Nalatenschap & erven

Alles over schenkingen

Testamenten van vóór 2003 soms deels achterhaald door nieuw recht

Een onbedoelde fout in een testament is zo gemaakt. Dat blijkt soms ook het geval bij oude testamenten waarin een ouderlijke boedelverdeling wordt vastgelegd ten gunste van de partner waarmee de testateur samenwoonde. Om dat ook daadwerkelijk tot uitvoering te laten komen vereist het testament wel redactionele nauwkeurigheid.

De rechtbank Amsterdam kreeg een dergelijk testament voorgelegd. Een man had een testament opgemaakt ten gunste van zijn ongehuwde kinderen en legde zijn kinderen op om daaraan mee te werken. Hij baseerde zijn wil echter op een artikel in de wet waarin staat dat verdeling alleen mogelijk is tussen kinderen onderling of tussen de kinderen en de langstlevende echtgenoot. Deze bepaling was onder het oude recht van voor 2003 opgenomen en bleek nietig, en daarmee nimmer tot stand gekomen. Het nieuwe recht vanaf 2003 kan daar niets aan veranderen, omdat niet mocht worden aangenomen dat de man onder het nieuwe recht had afgezien van de gekozen vorm en een andere, wel rechtsgeldige bepaling. .
 
Echter, het testament bevatte ook een legaat ten gunste van de ongehuwde partner. Daaruit blijkt in elk geval dat de testateur dit legaat onder het nieuwe recht zou hebben gehandhaafd. Het testament blijft daarmee voor het overige gewoon in stand.
 
Heeft u ook nog een oud testament van vóór 2003? Bel ons om het samen met u na te kijken op rechtsgeldigheid onder het nieuwe recht.
2017-11-20
Concepttestament is geen testament

Het komt nogal eens voor dat de notaris kort voor iemands overlijden een testament voor die persoon moet opmaken. Daarin wordt dan de laatste wil vastgelegd. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn het benoemen van een andere erfgenaam dan de achterblijvers hadden gedacht.

De notaris maakt op basis van een gesprek altijd eerst een concepttestament op. De erflater kan dan beoordelen of al zijn of haar wensen correct zijn verwoord, waarna het testament officieel kan worden gepasseerd. Wat nu als de erflater overlijdt en er alleen nog een concepttestament is, nog niet formeel gepasseerd?
 
Een concepttestament mag en kan nooit gelijk worden gesteld met een testament. Een geldig testament is bij de notaris ondertekend of als onderhandse akte met de uiterste wil ondertekend en volgens de wettelijke regels aan de notaris overhandigd. Als noch het een noch het ander is gebeurd is er geen (nieuw) testament. Dat geldt ook in situaties waarin de notaris de conceptakte aan de erflater heeft toegezonden of overhandigd met een brief waarin hij schrijft dat hij het concept in overeenstemming met de wens van de erflater heeft opgesteld.
Als het niet is gekomen tot het passeren van de akte, is het concept niet definitief geworden en wordt het om die reden niet als rechtsgeldig testament aangemerkt. Daar helpt geen redelijkheid en billijkheid tegen.
 
Wilt u meer weten over het opstellen en passeren van een testament? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-11-13
Kleinkinderen laten erven kan erfbelasting besparen

Als u kinderen en kleinkinderen hebt, zullen normaal gesproken de kleinkinderen pas iets van u erven als een kind vóór u zou overlijden. Dan komen namelijk de kleinkinderen voor uw overleden kind in de plaats. U kunt er ook voor kiezen om de kleinkinderen naast de kinderen bij uw nalatenschap te betrekken. Hier kunnen verschillende motieven voor zijn.

Allereerst vinden mensen het vaak een mooie gedachte dat ook de kleinkinderen iets van hen krijgen, zeker als de kleinkinderen in een levensfase zitten dat ze het geld goed kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor een studie of aankoop van een woning. Wat veel mensen echter niet weten is dat er ook best veel erfbelasting kan worden bespaard door de kleinkinderen bij de nalatenschap te betrekken.
 
De vrijstelling voor erfbelasting van een kind bedraagt (in 2017) € 20.209. Dat is de meeste mensen wel bekend, maar minder bekend is dat deze vrijstelling ook voor kleinkinderen geldt. Dit biedt de mogelijkheid om belasting te besparen, zeker als er meerdere kleinkinderen zijn.
Als u in uw testament aan ieder van uw kleinkinderen bedrag van de vrijstelling legateert, wordt (afhankelijk van de omvang van uw vermogen) zo'n € 2.000 tot € 4.000 per kleinkind aan erfbelasting bespaard. Zouden in plaats van uw kleinkinderen, uw kinderen ieder het bedrag van € 20.209 erven, dan zouden zij daarover 10 tot 20% belasting zijn verschuldigd ( afhankelijk van hun totale verkrijging), terwijl uw kleinkinderen tot maximaal het gemelde vrijgestelde bedrag vrij van erfbelasting kunnen verkrijgen. De besparing is nog groter als u bedenkt dat het bedrag rechtstreeks naar uw kleinkind gaat (dus één keer in de erfbelasting wordt betrokken) en niet eerst naar uw kind en vervolgens naar uw kleinkind (en dus twee keer in de erfbelasting wordt betrokken).
Is uw vermogen niet zo groot of is belastingbesparing niet uw hoofdmotief, dan kunt u uiteraard ook een kleiner bedrag dan de vrijstelling aan uw kleinkinderen legateren.
 
U kunt bepalen dat de kleinkinderen het door u gekozen bedrag één keer krijgen, bijvoorbeeld bij overlijden van de langstlevende, maar het kan ook twee keer, dus bij het overlijden van de eerste en bij het overlijden van de langstlevende. Vaak krijgen de kleinkinderen bij overlijden van de eerste grootouder een niet-opeisbare vordering op de langstlevende grootouder, waarop dezelfde regels van toepassing zijn als de vorderingen van de kinderen.
Bij overlijden van de langstlevende grootouder krijgen de kleinkinderen het geld uitgekeerd. Als uw kleinkinderen nog minderjarig zijn, zullen de ouders of wettelijke vertegenwoordigers het geld beheren totdat de kleinkinderen 18 jaar worden. Vanaf hun 18e kunnen de kleinkinderen vrij over het geld beschikken. Vindt u dit te jong en wilt u voorkomen dat uw kleinkind het geld niet goed zal besteden, dan kunt u in uw testament een bewind over het aan de kleinkinderen nagelaten instellen, waarbij u dan de ouders van uw kleinkind (of desgewenst een andere door u gekozen persoon) tot bewindvoerders benoemt. Dat betekent dat uw kleinkind alleen met toestemming van zijn ouders of een andere bewindvoerder over het geld kan beschikken. U kunt bepalen dat het bewind duurt totdat uw kleinkind een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Vaak kiest men voor een leeftijd van 21 of 23 jaar.
 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw kleinkinderen in uw testament op te nemen, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen u hierover graag adviseren.
2017-10-30
Executeur mag opdracht weigeren

In veel testamenten wordt een executeur benoemd, die de nalatenschap moet gaan afwikkelen. Een executeur is echter niet verplicht om die taak op zich te nemen. Als de executeur inderdaad weigert die rol op zich te nemen, zijn alle erfgenamen weer gelijk. Wat te doen?

In de praktijk blijken er uiteenlopende redenen te zijn om de rol van executeur te weigeren. Soms is dat een slechte gezondheid, andere keren weer de grote geografische afstand tussen executeur en erfgenamen. Ook verbroken relaties en moeilijke erfenissen kunnen een reden zijn. Als de executeur weigert, kunnen de erfgenamen kiezen uit twee mogelijkheden:

  1. samen iemand aanwijzen om de erfenis namens hen af te wikkelen, dat heet in de praktijk een boedelgevolmachtigde;
  2. samen de erfenis gaan afwikkelen:
De Belastingdienst wil echter altijd één contactpersoon hebben voor toezending van stukken en antwoorden op vragen en problemen. Gezamenlijk afwikkelen valt daarmee eigenlijk af. Als varianten in de overige mogelijkheden kunt u overwegen om in uw testament twee executeurs te benoemen. Als de ene weigert, kan de nader de taak op zich nemen. Ook kunt u de executeur machtigen om iemand ter assistentie of als adviseur in te schakelen. Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn die helpt bij de waardebepaling van goederen, een accountant, een notaris. Daarmee kunnen moeilijke onderdelen worden uitbesteed.
 
Wilt u meer weten over het benomen van een executeur in uw testament of over de rol van executeur waartoe in een testament bent benoemd? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-10-23
Geen partnerpensioen, ook al is er een concept notarieel samenlevingscontract

In vrijwel alle pensioenreglementen is opgenomen dat partners van de verzekerde na diens overlijden in aanmerking komen voor partnerpensioen, mits partners een notarieel samenlevingscontract hebben en de partner schriftelijk is aangemeld bij het pensioenfonds. Wie na het overlijden van zijn of haar partner geen notarieel samenlevingscontract heeft, vist achter het net. Datzelfde geldt als u op weg bent naar dat contract, maar alleen nog een concept heeft en er nog niks is ondertekend bij de notaris.

Schrijnend zijn dan ook wel vaker voorkomende situaties dat er een conceptakte van een samenlevingscontract bij de notaris is opgesteld, de afspraak voor het ondertekenen daarvan al is gemaakt en de partner intussen overlijdt.
Het al dan niet toekennen van een partnerpensioen heeft financiële gevolgen voor het pensioenfonds en zijn aanspraak op de herverzekeraar, en op nabestaanden van de deelnemer. Daarom moet er voor het pensioenfonds geen enkele twijfel bestaan wie bij overlijden van een deelnemer als partner kan worden aangemerkt. De rechter vindt dan ook dat de in pensioenreglementen vastgelegde eis van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract in redelijk belang van het pensioenfonds is.

Als er geen notarieel vastgelegd contract is, kan het pensioenfonds dan op goede gronden de vermeende aanspraak op het partnerpensioen weigeren. Van een pensioenfonds mag niet worden verwacht dat deze bij elk overlijden van een samenwonende deelnemer de aanspraak feitelijk en inhoudelijk moet beoordelen zonder dat er een notarieel samenlevingscontract kan worden overlegd.
Echter, dat kan anders zijn als het in redelijkheid en billijkheid niet acceptabel is het ontbreken van een getekend notarieel samenlevingscontract te gebruiken tegenover iemand die stelt een pensioenaanspraak als (nabestaande) partner te hebben. Dan moet de pensioengerechtigde deelnemer wel zijn of haar partner bij het pensioenfonds hebben aangemeld voor een het recht op een (tijdelijk) partnerpensioen. Dat initiatief kan niet bij de (eventueel in aanmerking komende) partner liggen. Ook al heeft de deelnemer voor zijn of haar overlijden al stappen gezet op weg naar een adequate aanmelding bij het pensioenfonds. Het niet hebben kunnen afronden daarvan ligt niet in de risicosfeer van het pensioenfonds, maar in die van de deelnemer. Hoe verdrietig ook.

Wilt u meer weten over het notarieel samenlevingscontract in relatie tot partnerpensioen? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-10-09
Artsen en notarissen stellen patiënt centraal

Praten over sterven: gemakkelijk is het niet, maar een tijdig gesprek over verwachtingen en wensen rondom het levenseinde is cruciaal om passende zorg te kunnen bieden in de laatste levensfase. Daarom heeft artsenfederatie KNMG in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland, het Nederlandse Huisartsen genootschap (NHG) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de publicatie Tijdig praten over het levenseinde vernieuwd.

De publicatie helpt arts en patiënt om op gestructureerde wijze en met behulp van duidelijke vragen dit gesprek te voeren. Voor notarissen is een eigen handreiking over dit onderwerp ontwikkeld.
De belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde versie zijn de voorbeelden van een schriftelijke wilsverklaring en van een schriftelijk euthanasieverzoek met daarbij de uitleg van de (eventuele) rol van een notaris. Deze verklaringen zijn afgestemd met partijen als ouderenbonden, patiëntenorganisaties, Alzheimer Nederland, MEZZO en de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Van de publicatie is een artsenversie ‘Tijdig spreken over het levenseinde' en een publieksversie ‘Praat op tijd over uw levenseinde' beschikbaar in de vorm van een e-book en pdf.

Belangrijk: bespreek de wilsverklaring regelmatig

Wensen veranderen, zeker in de laatste levensfase. Dat is de ervaring van artsen. Als mensen ziek zijn, gaan ze vaak anders denken over de wens om bepaalde behandelingen wel of niet meer te ondergaan. Daarom is het belangrijk dat arts en patiënt de verklaring regelmatig bespreken. Denkt de patiënt er nog net zo over als tijdens het opstellen van de verklaring? De publicatie helpt ook bij het voeren van het gesprek hierover.

Steentje bijdragen

Notarissen dragen graag hun steentje bij. Bij het afsluiten van een levenstestament zullen notarissen het belang van regelmatig bespreken van de medische wensen met de behandelend arts benadrukken. In een levenstestament kan namelijk worden vastgelegd wie namens u beslist over uw medische zorg als u dat zelf niet meer kunt. Een levenstestament bewijst dat iemand wilsbekwaam was op het moment dat hij zijn wensen door de notaris liet vastleggen. Oftewel dat hij op dat moment in staat was om zelfstandig beslissingen te nemen. Een notarieel levenstestament kan dus discussie tussen bijvoorbeeld familieleden voorkomen.
 
Wilt u meer weten over het levenstestament of een volmacht? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-09-18
Testament meest geschikt om aandeel kinderen in nalatenschap te beperken

Helaas komt het maar al te vaak voor, ouders die al jarenlang geen contact meer hebben met (een van) hun kinderen. Notarissen zien deze ouders met vragen hierover. Hoe kan ik mijn kind onterven, bereik ik hetzelfde als ik bij leven al mijn geld weggeef? Ingrijpende vragen, die echter wel beantwoord moeten worden.

Jarenlang geen contact gehad hebben en dan moeten leven met het idee dat diezelfde kinderen na uw overlijden in uw huis rondlopen. Wat kunt u doen? Op de website van Plusonline werd onlangs een dergelijke vraag gesteld. Alles weggeven is een optie, maar ondanks dat behouden kinderen recht op hun in de wet omschreven erfdeel. Dat is de helft van wat zij normaal zouden hebben gekregen. Het wettelijk erfdeel wordt vastgesteld op basis van het saldo van uw rekeningen op het moment van overlijden, de waarde van andere bezittingen, alles wat u ooit aan uw kinderen heeft geschonken en alles wat u de laatste vijf jaar aan derden heeft geschonken.
 
Erfgenamen hebben recht op hun wettelijk erfdeel, de helft van wat zij normaal zouden hebben gekregen. Zij mogen zich echter niet bemoeien met de afwikkeling van uw nalatenschap en dus ook niet aan uw spullen komen.
Als u dit alles goed wilt regelen, is een testament onmisbaar. Daarin onterft u de kinderen en benoemt u andere erfgenamen. Ook benoemt u daarin een executeur die de nalatenschap afwikkelt. Daarmee beperkt u hetgeen uw kinderen uit de nalatenschap krijgen zo maximaal mogelijk
 
Wilt u meer weten over het opmaken van een testament of de mogelijkheden om de erfdelen van uw erfgenamen te beperken? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-09-11
Vruchtgebruik onder bewind als verplichtingen niet worden nagekomen

Wie als partner het vruchtgebruik krijgt van de nalatenschap van zijn of haar overleden partner, moet wel zorgen dat hij of zij voldoet aan de verplichtingen die aan dat vruchtgebruik zijn verbonden. Dergelijke verplichtingen kunnen bijvoorbeeld zijn uitvoering geven aan het verrekenbeding, het maken van een boedelbeschrijving, het maken van een opgave van de goederen die niet meer aanwezig zijn, die daarvoor in de plaats zijn gekomen en welke voordelen dit heeft opgeleverd.

Testamenten bevatten nogal eens de bepaling dat het vruchtgebruik van de nalatenschap wordt gelegateerd aan de langstlevende partner Vaak wordt daar een aantal verplichtingen aan gekoppeld.Als aan die verplichtingen niet wordt voldaan loopt de vruchtgebruiker het risico dat het vruchtgebruik onder bewind wordt gesteld. Dan moet wel door de eisende partij worden aangetoond dat de vruchtgebruiker ernstig tekortschiet in zijn of haar verplichtingen.
 
Het Hof Amsterdam kreeg onlangs een dergelijke zaak voorgeschoteld. Was de rechtbank nog op de hand van de vruchtgebruiker geweest, het Hof ging de andere kant op. Erfgenamen waren na een overlijden niet overgegaan tot het afwikkelen van de nalatenschap. Indien bij testament vruchtgebruik is toegekend aan de langstlevende, moeten de erfgenamen meewerken aan de vestiging van het vruchtgebruik. Dit is niet gebeurd, maar door verjaring is het vruchtgebruik na die periode alsnog ontstaan. Aan de aan het vruchtgebruik verbonden testamentaire en wettelijke verplichtingen is lange tijd geen uitvoering gegeven.
En toen gebeurde het, de familieverhoudingen kwamen op scherp te staan. Reden voor een erfgenaam om de vruchtgebruiker alsnog aan te spreken over het nakomen van de verplichtingen. Dat de erfgenaam dat niet eerder heeft gedaan, is volgens het Hof geen beletsel om dat alsnog te doen.
 
De vruchtgebruiker heeft geen boedelbeschrijving opgemaakt en geen opgave gedaan van goederen die er niet meer zijn of zijn vervangen door andere. Daarnaast hebben de vruchtgebruiker en de andere erfgenamen geld van de bankrekening opgenomen en effecten gekocht om een nieuw onderkomen voor de vruchtgebruiker te betalen. Ook eerder waren al effecten verkocht. De erfgenaam die de vruchtgebruiker alsnog aansprak op uitvoering van de verplichtingen, was hierbij niet betrokken.
In het testament was bepaald dat het beheer over het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker en overige erfgenamen gezamenlijk toekomt. Dat had vooral tot doel om de goederen die onder het vruchtgebruik vielen, in stand houden. Die bepaling is volgens het Hof geschonden, wat een ernstig tekortschieten oplevert in het nakomen van de verplichtingen als vruchtgebruiker. Het doet er daarbij overigens niet toe of al dan niet op het vermogen is ingeteerd.
Omdat de familieverhoudingen dermate verstoord waren, stelde het Hof in dit geval het vruchtgebruik onder bewind van een onafhankelijke bewindvoerder.
 
Wilt u meer weten over vruchtgebruik in het algemeen en de daaraan verbonden verplichtingen in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak
2017-09-04
Geschillen in afhandeling nalatenschap steeds vaker door rechter opgelost

Bij het erven van vermogens uit nalatenschappen vliegen erfgenamen elkaar steeds vaker zodanig in de haren dat hun geschil niet meer onderling kan worden opgelost. Steeds vaker moet de rechter er aan te pas komen. Dat is niet verwonderlijk.


Individualisering van de maatschappij is al jaren aan de orde. Tegelijkertijd nam de mondigheid van burgers toe en ontstond de trend om conflicten steeds vaker te ‘juridiseren’. Leg daar het feit naast dat de komende jaren steeds grotere vermogens gaan vererven – in totaal zo’n 15 miljard euro – dan is de basis voor conflicten gelegd. Erfgenamen leveren steeds vaker een gevecht om geld uit nalatenschappen, dat in veel gevallen door de rechter moet worden opgelost.

Wie dat soort problemen en familietwisten wil vermijden moet zich verdiepen in de positie van de erfgenamen, de rol van de executeur, de rechten van eventueel onterfde echtgenote of kinderen en de verschillen tussen het aanvaarden, beneficiair aanvaarden en verwerpen van de erfenis.

Wilt u problemen in dit soort gevallen voorkomen? Bel ons voor het maken van een afspraak.


2017-08-14
Onbekende schulden in een nalatenschap

Als u erfgenaam bent in iemands nalatenschap is het van groot belang om na te gaan welke risico's u loopt als u de nalatenschap aanvaardt. U heeft als erfgenaam de keuze om de nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.

In het geval van zuivere aanvaarding treedt u niet alleen in de rechten maar ook in alle verplichtingen van degene die overleden is. Als erfgenaam bent u dan ook in uw privévermogen aansprakelijk voor alle schulden van de overledene. Als er niet voldoende geld is in de nalatenschap om die schulden te betalen, moet u die schulden dan dus zelf betalen.
Zuivere aanvaarding kan worden gedaan door formeel een verklaring te tekenen bij de notaris, maar alleen feitelijk handelen is ook al voldoende. Bijvoorbeeld door schulden te betalen van de overledene of geld in ontvangst te nemen dat voor de overledene bestemd was. Het meenemen van spullen met een emotionele waarde, zoals foto's, zorgt er niet voor dat de nalatenschap zuiver is aanvaard. Met spullen die wel economische waarde hebben, al is die maar heel klein, moet u voorzichtig zijn.
 
Om uzelf als erfgenaam te beschermen tegen claims van schuldeisers van de overledene kunt u de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Dit doet u door een verklaring af te leggen bij de rechtbank. Dan bent u als erfgenaam niet met uw privévermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. De nalatenschap moet dan wel worden afgewikkeld volgens speciale wettelijke regels, onder meer inhoudende dat eerst alle schulden van de overledene moeten worden betaald. Als er iets overblijft, is dat voor de erfgenamen. Als niet alle schulden kunnen worden betaald omdat er een tekort is in de nalatenschap, blijven de schuldeisers achter met een (gedeeltelijk) onbetaalde schuld en hoeft u die zelf niet te betalen.
Ook kunt u als erfgenaam de nalatenschap verwerpen door een verklaring af te leggen bij de rechtbank. Als erfgenaam heeft u dan niets meer met de nalatenschap te maken. U erft niets maar bent ook niet aansprakelijk.
 
Hoe werkt dat nu als eerst alles erop wijst dat er geen tekort is in de nalatenschap, maar er later ineens nog een onbekende schuld blijkt te zijn? De keuze is inmiddels al gemaakt en een eenmaal gemaakte keuze kon tot voor 1 september 2016 in beginsel niet achteraf meer worden gewijzigd.
Echter: sinds 1 september 2016 worden erfgenamen door een wetswijziging beter beschermd tegen dergelijke onbekende schulden uit een nalatenschap. Als u als erfgenaam de nalatenschap zuiver heeft aanvaard kunt u een verzoek bij de kantonrechter indienen om de zuivere aanvaarding om te zetten in een beneficiaire aanvaarding. Dit kan alleen in de situatie dat u wordt geconfronteerd met een schuld die u niet kende en niet behoorde te kennen. Van de erfgenaam wordt verwacht dat hij of zij onderzoek doet en de administratie raadpleegt. Het verzoek dient binnen drie maanden na ontdekking van de schuld te zijn ingediend bij de kantonrechter.
 
Mocht de nalatenschap al afgewikkeld en verdeeld zijn en wordt u als erfgenaam pas daarna bekend met een schuld die u niet kende of behoorde te kennen, dan kunt u ook in dat geval de kantonrechter binnen drie maanden na de ontdekking verzoeken om te worden ontheven om die schuld uit uw privé vermogen te voldoen. De kantonrechter kan die ontheffing dan verlenen, tenzij u uzelf als erfgenaam zodanig hebt gedragen dat de schuldeiser erop mocht vertrouwen dat u de schuld uit uw privévermogen zou voldoen.
De onverwachte schuld moet de oorspronkelijke omvang van de nalatenschap overigens een tekort bezorgen. Als u als erfgenaam het erfdeel al hebt gebruikt, moet u de schuld alsnog betalen.
De hiervoor genoemde termijn van drie maanden is een fatale termijn. Bij niet tijdige indiening blijf je dus persoonlijk aansprakelijk voor die onverwachte schuld.
 
Zoals hiervoor wel blijkt blijft het zonder meer aanvaarden van een nalatenschap ondanks de nieuwe wetgeving niet risicoloos. Als u als erfgenaam geen volledig beeld heeft van de omvang van de nalatenschap, is aan te raden om een keuze te maken voor beneficiaire aanvaarding. Laat u zich dus goed voorlichten over de juridische gevolgen. Wij helpen u daar graag bij.
2017-07-10