Ondernemingen

Ondernemen & Bedrijf

Nieuw huwelijksvermogensrecht heeft gevolgen voor ondernemers

Vanaf 2018 trouwen, zonder huwelijkse voorwaarden, betekent dat je gaat trouwen in een beperkte gemeenschap van goederen. Dat is een gemeenschap van goederen die van toepassing is op wat gedurende het huwelijk wordt opgebouwd en privévermogen van daarvóór of ontstaan gedurende het huwelijk door het ontvangen van een erfenis.

Ook voor bestaande situaties gaat er nogal wat veranderen. Als u binnen een huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden een onderneming drijft die uw eigendom is, dan moet u een redelijke vergoeding voor kennis vaardigheden en arbeid in de gemeenschap laten vloeien. De gedachte daarachter is dat wat tijdens het huwelijk wordt verdiend, in de gemeenschap dient te vallen.
Achteraf in een echtscheidingsprocedure uitleggen dat de gehanteerde vergoeding een redelijke is zal niet meevallen. Door vooraf huwelijkse voorwaarden te maken kunt u deze discussie voorkomen.

Verder ontstaat – als u goederen gemeenschappelijk heeft, maar niet op fifty-fifty basis – het risico dat de beperkte gemeenschap de onderlinge verhouding opzij zet naar wel een fiftu-fifty verhouding. De bewust gekozen afwijkende aankoopverhouding kan teniet worden gedaan.
Ook ontstaat nog de mogelijkheid dat vergoedingsrechten in de gemeenschap van goederen worden getrokken. Daarmee verliest uw partner – de vergoedingsgerechtigde – de helft van zijn of haar vordering.
Om te voorkomen dat privé vermogen zich mengt met gemeenschappelijk vermogen zal er een goede administratie moeten worden bijgehouden om te voorkomen dat er bij echtscheiding als nog moet worden gedeeld. Eenvoudiger wordt het allemaal niet, laat u tijdig en goed voorlichten!

Wilt u meer weten over het verdelen van ondernemingsvermogen bij echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2018-03-12
Meer eenmanszaken in Nederland

Eind 2017 telde ons land substantieel (5%) meer bedrijven dan een jaar eerder. De eenmanszaken nemen daarvan het leeuwendeel voor hun rekening: 79.500. Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee wordt de lijn van de afgelopen jaren verder doorgezet.

Sinds 2007 zijn er in totaal bijna 600.000 bedrijven bijgekomen, het merendeel daarvan zijn eenmanszaken. In totaal zijn er al jarenlang meer dan één miljoen eenmanszaken. Het aantal kleine bedrijven – 2-10 medewekers – daalt daarentegen al jaren, de laatste vijf jaar met ongeveer 20.000.
 
De oprichting van een eenmanszaak is vrij eenvoudig. Het is vormvrij. Dat betekent dat u geen oprichtingsakte hoeft laten maken en geen statuten nodig heeft. Wel moet u uw onderneming laten inschrijven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Dat geldt ook voor mensen met een vrij beroep! Principe van de eenmanszaak is dat die door één persoon wordt opgericht en gedreven: door u.
 
Sinds de komst van de flex-BV zetten veel eenmanszaken hun rechtsvorm om in een flex-BV. Of dat zinvol of wenselijk is hangt af van de winst die u maakt, van de risico's die u bijvoorbeeld in uw privé-aansprakelijkheid wilt lopen en van de juridische gevolgen op andere privéterreinen als uw gezin en familie. De omzetting van een eenmanszaak in een BV heeft fiscale gevolgen, maar ook gevolgen voor uw privé situatie.
 
Wilt u meer weten over het oprichten van een eenmanszaak of het omzetten van een eenmanszaak in een BV? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2018-02-12
Waardedaling eenmanszaak na echtscheiding is risico ondernemer

Het komt regelmatig voor dat ex-partners na echtscheiding twisten over de verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Uiteindelijk moet de rechter er dan aan te pas komen. Zo ook in een situatie waarin een van de partners ten tijde van het huwelijk een eenmanszaak voerde, die na de echtscheiding sterk in waarde daalde. Gevolg: onenigheid tussen beide partners wie dat verlies zou moeten dragen.

Het Hof Den Haag stelt dat activa van een eenmanszaak onderdeel zijn van de ontbonden gemeenschap. Noch in de wet, noch in de jurisprudentie worden redenen gegeven om voor de waardering van de activa af te wijken van de wettelijke verdeling. Dat betekent dat de waarde geldt die de eenmanszaak had op het moment van de echtscheiding.
 
Verlies dat tussen de datum van echtscheiding en de feitelijke verdeling wordt gelden, is voor rekening van de ondernemende ex-partner. Per datum echtscheiding eindigt immers ook de vermenging van de bezittingen en schulden van beide partners. Verlies of winst na die datum heeft geen invloed meer op de verdeling van de gemeenschap.
 
Een dergelijke situatie kan worden voorkomen als de ondernemende partner direct na de echtscheiding de onderneming zou staken en liquideren. Voor vaststelling van de omvang van de schuld van de onderneming moet worden uitgegaan van de datum van de ontbinding van de huwelijksgemeenschap. Bij directe staking en liquidatie van de onderneming zou alleen de opbrengst van de activa na verkoop in de verdeling worden betrokken, naast de hoogte van de schuld op de datum van de ontbinding van de gemeenschap.
 
Wilt u meer weten over de gevolgen van staking of voortzetting van een eenmanszaak na echtscheiding? Bel ons voor een afspraak.
2018-01-22
Ondernemers veranderen nauwelijks van rechtsvorm

Als ondernemers eenmaal een rechtsvorm hebben gekozen, veranderen ze deze zelden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Alleen IB-ondernemers met hogere winstinkomens stappen soms over naar een vennootschap.

Het CPB heeft gekeken naar de belastingdruk van personen die voor de inkomstenbelasting worden gezien als ondernemers (IB-ondernemers) en directeur-grootaandeelhouders (dga's). Daarbij is gekeken naar de rechtsvorm van ondernemingen tussen 2007 en 2014. De eerste keuze voor een rechtsvorm blijkt vaak de definitieve keuze.

Van IB naar dga

Uit data van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 1 procent van de ib-ondernemers drie jaar later dga is geworden. Bij inkomens boven de 75.000 euro ligt dat percentage hoger: 3 procent. De omgekeerde weg wordt vooral bewandeld door dga's met een inkomen tot 75.000 euro: van hen kiest 5 procent er voor om door te gaan als ib-ondernemer. Dat neemt snel af bij hogere inkomens.

Motieven

De keuze om over te stappen op een andere rechtsvorm voor de onderneming is afhankelijk van vele factoren. Naast fiscale motieven spelen ook risico en aansprakelijkheid, kostenoverwegingen zoals administratie, pensioen- en vermogensopbouw en bedrijfsopvolging een rol.

2018-01-08
Recht op informatie bij aandeelhoudersconflict

Conflicten binnen een besloten vennootschap zijn vaak hele lastige conflicten, vooral omdat vaak de emotie die schuil gaat achter het feitelijke conflict de verhoudingen tussen de aandeelhouders zo op scherp zet. Veel aandeelhoudersconflicten gaan over verstrekte informatie en soms ook over de informatieverstrekking zelf.

Het bestuur van een besloten of naamloze vennootschap is gehouden de algemene vergadering alle inlichtingen te verschaffen wanneer zij daarom vraagt, tenzij zwaarwichtige belangen van de vennootschap zich daartegen verzetten. Wie heeft recht op welke informatie en hoe makkelijk kan de vennootschap besluiten bepaalde informatie wel of niet te willen delen?
 
Volgens de Hoge Raad hebben alle aandeelhouders het recht om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en is het bestuur verplicht alle vragen te beantwoorden. Buiten vergadering om is het bestuur daar niet toe verplicht.
De hiervoor aangehaalde uitspraak van de Hoge Raad ziet echter op een beursgenoteerde vennootschap. De vraag is dan ook of een dergelijke uitspraak een op een kan worden doorgelegd naar een besloten vennootschap. Bij een besloten vennootschap kan het zo zijn dat de rechten en de verplichtingen van aandeelhouders heel anders zijn dan de rechten en verplichtingen van aandeelhouders van een beursgenoteerde vennootschap. Een goed voorbeeld daarvan zijn familiebedrijven.
 
De Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam heeft daar recent nog haar oordeel over geveld, de Ondernemingskamer oordeelde dat op het bestuur een bijzondere zorgplicht rust tegenover de minderheidsaandeelhouder die niet ook een bestuurder is. Met name tegenover die minderheidsaandeelhouder die niet ook bestuurder is, dient meer openheid te worden gegeven, met name ook met betrekking tot informatie waarop de aandeelhouder in beginsel geen recht heeft.
In dit specifieke geval gold dat nog meer dan anders, omdat de informatieverstrekking in de aandeelhoudersovereenkomst met zoveel woorden is vastgelegd. Daarnaast heeft deze aandeelhouder ook recht op informatie buiten de algemene vergadering om, gelet op het besloten karakter van de besloten vennootschap.
 
Leg de rechten op verstrekking van informatie vast in de aandeelhoudersovereenkomst en voorkom in een situatie als deze verzeild te raken!
2017-12-11
De personenvennootschap van zegen tot last

Heel veel bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend in de vorm van een personenvennootschap, zoals een vennootschap onder firma. De vennootschap onder firma is een bijzonder flexibel instrument uit de gereedschapskist van de ondernemingsrecht jurist. U heeft geen notaris nodig, de personenvennootschap is zo ingeschreven bij de kamer van koophandel, in- en uittreden is zo geregeld de personenvennootschap is fiscaal transparant en u heeft van doen met grotendeels regelend recht, zodat u zelf heel veel kunt bepalen en inrichten.


Toch kent de personenvennootschap ook een paar nadelen, zoals de aansprakelijkheid van de vennoten tegenover schuldeisers. Dat geldt niet alleen voor de eigen schulden maar ook voor die van toetredende en uittredende vennoten. Het geldt zelfs voor de schulden van reeds uitgetreden vennoten.

Zorg dat zowel intern als extern duidelijke afspraken zijn gemaakt over wie voor wat en waarom aansprakelijk is. Realiseer u ook dat als er een grote aansprakelijkheid te duchten is, het verstandig kan zijn om de activiteiten in een andere rechtsvorm te gieten.

Zorg ook dat u regelmatig alles wat is overeengekomen tegen het licht houdt, vooral ook omdat er opnieuw nieuwe wetgeving op dit gebied aan zit te komen.

Naast de aansprakelijkheden en wat u bent overeengekomen kan het aantrekkelijk zijn om ook te zorgen voor een fiscaal zo optimaal mogelijke inrichting en te kiezen voor een voor uw bedrijfsvoering passende rechtsvorm.


2017-12-04
Overgangstermijn voor fiscale eenheden met gecertificeerde aandelen verstreken

Eind 2016 is de Wet aanpassing fiscale eenheid in werking getreden. Een van de wijzigingen is aanscherping van de eis wanneer een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kan worden gevormd. Om daarvoor in aanmerking te komen moet gehele juridische en economische eigendom in bezit zijn van de belastingplichtige.

Met de nieuwe regels wordt benadrukt dat zowel formeel als materieel de juridische en economische eigendom moet berusten bij een of meer belastingplichtigen die deel uitmaken van de fiscale eenheid.
 
Als de aandelen zijn gecertificeerd, wordt niet aan dit vereiste voldaan. Voor fiscale eenheden waarin niet aan dit vereiste wordt voldaan, is een overgangstermijn gegeven om de structuur in overeenstemming met de wet te brengen, ter voorkoming dat de fiscale eenheid wordt beëindigd. Deze termijn is op 15 oktober 2017 verstreken. Als de aandelen zijn gecertificeerd en decertificering heeft nog niet plaatsgevonden, dan zal de fiscale eenheid worden beëindigd zodra het nieuwe boekjaar na 15 oktober 2017 aanvangt (in de meeste gevallen zal het boekjaar op 1 januari aanvangen).
Bron: Via Juridica-Nieuwsbrief 2017 | 22
2017-11-27
Aansprakelijkheid bestuurder moet door eiser worden aangetoond

Bijna elke dag kunt in de krant wel iets over een doorstart van een failliet bedrijf lezen. Een doorstart verloopt niet altijd volgens hetzelfde spoorboekje. Het kan zijn dat een enig aandeelhouder van een gefailleerde BV de goodwill, het klantenbestand, het uitgevoerde onderhanden werk en de orderportefeuille van de gefailleerde BV koopt. Wat is dan de positie van de schuldeisers die met lege handen achter blijven?

De rechtbank Noord-Holland boog zich onlangs over een dergelijke zaak. Twee zelfstandigen hadden elk afzonderlijk een flinke vordering op de failliete BV. Zij spreken de bestuurder van de nieuw opgerichte BV – die ook bestuurder van de gefailleerde BV was – en de nieuwe BV hoofdelijk aan op betaling van de vorderingen. Zij vinden dat de bestuurder persoonlijk ernstig verwijtbaar gehandeld heeft met opdrachten die namens de gefailleerde BV verleend werden met de mededeling dat er betaald zou worden, terwijl hij wist of had moeten weten dat de BV niet aan die verplichtingen kon voldoen.

Om dat hard te maken moeten schuldeisers onderbouwen dat de bestuurder willens en wetens verbintenissen aanging waarvan hij zijn deel niet zou kunnen nakomen. Ook moeten zij feiten en omstandigheden aanvoeren waarmee kan worden aangenomen dat de oprichting van de nieuwe BV slechts schijn was en in wezen een voortzetting is van de oude BV, of dat de nieuwe BV louter is opgericht om de schuldeisers te benadelen.

In dit geval lukte dat de schuldeisers niet, zodat zij met lege handen achterblijven.

Wilt u meer weten over bestuurdersaansprakelijkheid? Bel ons voor het maken van een afspraak.

2017-11-13
Publicatieplicht verzaken is economisch delict bestuurder

Elke vennootschap heeft de plicht om jaarcijfers te publiceren via de Kamer van Koophandel. Er bestaat geen algehele vrijstelling van deze plicht. Wel kan een kleine onderneming vrijstelling krijgen voor publicatie van onderdelen van de jaarrekening. Publicatie van jaarcijfers van een vennootschap moet uiterlijk twaalf maanden na afloop van het boekjaar zijn uitgevoerd.

Sommige bestuurders veronderstellen dat zij onder een algehele vrijstelling vallen, maar die is nergens geregeld. Publicatieplicht kan wel worden beperkt tot basisinformatie. Uw bedrijf komt in aanmerking voor deze gedeeltelijke vrijstelling als er minder dan tien werknemers, zijn de omzet minder is dan € 700.000 en het balanstotaal niet groter dan € 350.000. U hoeft slechts een flink gecomprimeerde balans te deponeren. Zelfs toelichting op de waarderingsgrondslagen die bij het opstellen van die balans zijn toegepast, is niet vereist.
 
De keuze voor onder meer een bv, nv, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, vof en cv heeft zowel rechten als plichten tot gevolg. Publiceren van jaarcijfers is daar een van. Bij verzuim pleegt u een economisch delict.
 
Wilt u meer weten over de voor- en nadelen van de keuze voor een rechtsvorm? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-11-06
Einde dividendbelasting in zicht

Vanaf 2019 hoeven bedrijven (BV's en dergelijke) geen dividendbelasting meer te betalen. Dat zijn althans de plannen van het nieuwe kabinet. Dat gaat ondernemers en ook particulieren veel administratief werk schelen. De maatregel kost de Nederlandse staat geld, dat gaat de staat terugverdienen met extra belasting op andere terreinen.

De laatst jaren is de kritiek op de dividendbelasting flink toegenomen. Nu houden bedrijven 15% belasting in over het aan aandeelhouders uitgekeerde dividend. Betaalt u als aandeelhouder belasting in Nederland, dan kunt u die ingehouden belasting weer verrekenen met de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Die last wordt per 1 januari 2019 tenietgedaan.
 
De maatregel is niet alleen gunstig voor bedrijven en particulieren, ook de Belastingdienst zelf profiteert met zekerheid van inkomsten en minder kosten. De maatregel is verder gunstig voor het vestigings- en ondernemingsklimaat in Nederland.
Al met al is de maatregel een stimulans voor ondernemers om de BV als rechtsvorm te kiezen.
 
Wilt u meer weten over het oprichten van een BV en de fiscale aspecten daarbij? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-10-16

 

Vereniging & stichting