besloten vennootschappen gaan deels ook van toepassing worden verklaard op verenigingen, coöperaties en stichtingen.

De minister heeft wel toegezegd dat in geval van faillissement er wel verschil in behandeling zal zijn. De bestuurder van een kleine charitatieve instelling zal niet worden geconfronteerd met dezelfde regels als de regels die gelden bij het faillissement van een besloten vennootschap.
 
Er komt een wettelijke grondslag voor toezichthoudende organen voor alle rechtspersoenen. Nu al was het niet ongebruikelijk om toezichthoudende organen in de statuten van verenigingen en stichtingen op te nemen.
De tegenstrijdig belang regeling die al gold voor naamloze en besloten vennootschappen gaat gelden voor alle rechtspersonen. De bestuurder met een tegenstrijdig belang mag dan niet meer meebeslissen als er een tegenstrijdig belang is.
 
Wat aan de ene kant een voordeel lijkt kan aan de andere kant een nadeel blijken te zijn. Waar nu volgens de Raad van State een bonte verscheidenheid van al dan niet professioneel geleide organisaties bestaat, die allemaal binnen het huidige rechtstelsel functioneren, lijkt het er op dat die verenigingen, stichtingen en coöperaties te maken krijgen met aangescherpte eisen en regels, waar wellicht helemaal niet behoefte aan of noodzaak toe was.
 
Bent u bestuurder of betrokken bij een bestaand vereniging, stichting of coöperatie? Laat u dan terdege voorlichten over de gevolgen, die wellicht verstrekkender zijn dan op het eerste gezicht zou lijken.
2017-01-02
Twijfel over gelijke regels voor alle rechtspersonen

In de Tweede Kamer zijn twijfels geuit over het gelijktrekken van regels voor NV's en BV's aan de ene kant en verenigingen en stichtingen aan de andere kant. Dat blijkt uit vragen van PvdA en D66 over het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

Beide partijen vragen zich af of het wel zo'n goed idee is om het zwaardere bestuur en toezicht van en op vennootschappen ook van toepassing te laten zijn op niet-commerciële of informele stichtingen en verenigingen. Zij zien niet in welke problemen daarmee zouden worden opgelost. Als het alleen om het tegengaan van fraude gaat, kan dat volgens partijen ook anders worden opgelost. De diverse rechtsvormen zijn allemaal uit specifieke – van elkaar afwijkende – behoeften ontstaan. Het is nog maar de vraag of die behoeften zodanig zijn veranderd dat het een wijziging van de regels rechtvaardigt.
 
De minister lijkt zichzelf tegen te spreken. Enerzijds stelt hij dat de aanpassing voorziet in een behoefte van de praktijk. Anderzijds geeft hij aan dat de aanpassing van de regels feitelijk niet zoveel verandert, maar slechts een verduidelijking van de regels is. Reden voor beide partijen om vraagtekens te zetten.
 
Wilt u meer weten over bestuur en toezicht op uw organisatie? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2016-10-24
Bestuur en toezicht verenigingen en stichtingen wordt moderner

Taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen bij een vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij worden in de nabije toekomst veel duidelijker dan ze ooit geweest zijn. Volgens het wetsvoorstel dat nu door het parlement wordt geloodst, wordt het voor bestuurders en toezichthouders duidelijker wat van hen verwacht wordt. Daarmee is het beter mogelijk ze op hun prestaties te beoordelen en waar nodig te vervangen.

De nieuwe regels gelden voor organisaties in de zorg, het onderwijs en de volkshuisvesting, maar ook voor goede doelen. Doel van de modernisering is verbetering van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij instellingen in de semipublieke sector. Voor bestuurders van niet-commerciële verenigingen en stichtingen gaat een lichter regime gelden. Zij doen hun werk vrijwel altijd als vrijwilliger en krijgen er ook niets voor betaald.
 
Met de nieuwe regels wordt wettelijke basis gelegd voor een raad van commissarissen bij een vereniging of een stichting. Organisaties kunnen – als de plannen wet worden – ook kiezen voor een bestuursmodel waarin de taken verdeeld worden over uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders.
Verder wordt vastgelegd dat bestuurders en toezichthouders niet mogen meebeslissen over een onderwerp waarbij zij een tegenstrijdig belang hebben. Ook krijgt de rechter ook de bevoegdheid toezichthouders te ontslaan. Die bevoegdheid heeft de rechter al voor ontslag van bestuurders. Soms is dat onvermijdbaar, bijvoorbeeld bij stichtingen . Die hebben immers geen leden of aandeelhouders. Bestuurders en toezichthouders van een stichting kunnen dan op verzoek van het openbaar ministerie of belanghebbenden worden ontslagen als zij hun taak verwaarlozen.
 
Wilt u meer weten over de bestaande en nieuwe regels over bestuur en toezicht? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2016-09-05
Statusverlies ANBI kan verenigingen, stichtingen en fondsen veel geld kosten

Veel verenigingen, stichtingen en goede doelen hebben een fiscaal aantrekkelijke status, namelijk die van ANBI, 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. De regels voor ANBI's zijn flink aangescherpt. Verenigingen, stichtingen en goede doelen met de ANBI-status moeten vóór 1 juli 2016 hun financiële verantwoording over 2015 publiceren. Doen ze dat niet, dan lopen zij grote kans dat ze de ANBI-status verliezen.

Er zijn inmiddels veel uitspraken van rechters geweest waarin organisaties hun fiscaal aantrekkelijke positie als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' verloren. De Belastingdienst let scherp op en krijgt meestal gelijk. Gemiddeld hebben de afgelopen jaren jaarlijks meer dan duizend organisaties op deze manier hun ANBI-status verloren.

Publiceren

Verenigingen, stichtingen en fondsen moeten de verantwoording publiceren op de website van hun eigen organisatie of – als zij die niet hebben – via het internetportaal van de stichting Samenwerkende brancheorganisaties filantropie (SBF). De publicatie moet minimaal de volgende gegevens omvatten:
 1. naam en contactgegevens van de organisatie;
 2. het RSIN-nummer (KvK);
 3. samenstelling van bestuur, met de namen van de bestuursleden en informatie over het beloningsbeleid;
 4. doelstelling en beknopt beleidsplan;
 5. verslag van de uitgeoefende activiteiten;
 6. financiële verantwoording (balans en staat van baten en lasten, met toelichting).
De gegevens over het boekjaar 2015 moeten vóór 1 juli 2016 worden gepubliceerd. Ook als de jaarstukken pas later gereed dienen te zijn, geldt deze verplichting.
 
Het intrekken van de ANBI-status betekent verlies van verschillende fiscale voordelen. De Belastingdienst kan zelfs overgaan tot naheffing van schenk- en erfbelasting.
Wilt u meer weten over de ANBI-status? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2016-05-30
ANBI-status verloren als niet aan eisen wordt voldaan

De eisen die de Belastingdienst stelt aan stichtingen die de ANBI-status hebben, luisteren nauw wat betreft naleving. Een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) biedt een stichting belangrijke belastingvoordelen en dat is reden genoeg voor de Belastingdienst om goed op naleving van de eisen te controleren. Lapt een stichtingsbestuur die regels aan de laars, dan is de status ook weer zo van de baan.

De regels zijn eenvoudig. Een ANBI-stichting moet gegevens publiceren op Internet:

 • naam van de instelling
 • contactgegevens
 • RSIN / fiscaal nummer; op de website van de Belastingdienst staat het RSIN / fiscaal nummer en het internetadres van iedere ANBI
 • doelstelling
 • beleidsplan
 • samenstelling van het bestuur
 • namen van bestuursleden
 • beloningsbeleid
 • verslag van de activiteiten
 • financiële verantwoording, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar.
Onlangs verloor een stichting de ANBI-status omdat het op een aantal punten niet voldeed aan de eisen. Zo was er geen beleidsplan. Verder bleek niet uit de statuten dat een batig liquidatiesaldo naar een andere ANBI-instelling met een vergelijkbaar doel zou gaan. Bovendien ontbrak een goede administratie. Bij een bedrijfsbezoek vroeg de Belastingdienst om inzage in nieuwsbrieven, notulen van de bestuursvergaderingen, jaarverslagen van voorgaande jaren en het meest recente beleidsplan. Het stichtingsbestuur gaf er geen gehoor aan. Het bestuur was van mening dat zij geen dure administratie hoefden te voeren. De Belastingdienst wilde hen immers ook geen BTW-nummer toekennen……
De stichting was van mening dat zij de energie beter in belangrijker zaken konden steken dan in het voldoen aan verplichtingen met betrekking tot het voeren van een administratie.
 
Uiteindelijk kwam het Hof er aan te pas. Die onderstreepte het belang van vooral het beleidsplan. Dat moet inzicht geven in de werkzaamheden, de inkomstenwerving, het vermogensbeheer en de besteding van het vermogen. Een simpele verwijzing naar 400 ordners is niet genoeg. Dat voldoet niet aan de eis van een inzichtelijke en binnen aanvaardbare periode controleerbare administratie. Weg ANBI-status!
 
Wilt u meer weten over het verkrijgen en behouden van de ANBI-status voor uw instelling? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2016-03-28