Nalatenschap & erven

Alles over schenkingen

Taak executeur zit er op na beneficiaire aanvaarding

In veel testamenten wordt de notaris benoemd als executeur. De laatste jaren heeft het benoemen van executeurs een vlucht genomen en worden ook familieleden of vrienden in het testament als executeur aangewezen. Treedt u op als executeur of bent u aangewezen als executeur, wees u dan bewust van de vele regels die voor uw werk gelden. Een daarvan is dat uw werkzaamheden als executeur op grond van de wet zijn beëindigd nadat een of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard.

Hoewel de hoofdregel dat de taak van de executeur er op zit zodra een erfgenaam de erfenis beneficiar aanvaardt, zijn daar ook weer uitzonderingen op. Dat gaat bijvoorbeeld op als blijkt dat er ruim voldoende bezittingen en geldmiddelen zijn om de opeisbare schulden en legaten te betalen. In dat geval moet de executeur een “ruimschoots toereikend verklaring” afleggen. Vervolgens moeten de erfgenamen worden ingelicht over de nieuwe situatie en waarom hij of zij zich moet terugtrekken.

Het is dan aan de erfgenamen of zij ook in verdere traject de executeur vragen om de werkzaamheden voort te zeten dan wel zelf of met iemand anders tot een afwikkeling te komen

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur? Bel ons voor het maken van een afspraak.

2018-02-19
Vaststelling wilsonbekwaamheid met waarborgen omkleed

Zowel de notaris als de rechter wordt steeds vaker voor de vraag gesteld om te beoordelen of iemand al dan niet wilsbekwaam is. Kan iemand zelfstandig beslissingen nemen en de gevolgen daarvan overzien? Als u dat kunt, bent u wilsbekwaam. Kunt u dat niet, dan heet dat wilsonbekwaam. Iemand anders moet dan namens u besluiten nemen. Gelukkig wordt u niet zo eenvoudig als wilsonbekwaam beoordeeld. U bent wilsbekwaam totdat is vastgesteld dat u dat niet bent. Wanneer dat dan precies is, is niet helemaal te zeggen. Het proces daarheen gaat immers meestal geleidelijk.

Als u bij de notaris komt om bijvoorbeeld een testament op te maken, moet de notaris toetsen of u in staat bent om zelfstandig uw wil te uiten en de gevolgen daarvan te overzien. Zodra de notaris vermoedt dat u iets niet helemaal begrijpt of dingen vergeet, gaat hij of zij doorvragen. Als de notaris twijfelt, wordt kan een andere notaris worden ingeschakeld om in een vervolggesprek uw wilsbekwaamheid te toetsen. Vervolgens kan dan, in overleg met de klant, een gespecialiseerde arts worden gevraagd onderzoek te doen. De arts maakt dan een medische verklaring op waaruit zal blijken of de notaris de klant al dan niet wilsbekwaam is m een testament op te maken of aan te passen.
 
Als een proces van bijvoorbeeld dementie begint, hoeft er niet direct sprake te zijn van wilsonbekwaamheid. Het is dan nog heel goed mogelijk dat de gevolgen van een beslissing nog goed worden overzien. Wel is het dan verstandig om in een volmacht of een levenstestament te regelen wie uw belangen gaat behartigen als u onverhoopt wilsonbekwaam wordt. Zonder volmacht of levenstestament geeft de wet drie mogelijkheden om uw belangen te behartigen. De rechter kan dan een bewindvoerder, curator of mentor benoemen.
 
Als iemand zelf niet (meer) goed met zijn of haar geldzaken kan omgaan, kan een bewindvoerder uitkomst bieden. Die regelt alleen de financiële zaken voor degene wiens vermogen onder zijn bewind is gesteld. De bewindvoerder wordt door de kantonrechter benoemd. Dat kan op verzoek van de persoon in kwestie zelf, diens partner, familie of door de officier van justitie. De kring van verzoekers tot instelling en opheffing van de beschermingsmaatregel is uitgebreid naar anderen die daarbij belang hebben. Wie onder bewind is gesteld heeft echter nog wel degelijk iets te vertellen en bepaalt voor veel handelingen samen met de bewindvoerder of deze gedaan mogen worden.
 
Als iemand wel voor zijn financiële zaken kan zorgen, maar niet voor zijn verzorging, verpleging of op andere persoonlijke vlakken, dan kan de kantonrechter een mentor benoemen. Die geeft dan advies en neemt zoveel mogelijk in overleg met de betreffende persoon beslissingen op deze gebieden.
 
Curatele gaat veel verder dan bewind en mentorschap. Iemand die onder curatele wordt gesteld kan of mag over bijna niets meer zelf beslissen. Wil zo iemand iets kopen, huren of lenen, dan heeft hij toestemming nodig van de curator. Of iemand onder curatele gesteld wordt, beslist de rechter.
 
Wilt u meer weten over wilsbekwaamheid en wilsonbekwaamheid? Bel ons voor een afspraak.
2018-02-12
Dwingend recht en goede zeden belangrijker dan bepalingen in testament

Soms willen mensen bepalingen in hun testament opnemen die in strijd zijn met rechtsregels waar niet van mag worden afgeweken – ook niet bij testament – of in strijd zijn met de goede zeden. In de meeste gevallen is de waarschuwing van de notaris voldoende dat de wensen indruisen tegen dwingend recht of goede zeden. Zo af en toe wordt die raad in de wind geslagen en komen die wensen toch in het testament. Bij de afwikkeling van de erfenis stelt de rechter dan alsnog orde op zaken.

Een voorbeeld daarvan. Een man had zijn echtgenote onterfd en haar, in plaats van haar deel in de erfenis, het vruchtgebruik van het huis waarin zij woonden gegeven onder de voorwaarde dat het vruchtgebruik maximaal zeven jaar mag duren en al eerder eindigt als de vrouw voor die tijd zou hertrouwen.
 
Echter, de vrouw heeft een wettelijk recht op vruchtgebruik van huis en inboedel. Van dat recht mag niet worden afgeweken. Als een testament bepalingen en voorwaarden bevat die het recht van vruchtgebruik beperken of daar verplichtingen aan koppelen die een ongestoorde gebruik van dat recht in de weg staan, hebben die bepalingen geen werking. Ze worden beschouwd als niet geschreven.
 
Een ander voorbeeld. In een testament is aan het vruchtgebruik ook nog de voorwaarde gekoppeld dat de vruchtgebruiker het huis en de bijbehorende tuin in dezelfde staat van onderhoud moet houden als deze ten tijde van de start van het vruchtgebruik is en dat de vruchtgebruiker de werkkamer van haar man in dezelfde staat en inrichting moet houden. In hetzelfde voorbeeld werd ook nog bepaald dat bepaalde familieleden van de vruchtgebruiker niet in het huis zouden mogen komen.
Ook een dergelijke bepaling wordt voor niet geschreven gehouden. Immers, het wettelijke vruchtgebruik is onbeperkt. Ook hier gaat het (dwingend) recht voor.
 
Een laatste voorbeeld. De echtgenote wordt in het testament benoemd tot bewindvoerder over het vermogen van het kind van de overledene, maar voor alle belangrijke handelingen dient zij vooraf toestemming te vragen aan één of meerdere zussen van haar overleden man.
Die bepaling is in strijd met de goede zeden. Bij meerderjarigenbewind is het gebruikelijk dat de bewindvoerder voor uitgave boven € 1.500 toestemming van de kantonrechter nodig heeft.
 
Wilt u meer weten over welke wensen in een testamenten wel stand houden? Bel ons voor het maken vaan een afspraak.
2018-01-29
Strikte regels voor omzetten zuivere in beneficiaire aanvaarding

Sinds vorig jaar kunnen erfgenamen die een erfenis zuiver hebben aanvaard, na ontdekking van een schuld waarvan zij het bestaan niet konden weten, de rechter vragen om de zuivere aanvaarding alsnog om te zetten in een beneficiaire aanvaarding, een aanvaarding voor zover de boedel positief uitpakt. De crux bij de beoordeling ligt bij wat verstaan wordt onder het begrip “niet konden weten”

Dat bleek eens te meer in een zaak waarin de rechter een dergelijk verzoek moest beoordelen omdat de erfgenamen een schuld aan het zorgkantoor meldden vanwege een onterecht verschaft deel van het persoonsgebonden budget (PGB) aan de overleden echtgenoot en ouder.
 
Als erfgenamen na aanvaarding van een erfenis alsnog een onbekende schuld ontdekken en de rechter inschakelen voor een machtiging om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden, toetst de rechter dat verzoek aan de vereisten daarvoor in de wet. De betreffende clausule n de wet beschermt erfgenamen tegen schulden die zij niet kenden en evenmin behoorden te kennen op het moment van zuivere aanvaarding. De rechter sluit met beoordeling van “kende en behoren te kennen” aan bij het begrip goede trouw. Er is bijvoorbeeld geen sprake van goede trouw als een erfgenaam het bestaan van de schuld kende op het moment van aanvaarding van de nalatenschap.
 
Echter, ook als een erfgenaam de betreffende schuld niet in beeld had, maar – gegeven de omstandigheden – beter had moeten weten of in elk geval had moeten twijfelen of er al dan niet een schuld op dat punt zou kunnen zijn en dat niet heeft onderzocht, is er ook geen sprake van goede trouw. Ook al zou de administratie van de overledene – al dan niet op een correcte manier – door een derde zijn uitgevoerd, dan nog heeft de erfgenaam de plicht om te onderzoeken welke schulden er zijn. De rechter oordeelt dan dat de erfgenaam de schuld had behoren te kennen.
 
Wilt u meer weten over zuivere en beneficiaire aanvaarding? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2018-01-22
Regels voor girale schenking onder uitsluitingsclausule

Bij echtscheidingen ontstaat nogal eens verschil van mening over het antwoord op de vraag of girale schenkingen al dan niet onder uitsluiting van de aangetrouwde partner zijn gedaan. Welke regels gelden daar eigenlijk voor?

Gemeenschap van goederen in een huwelijk houdt in dat alle geld en goederen die beide partners bij aanvang van hun huwelijk en daarna hebben ingebracht, gezamenlijk bezit wordt. Dat is althans het geval zolang er tijdens huwelijk niet wordt overgestapt op huwelijkse voorwaarden. Er geldt wel een uitzondering. Alles wat een partner krijgt uit schenking of erfenis onder de clausule dat die schenking alleen hem of haar ten goede komt en niet aan de partner, valt niet in de gemeenschap van goederen. Een uitsluitingsclausule kan niet meer worden opgelegd als de schenking of erfenis al een feit zijn.
 
Ook aan een girale schenking kan een uitsluitingsclausule worden verbonden. Daar gelden geen vormvereisten voor, een verklaring van de schenker dat hij of zij de ontvanger voorafgaand aan de overboeking heeft meegedeeld dat het geld uitsluitend voor die ontvanger is, is al voldoende om aan te tonen dat er sprake is van een uitsluitingsclausule.
 
Wilt u meer weten over schenkingen of erfenissen met een uitsluitingsclausule? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2018-01-15
Spijt van het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap

Bent u op grond van de wet of een testament aangewezen als erfgenaam, dan heeft u drie keuzes: de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Wat u kiest, bepaalt in hoeverre u aanspraak kunt maken op de bezittingen van nalatenschap maar ook in hoeverre u aansprakelijk wordt voor de schulden van de nalatenschap.

Aanvaardt u als erfgenaam zuiver, dan treedt u in alle rechten van de overledene, maar ook in diens verplichtingen. U wordt dus aansprakelijk voor de schulden en als de overledene niet genoeg geld heeft nagelaten dan moet de u met uw eigen geld de schulden betalen.

Door beneficiair te aanvaarden kunt u zich beschermen tegen die aansprakelijkheid, dan worden de schulden betaald met het geld van de nalatenschap en u hoeft een tekort niet zelf bij te leggen (de afwikkeling moet wel volgens bepaalde wettelijke regels gebeuren).

Door verwerping van de nalatenschap doet u afstand van al uw aanspraken, u bent dan geen erfgenaam meer. U heeft geen recht op de bezittingen van de nalatenschap maar u bent ook niet aansprakelijk voor schulden.

Een beneficiaire aanvaarding of verwerping moet bij de rechtbank worden geregistreerd.
Het is dus belangrijk dat u eerst de bezittingen en schulden inventariseert voordat u een keuze maakt.

Keuze al gemaakt

Maar wat als u een keuze heeft gemaakt en daar spijt van krijgt? In hoeverre is de aanvaarding of verwerping dan terug te draaien?
In de wet staat dat een eenmaal gedane keuze onherroepelijk is. Sinds 1 september 2016 is het wel mogelijk een nalatenschap na zuivere aanvaarding alsnog beneficiair te aanvaarden, maar dit kan alleen in bijzondere situaties. In de wet staat: “Een erfgenaam die na zuivere aanvaarding bekend wordt met een schuld van de nalatenschap, die hij niet kende en ook niet behoorde te kennen, wordt, indien hij binnen drie maanden na die ontdekking het verzoek daartoe doet, door de kantonrechter gemachtigd om alsnog beneficiair te aanvaarden.” Als aan de voorwaarden is voldaan (let ook op de termijn waarbinnen de erfgenaam actie moet ondernemen) hoeft de erfgenaam de schuld niet met zijn eigen geld te betalen, hij mag de nalatenschap alsnog beneficiair aanvaarden.

Er moet sprake zijn van een onverwachte schuld, een schuld die de erfgenaam niet kende en ook niet behoorde te kennen. Wat is een onverwachte schuld? Blijkt een schuld niet uit de administratie van de overledene, of had de overledene niet of nauwelijks een administratie, dan zal niet meteen sprake zijn van een onverwachte schuld. Erfgenamen zijn namelijk wel verplicht te onderzoeken waaruit de nalatenschap bestaat en zo nodig bij schuldeisers te informeren naar de hoogte van een schuld.

Een paar voorbeelden waarin wel sprake is van een onverwachte schuld:
  1. Een overledene kan tijdens zijn leven een onrechtmatige daad hebben gepleegd. De schadevergoeding die hieruit na het overlijden voortkomt is voor erfgenamen een onverwachte schuld.
  2. Als een schuldeiser een te laag openstaand bedrag aan de erfgenaam heeft doorgegeven, dan zal het verschil met het werkelijke bedrag aangemerkt worden als onverwachte schuld.
  3. Stel dat de overledene een partner had die voor hem/haar is overleden en dat diens kinderen nog een vordering op de langstlevende hadden terzake van het overlijden van hun vader of moeder en dat de overledene geen contact met die kinderen had, dan hebben de erfgenamen mogelijk geen weet van die vorderingen. Het hangt af van de concrete omstandigheden, maar in zo'n situatie zouden de vorderingen van de kinderen kunnen worden aangemerkt als onverwachte schulden.
Een interessante vraag is of de hiervoor vermelde wettelijke regel analoog zou mogen worden toegepast als een erfgenaam de nalatenschap heeft verworpen. Is het dan nog mogelijk om later beneficiair te aanvaarden, bijvoorbeeld omdat gebleken is dat de nalatenschap onverwacht toch een positief saldo heeft? De rechtbank Midden-Nederland heeft vorig jaar geoordeeld dat dit niet kan. Een verwerping houdt dus in dat u definitief afstand van de nalatenschap heeft gedaan.

Als u aangewezen bent als erfgenaam, is het dus erg belangrijk om uitgebreid te onderzoeken waaruit de nalatenschap bestaat, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen om de nalatenschap zuiver of beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Bedenk dat het wijzigen van een gemaakte keuze alleen in zeer uitzonderlijke gevallen is toegestaan en dat het besluit aanzienlijke financiële consequenties kan hebben.

Als u meer informatie wilt of hulp bij het vastleggen van de aanvaarding of verwerping van een nalatenschap, neem dan contact op met een notaris.
2017-12-18
Testamenten van vóór 2003 soms deels achterhaald door nieuw recht

Een onbedoelde fout in een testament is zo gemaakt. Dat blijkt soms ook het geval bij oude testamenten waarin een ouderlijke boedelverdeling wordt vastgelegd ten gunste van de partner waarmee de testateur samenwoonde. Om dat ook daadwerkelijk tot uitvoering te laten komen vereist het testament wel redactionele nauwkeurigheid.

De rechtbank Amsterdam kreeg een dergelijk testament voorgelegd. Een man had een testament opgemaakt ten gunste van zijn ongehuwde kinderen en legde zijn kinderen op om daaraan mee te werken. Hij baseerde zijn wil echter op een artikel in de wet waarin staat dat verdeling alleen mogelijk is tussen kinderen onderling of tussen de kinderen en de langstlevende echtgenoot. Deze bepaling was onder het oude recht van voor 2003 opgenomen en bleek nietig, en daarmee nimmer tot stand gekomen. Het nieuwe recht vanaf 2003 kan daar niets aan veranderen, omdat niet mocht worden aangenomen dat de man onder het nieuwe recht had afgezien van de gekozen vorm en een andere, wel rechtsgeldige bepaling. .
 
Echter, het testament bevatte ook een legaat ten gunste van de ongehuwde partner. Daaruit blijkt in elk geval dat de testateur dit legaat onder het nieuwe recht zou hebben gehandhaafd. Het testament blijft daarmee voor het overige gewoon in stand.
 
Heeft u ook nog een oud testament van vóór 2003? Bel ons om het samen met u na te kijken op rechtsgeldigheid onder het nieuwe recht.
2017-11-20
Concepttestament is geen testament

Het komt nogal eens voor dat de notaris kort voor iemands overlijden een testament voor die persoon moet opmaken. Daarin wordt dan de laatste wil vastgelegd. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn het benoemen van een andere erfgenaam dan de achterblijvers hadden gedacht.

De notaris maakt op basis van een gesprek altijd eerst een concepttestament op. De erflater kan dan beoordelen of al zijn of haar wensen correct zijn verwoord, waarna het testament officieel kan worden gepasseerd. Wat nu als de erflater overlijdt en er alleen nog een concepttestament is, nog niet formeel gepasseerd?
 
Een concepttestament mag en kan nooit gelijk worden gesteld met een testament. Een geldig testament is bij de notaris ondertekend of als onderhandse akte met de uiterste wil ondertekend en volgens de wettelijke regels aan de notaris overhandigd. Als noch het een noch het ander is gebeurd is er geen (nieuw) testament. Dat geldt ook in situaties waarin de notaris de conceptakte aan de erflater heeft toegezonden of overhandigd met een brief waarin hij schrijft dat hij het concept in overeenstemming met de wens van de erflater heeft opgesteld.
Als het niet is gekomen tot het passeren van de akte, is het concept niet definitief geworden en wordt het om die reden niet als rechtsgeldig testament aangemerkt. Daar helpt geen redelijkheid en billijkheid tegen.
 
Wilt u meer weten over het opstellen en passeren van een testament? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-11-13
Kleinkinderen laten erven kan erfbelasting besparen

Als u kinderen en kleinkinderen hebt, zullen normaal gesproken de kleinkinderen pas iets van u erven als een kind vóór u zou overlijden. Dan komen namelijk de kleinkinderen voor uw overleden kind in de plaats. U kunt er ook voor kiezen om de kleinkinderen naast de kinderen bij uw nalatenschap te betrekken. Hier kunnen verschillende motieven voor zijn.

Allereerst vinden mensen het vaak een mooie gedachte dat ook de kleinkinderen iets van hen krijgen, zeker als de kleinkinderen in een levensfase zitten dat ze het geld goed kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor een studie of aankoop van een woning. Wat veel mensen echter niet weten is dat er ook best veel erfbelasting kan worden bespaard door de kleinkinderen bij de nalatenschap te betrekken.
 
De vrijstelling voor erfbelasting van een kind bedraagt (in 2017) € 20.209. Dat is de meeste mensen wel bekend, maar minder bekend is dat deze vrijstelling ook voor kleinkinderen geldt. Dit biedt de mogelijkheid om belasting te besparen, zeker als er meerdere kleinkinderen zijn.
Als u in uw testament aan ieder van uw kleinkinderen bedrag van de vrijstelling legateert, wordt (afhankelijk van de omvang van uw vermogen) zo'n € 2.000 tot € 4.000 per kleinkind aan erfbelasting bespaard. Zouden in plaats van uw kleinkinderen, uw kinderen ieder het bedrag van € 20.209 erven, dan zouden zij daarover 10 tot 20% belasting zijn verschuldigd ( afhankelijk van hun totale verkrijging), terwijl uw kleinkinderen tot maximaal het gemelde vrijgestelde bedrag vrij van erfbelasting kunnen verkrijgen. De besparing is nog groter als u bedenkt dat het bedrag rechtstreeks naar uw kleinkind gaat (dus één keer in de erfbelasting wordt betrokken) en niet eerst naar uw kind en vervolgens naar uw kleinkind (en dus twee keer in de erfbelasting wordt betrokken).
Is uw vermogen niet zo groot of is belastingbesparing niet uw hoofdmotief, dan kunt u uiteraard ook een kleiner bedrag dan de vrijstelling aan uw kleinkinderen legateren.
 
U kunt bepalen dat de kleinkinderen het door u gekozen bedrag één keer krijgen, bijvoorbeeld bij overlijden van de langstlevende, maar het kan ook twee keer, dus bij het overlijden van de eerste en bij het overlijden van de langstlevende. Vaak krijgen de kleinkinderen bij overlijden van de eerste grootouder een niet-opeisbare vordering op de langstlevende grootouder, waarop dezelfde regels van toepassing zijn als de vorderingen van de kinderen.
Bij overlijden van de langstlevende grootouder krijgen de kleinkinderen het geld uitgekeerd. Als uw kleinkinderen nog minderjarig zijn, zullen de ouders of wettelijke vertegenwoordigers het geld beheren totdat de kleinkinderen 18 jaar worden. Vanaf hun 18e kunnen de kleinkinderen vrij over het geld beschikken. Vindt u dit te jong en wilt u voorkomen dat uw kleinkind het geld niet goed zal besteden, dan kunt u in uw testament een bewind over het aan de kleinkinderen nagelaten instellen, waarbij u dan de ouders van uw kleinkind (of desgewenst een andere door u gekozen persoon) tot bewindvoerders benoemt. Dat betekent dat uw kleinkind alleen met toestemming van zijn ouders of een andere bewindvoerder over het geld kan beschikken. U kunt bepalen dat het bewind duurt totdat uw kleinkind een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Vaak kiest men voor een leeftijd van 21 of 23 jaar.
 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw kleinkinderen in uw testament op te nemen, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen u hierover graag adviseren.
2017-10-30
Executeur mag opdracht weigeren

In veel testamenten wordt een executeur benoemd, die de nalatenschap moet gaan afwikkelen. Een executeur is echter niet verplicht om die taak op zich te nemen. Als de executeur inderdaad weigert die rol op zich te nemen, zijn alle erfgenamen weer gelijk. Wat te doen?

In de praktijk blijken er uiteenlopende redenen te zijn om de rol van executeur te weigeren. Soms is dat een slechte gezondheid, andere keren weer de grote geografische afstand tussen executeur en erfgenamen. Ook verbroken relaties en moeilijke erfenissen kunnen een reden zijn. Als de executeur weigert, kunnen de erfgenamen kiezen uit twee mogelijkheden:

  1. samen iemand aanwijzen om de erfenis namens hen af te wikkelen, dat heet in de praktijk een boedelgevolmachtigde;
  2. samen de erfenis gaan afwikkelen:
De Belastingdienst wil echter altijd één contactpersoon hebben voor toezending van stukken en antwoorden op vragen en problemen. Gezamenlijk afwikkelen valt daarmee eigenlijk af. Als varianten in de overige mogelijkheden kunt u overwegen om in uw testament twee executeurs te benoemen. Als de ene weigert, kan de nader de taak op zich nemen. Ook kunt u de executeur machtigen om iemand ter assistentie of als adviseur in te schakelen. Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn die helpt bij de waardebepaling van goederen, een accountant, een notaris. Daarmee kunnen moeilijke onderdelen worden uitbesteed.
 
Wilt u meer weten over het benomen van een executeur in uw testament of over de rol van executeur waartoe in een testament bent benoemd? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-10-23