Nalatenschap & erven

Alles over schenkingen

Geen partnerpensioen, ook al is er een concept notarieel samenlevingscontract

In vrijwel alle pensioenreglementen is opgenomen dat partners van de verzekerde na diens overlijden in aanmerking komen voor partnerpensioen, mits partners een notarieel samenlevingscontract hebben en de partner schriftelijk is aangemeld bij het pensioenfonds. Wie na het overlijden van zijn of haar partner geen notarieel samenlevingscontract heeft, vist achter het net. Datzelfde geldt als u op weg bent naar dat contract, maar alleen nog een concept heeft en er nog niks is ondertekend bij de notaris.

Schrijnend zijn dan ook wel vaker voorkomende situaties dat er een conceptakte van een samenlevingscontract bij de notaris is opgesteld, de afspraak voor het ondertekenen daarvan al is gemaakt en de partner intussen overlijdt.
Het al dan niet toekennen van een partnerpensioen heeft financiële gevolgen voor het pensioenfonds en zijn aanspraak op de herverzekeraar, en op nabestaanden van de deelnemer. Daarom moet er voor het pensioenfonds geen enkele twijfel bestaan wie bij overlijden van een deelnemer als partner kan worden aangemerkt. De rechter vindt dan ook dat de in pensioenreglementen vastgelegde eis van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract in redelijk belang van het pensioenfonds is.

Als er geen notarieel vastgelegd contract is, kan het pensioenfonds dan op goede gronden de vermeende aanspraak op het partnerpensioen weigeren. Van een pensioenfonds mag niet worden verwacht dat deze bij elk overlijden van een samenwonende deelnemer de aanspraak feitelijk en inhoudelijk moet beoordelen zonder dat er een notarieel samenlevingscontract kan worden overlegd.
Echter, dat kan anders zijn als het in redelijkheid en billijkheid niet acceptabel is het ontbreken van een getekend notarieel samenlevingscontract te gebruiken tegenover iemand die stelt een pensioenaanspraak als (nabestaande) partner te hebben. Dan moet de pensioengerechtigde deelnemer wel zijn of haar partner bij het pensioenfonds hebben aangemeld voor een het recht op een (tijdelijk) partnerpensioen. Dat initiatief kan niet bij de (eventueel in aanmerking komende) partner liggen. Ook al heeft de deelnemer voor zijn of haar overlijden al stappen gezet op weg naar een adequate aanmelding bij het pensioenfonds. Het niet hebben kunnen afronden daarvan ligt niet in de risicosfeer van het pensioenfonds, maar in die van de deelnemer. Hoe verdrietig ook.

Wilt u meer weten over het notarieel samenlevingscontract in relatie tot partnerpensioen? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-10-09
Artsen en notarissen stellen patiënt centraal

Praten over sterven: gemakkelijk is het niet, maar een tijdig gesprek over verwachtingen en wensen rondom het levenseinde is cruciaal om passende zorg te kunnen bieden in de laatste levensfase. Daarom heeft artsenfederatie KNMG in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland, het Nederlandse Huisartsen genootschap (NHG) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de publicatie Tijdig praten over het levenseinde vernieuwd.

De publicatie helpt arts en patiënt om op gestructureerde wijze en met behulp van duidelijke vragen dit gesprek te voeren. Voor notarissen is een eigen handreiking over dit onderwerp ontwikkeld.
De belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde versie zijn de voorbeelden van een schriftelijke wilsverklaring en van een schriftelijk euthanasieverzoek met daarbij de uitleg van de (eventuele) rol van een notaris. Deze verklaringen zijn afgestemd met partijen als ouderenbonden, patiëntenorganisaties, Alzheimer Nederland, MEZZO en de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Van de publicatie is een artsenversie ‘Tijdig spreken over het levenseinde' en een publieksversie ‘Praat op tijd over uw levenseinde' beschikbaar in de vorm van een e-book en pdf.

Belangrijk: bespreek de wilsverklaring regelmatig

Wensen veranderen, zeker in de laatste levensfase. Dat is de ervaring van artsen. Als mensen ziek zijn, gaan ze vaak anders denken over de wens om bepaalde behandelingen wel of niet meer te ondergaan. Daarom is het belangrijk dat arts en patiënt de verklaring regelmatig bespreken. Denkt de patiënt er nog net zo over als tijdens het opstellen van de verklaring? De publicatie helpt ook bij het voeren van het gesprek hierover.

Steentje bijdragen

Notarissen dragen graag hun steentje bij. Bij het afsluiten van een levenstestament zullen notarissen het belang van regelmatig bespreken van de medische wensen met de behandelend arts benadrukken. In een levenstestament kan namelijk worden vastgelegd wie namens u beslist over uw medische zorg als u dat zelf niet meer kunt. Een levenstestament bewijst dat iemand wilsbekwaam was op het moment dat hij zijn wensen door de notaris liet vastleggen. Oftewel dat hij op dat moment in staat was om zelfstandig beslissingen te nemen. Een notarieel levenstestament kan dus discussie tussen bijvoorbeeld familieleden voorkomen.
 
Wilt u meer weten over het levenstestament of een volmacht? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-09-18
Testament meest geschikt om aandeel kinderen in nalatenschap te beperken

Helaas komt het maar al te vaak voor, ouders die al jarenlang geen contact meer hebben met (een van) hun kinderen. Notarissen zien deze ouders met vragen hierover. Hoe kan ik mijn kind onterven, bereik ik hetzelfde als ik bij leven al mijn geld weggeef? Ingrijpende vragen, die echter wel beantwoord moeten worden.

Jarenlang geen contact gehad hebben en dan moeten leven met het idee dat diezelfde kinderen na uw overlijden in uw huis rondlopen. Wat kunt u doen? Op de website van Plusonline werd onlangs een dergelijke vraag gesteld. Alles weggeven is een optie, maar ondanks dat behouden kinderen recht op hun in de wet omschreven erfdeel. Dat is de helft van wat zij normaal zouden hebben gekregen. Het wettelijk erfdeel wordt vastgesteld op basis van het saldo van uw rekeningen op het moment van overlijden, de waarde van andere bezittingen, alles wat u ooit aan uw kinderen heeft geschonken en alles wat u de laatste vijf jaar aan derden heeft geschonken.
 
Erfgenamen hebben recht op hun wettelijk erfdeel, de helft van wat zij normaal zouden hebben gekregen. Zij mogen zich echter niet bemoeien met de afwikkeling van uw nalatenschap en dus ook niet aan uw spullen komen.
Als u dit alles goed wilt regelen, is een testament onmisbaar. Daarin onterft u de kinderen en benoemt u andere erfgenamen. Ook benoemt u daarin een executeur die de nalatenschap afwikkelt. Daarmee beperkt u hetgeen uw kinderen uit de nalatenschap krijgen zo maximaal mogelijk
 
Wilt u meer weten over het opmaken van een testament of de mogelijkheden om de erfdelen van uw erfgenamen te beperken? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-09-11
Vruchtgebruik onder bewind als verplichtingen niet worden nagekomen

Wie als partner het vruchtgebruik krijgt van de nalatenschap van zijn of haar overleden partner, moet wel zorgen dat hij of zij voldoet aan de verplichtingen die aan dat vruchtgebruik zijn verbonden. Dergelijke verplichtingen kunnen bijvoorbeeld zijn uitvoering geven aan het verrekenbeding, het maken van een boedelbeschrijving, het maken van een opgave van de goederen die niet meer aanwezig zijn, die daarvoor in de plaats zijn gekomen en welke voordelen dit heeft opgeleverd.

Testamenten bevatten nogal eens de bepaling dat het vruchtgebruik van de nalatenschap wordt gelegateerd aan de langstlevende partner Vaak wordt daar een aantal verplichtingen aan gekoppeld.Als aan die verplichtingen niet wordt voldaan loopt de vruchtgebruiker het risico dat het vruchtgebruik onder bewind wordt gesteld. Dan moet wel door de eisende partij worden aangetoond dat de vruchtgebruiker ernstig tekortschiet in zijn of haar verplichtingen.
 
Het Hof Amsterdam kreeg onlangs een dergelijke zaak voorgeschoteld. Was de rechtbank nog op de hand van de vruchtgebruiker geweest, het Hof ging de andere kant op. Erfgenamen waren na een overlijden niet overgegaan tot het afwikkelen van de nalatenschap. Indien bij testament vruchtgebruik is toegekend aan de langstlevende, moeten de erfgenamen meewerken aan de vestiging van het vruchtgebruik. Dit is niet gebeurd, maar door verjaring is het vruchtgebruik na die periode alsnog ontstaan. Aan de aan het vruchtgebruik verbonden testamentaire en wettelijke verplichtingen is lange tijd geen uitvoering gegeven.
En toen gebeurde het, de familieverhoudingen kwamen op scherp te staan. Reden voor een erfgenaam om de vruchtgebruiker alsnog aan te spreken over het nakomen van de verplichtingen. Dat de erfgenaam dat niet eerder heeft gedaan, is volgens het Hof geen beletsel om dat alsnog te doen.
 
De vruchtgebruiker heeft geen boedelbeschrijving opgemaakt en geen opgave gedaan van goederen die er niet meer zijn of zijn vervangen door andere. Daarnaast hebben de vruchtgebruiker en de andere erfgenamen geld van de bankrekening opgenomen en effecten gekocht om een nieuw onderkomen voor de vruchtgebruiker te betalen. Ook eerder waren al effecten verkocht. De erfgenaam die de vruchtgebruiker alsnog aansprak op uitvoering van de verplichtingen, was hierbij niet betrokken.
In het testament was bepaald dat het beheer over het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker en overige erfgenamen gezamenlijk toekomt. Dat had vooral tot doel om de goederen die onder het vruchtgebruik vielen, in stand houden. Die bepaling is volgens het Hof geschonden, wat een ernstig tekortschieten oplevert in het nakomen van de verplichtingen als vruchtgebruiker. Het doet er daarbij overigens niet toe of al dan niet op het vermogen is ingeteerd.
Omdat de familieverhoudingen dermate verstoord waren, stelde het Hof in dit geval het vruchtgebruik onder bewind van een onafhankelijke bewindvoerder.
 
Wilt u meer weten over vruchtgebruik in het algemeen en de daaraan verbonden verplichtingen in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak
2017-09-04
Geschillen in afhandeling nalatenschap steeds vaker door rechter opgelost

Bij het erven van vermogens uit nalatenschappen vliegen erfgenamen elkaar steeds vaker zodanig in de haren dat hun geschil niet meer onderling kan worden opgelost. Steeds vaker moet de rechter er aan te pas komen. Dat is niet verwonderlijk.


Individualisering van de maatschappij is al jaren aan de orde. Tegelijkertijd nam de mondigheid van burgers toe en ontstond de trend om conflicten steeds vaker te ‘juridiseren’. Leg daar het feit naast dat de komende jaren steeds grotere vermogens gaan vererven – in totaal zo’n 15 miljard euro – dan is de basis voor conflicten gelegd. Erfgenamen leveren steeds vaker een gevecht om geld uit nalatenschappen, dat in veel gevallen door de rechter moet worden opgelost.

Wie dat soort problemen en familietwisten wil vermijden moet zich verdiepen in de positie van de erfgenamen, de rol van de executeur, de rechten van eventueel onterfde echtgenote of kinderen en de verschillen tussen het aanvaarden, beneficiair aanvaarden en verwerpen van de erfenis.

Wilt u problemen in dit soort gevallen voorkomen? Bel ons voor het maken van een afspraak.


2017-08-14
Onbekende schulden in een nalatenschap

Als u erfgenaam bent in iemands nalatenschap is het van groot belang om na te gaan welke risico's u loopt als u de nalatenschap aanvaardt. U heeft als erfgenaam de keuze om de nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.

In het geval van zuivere aanvaarding treedt u niet alleen in de rechten maar ook in alle verplichtingen van degene die overleden is. Als erfgenaam bent u dan ook in uw privévermogen aansprakelijk voor alle schulden van de overledene. Als er niet voldoende geld is in de nalatenschap om die schulden te betalen, moet u die schulden dan dus zelf betalen.
Zuivere aanvaarding kan worden gedaan door formeel een verklaring te tekenen bij de notaris, maar alleen feitelijk handelen is ook al voldoende. Bijvoorbeeld door schulden te betalen van de overledene of geld in ontvangst te nemen dat voor de overledene bestemd was. Het meenemen van spullen met een emotionele waarde, zoals foto's, zorgt er niet voor dat de nalatenschap zuiver is aanvaard. Met spullen die wel economische waarde hebben, al is die maar heel klein, moet u voorzichtig zijn.
 
Om uzelf als erfgenaam te beschermen tegen claims van schuldeisers van de overledene kunt u de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Dit doet u door een verklaring af te leggen bij de rechtbank. Dan bent u als erfgenaam niet met uw privévermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. De nalatenschap moet dan wel worden afgewikkeld volgens speciale wettelijke regels, onder meer inhoudende dat eerst alle schulden van de overledene moeten worden betaald. Als er iets overblijft, is dat voor de erfgenamen. Als niet alle schulden kunnen worden betaald omdat er een tekort is in de nalatenschap, blijven de schuldeisers achter met een (gedeeltelijk) onbetaalde schuld en hoeft u die zelf niet te betalen.
Ook kunt u als erfgenaam de nalatenschap verwerpen door een verklaring af te leggen bij de rechtbank. Als erfgenaam heeft u dan niets meer met de nalatenschap te maken. U erft niets maar bent ook niet aansprakelijk.
 
Hoe werkt dat nu als eerst alles erop wijst dat er geen tekort is in de nalatenschap, maar er later ineens nog een onbekende schuld blijkt te zijn? De keuze is inmiddels al gemaakt en een eenmaal gemaakte keuze kon tot voor 1 september 2016 in beginsel niet achteraf meer worden gewijzigd.
Echter: sinds 1 september 2016 worden erfgenamen door een wetswijziging beter beschermd tegen dergelijke onbekende schulden uit een nalatenschap. Als u als erfgenaam de nalatenschap zuiver heeft aanvaard kunt u een verzoek bij de kantonrechter indienen om de zuivere aanvaarding om te zetten in een beneficiaire aanvaarding. Dit kan alleen in de situatie dat u wordt geconfronteerd met een schuld die u niet kende en niet behoorde te kennen. Van de erfgenaam wordt verwacht dat hij of zij onderzoek doet en de administratie raadpleegt. Het verzoek dient binnen drie maanden na ontdekking van de schuld te zijn ingediend bij de kantonrechter.
 
Mocht de nalatenschap al afgewikkeld en verdeeld zijn en wordt u als erfgenaam pas daarna bekend met een schuld die u niet kende of behoorde te kennen, dan kunt u ook in dat geval de kantonrechter binnen drie maanden na de ontdekking verzoeken om te worden ontheven om die schuld uit uw privé vermogen te voldoen. De kantonrechter kan die ontheffing dan verlenen, tenzij u uzelf als erfgenaam zodanig hebt gedragen dat de schuldeiser erop mocht vertrouwen dat u de schuld uit uw privévermogen zou voldoen.
De onverwachte schuld moet de oorspronkelijke omvang van de nalatenschap overigens een tekort bezorgen. Als u als erfgenaam het erfdeel al hebt gebruikt, moet u de schuld alsnog betalen.
De hiervoor genoemde termijn van drie maanden is een fatale termijn. Bij niet tijdige indiening blijf je dus persoonlijk aansprakelijk voor die onverwachte schuld.
 
Zoals hiervoor wel blijkt blijft het zonder meer aanvaarden van een nalatenschap ondanks de nieuwe wetgeving niet risicoloos. Als u als erfgenaam geen volledig beeld heeft van de omvang van de nalatenschap, is aan te raden om een keuze te maken voor beneficiaire aanvaarding. Laat u zich dus goed voorlichten over de juridische gevolgen. Wij helpen u daar graag bij.
2017-07-10
Inzien (levens)testament door gevolmachtigde hangt af van volmachtgever

Het levenstestament is volop in ontwikkeling. Nu er in de praktijk steeds meer gebruik van wordt gemaakt, rijzen er soms vragen bij de praktische uitvoering van de in zo'n akte vastgelegde regelingen. Het kan belangrijk zijn voor de gevolmachtigde om de wil en bedoelingen van de volmachtgever te kennen, om zoveel mogelijk naar diens wensen te kunnen handelen. Maar er zijn uiteraard grenzen. De privacy van de volmachtgever moet beschermd worden. Hoe zit het met de verhouding tussen levenstestament en testament?

In een levenstestament kunnen regelingen staan die een rol spelen bij de afwikkeling van de nalatenschap van de volmachtgever. Bijvoorbeeld als in het levenstestament aan de gevolmachtigde de bevoegdheid is toegekend om schenkingen te doen. Stel dat er geen verdere instructies bij staan, bijvoorbeeld aan wie geschonken mag worden, hoe kan de gevolmachtigde dan zoveel mogelijk handelen in de geest van de volmachtgever? Het zou logisch zijn om te schenken aan degene aan wie het vermogen na het overlijden van de volmachtgever zou toekomen, dus aan de toekomstige erfgenamen. Maar hoe weet de gevolmachtigde zeker wie dat zijn? Mag hij daarvoor het Centraal Testamentenregister (CTR) raadplegen en vervolgens het laatste testament inzien? En kan dit eigenlijk wel?
 
Voor derden geldt dat om inlichtingen uit het CTR te kunnen krijgen, degene die het testament maakte (de “testateur”) overleden moet zijn. De testateur zelf kan wel inlichtingen vragen uit het CTR over zijn eigen wilsbeschikkingen, als hij ouder is dan 16 jaar en niet onder curatele is gesteld. Bij iemand die onder curatele is gesteld moet de curator het verzoek aan het CTR doen. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook een gevolmachtigde op basis van een levenstestament namens de volmachtgever inlichtingen kan vragen, maar alleen als het levenstestament in werking is getreden en het verzoek tot inzage binnen de grenzen van de bevoegdheden van de gevolmachtigde valt.
 
Meestal zal een gevolmachtigde wel een afschrift van het testament vinden tussen de papieren van de volmachtgever. Met informatie uit het CTR kan hij dan bepalen of dat het testament is dat bij overlijden van de volmachtgever in werking zal treden. Lastiger is het, als er geen afschrift te vinden is en de gevolmachtigde dit wil opvragen bij een notaris. De heersende leer was lange tijd dat een notaris zijn geheimhoudingsplicht schendt als hij een afschrift afgeeft aan een ander dan de testateur. Dit is echter aan het veranderen.
 
De Hoge Raad heeft in 2015 in een arrest bepaald, dat de notaris met toestemming van partijen zijn geheimhoudingsplicht mag doorbreken. Dit geeft mogelijkheden om in een levenstestament op te nemen dat de gevolmachtigde bevoegd is een afschrift van het laatste testament van de volmachtgever op te vragen, waarbij de notaris het afschrift zou mogen afgeven aan de gevolmachtigde zonder dat hij zijn geheimhoudingsplicht schendt. Een volmachtgever kan er natuurlijk ook voor kiezen om te bepalen dat de gevolmachtigde niet de bevoegdheid heeft het CTR te raadplegen of het testament in te zien. Doordat deze ontwikkelingen vrij recent hebben plaatsgevonden, zal het op basis van veel bestaande levenstestamenten niet altijd duidelijk zijn of in een concreet geval de gevolmachtigde inlichtingen uit het CTR mag vragen en het testament van de volmachtgever mag inzien.
 
Het is belangrijk om u te realiseren dat wanneer de gevolmachtigde namens u schenkingen mag doen, deze schenkingen gevolgen kunnen hebben voor de latere verdeling van uw nalatenschap. Daarom is het aan te bevelen uw wensen ten aanzien van het doen van schenkingen in uw levenstestament vast te leggen en daarnaast expliciet te bepalen of de gevolmachtigde wel of niet uw testament zou mogen inzien.
 
Wilt u een levenstestament maken, of overweegt u een aanvulling te maken op uw bestaande levenstestament, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder om uw zaken goed te regelen.
2017-06-19
Verdeling nalatenschap voor verplichte vereffening vergt overleg via rechter

Erfgenamen die een nalatenschap beneficiair hebben aanvaard, behoren de vereffening daarvan af te ronden voordat zij tot verdeling overgaan. Daarmee wordt gewaarborgd dat de schuldeisers met voorrang hun vorderingen kunnen incasseren. Als een erfgenaam eerder tot verdeling wil overgaan, dan moet deze de feiten en omstandigheden aandragen waaruit de conclusie kan worden getrokken dat de schulden zijn voldaan.

Bij voorgenomen eerdere vereffening moet de rechter in overleg met de betrokken partijen vaststellen of voldoende rekening is met de belangen van schuldeisers van de nalatenschap. De rechter kan op basis van dat overleg beslissen dat verdeling toch wordt aangehouden totdat de vereffening rond is. Een andere mogelijkheid is verdeling onder voorwaarden die de positie van schuldeisers waarborgen. Ook kan hij besluiten tot een gedeeltelijke verdeling die evenzo de rechten van schuldeisers van de nalatenschap overeind houdt.
Als erfgenamen ook schuldeiser van de nalatenschap zijn, dan kunnen die aanspraken worden betrokken in de verdeling.

Heeft een nalatenschap voldoende saldo en benadeling van schuldeisers niet gevreesd wordt, kan er gedurende de vereffening ook wel partieel worden verdeeld. In het geval dat erfgenamen ook vereffenaar zijn, kan dit alleen met toestemming van de rechter.

Wilt u meer weten over verdeling en vereffening van een nalatenschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-06-06
Volmacht is geen vrijbrief voor opname geld voor eigen kosten

Veel kinderen hebben als mantelzorger een volmacht van hun ouder(s) om geld op te nemen van hun rekening voor uitgaven die de ouders anders zelf zouden doen. Als die ouder(s) wilsbekwaam zijn, hoeft de gevolmachtigde geen rekening en verantwoording over die opnames of uitgaven af te leggen in de nalatenschap van die ouders. Dat geldt overigens niet voor alle kosten.

Of een gevolmachtigde rekening en verantwoording moet afleggen aan (overige) erfgenamen hangt van meer af dan alleen de wilsbekwaamheid van de volmachtgever. Ook de aanleiding voor het financiële beheer door het kind is van belang, evenals de verhouding tussen de ouder en de gevolmachtigde. Daarnaast spelen ook het gebruik in familierelaties en de mate waarin de gevolmachtigde zelfstandig kon handelen een rol. Tot slot wordt ook rekening gehouden met de mate waarin de volmachtgever de handelingen van de gevolmachtigde kon overzien, of de volmachtgever voor zijn of haar belangen kon opkomen en de aard en inhoud van de handelingen van de gevolmachtigde.
Als bijvoorbeeld sprake is van zorgbehoevendheid van de volmachtgever waarin het kind (de gevolmachtigde) voorziet en hij of zij het vertrouwen heeft gekregen van de volmachtgever om over het banksaldo te kunnen beschikken, moet niet zo maar worden aangenomen dat er rekening en verantwoording moet worden afgelegd. Dat vindt echter een grens als de gevolmachtigde geld heeft opgenomen voor zichzelf, welke uitgaven niet tot het normale patroon behoren. Een voorbeeld hiervan zijn opnamen voor gemaakte reis-, parkeer- en administratiekosten.
Voor dergelijke handelingen geldt wel degelijk een plicht om rekening en verantwoording af te leggen aan (mede)erfgenamen. Wie dat niet doet of niet kan, moet deze opnamen weer in de nalatenschap storten.

Wilt u meer weten over het afleggen van rekening en verantwoording in een volmacht situatie? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-05-15
Lening van kinderen aan ouders aantrekkelijk

Er wordt heel veel geschreven over het ondersteunen van kinderen door ouders, bijvoorbeeld met een schenking voor het aankopen of verbouwen van een huis. Er zijn echter ook heel veel situaties waarin kinderen het beter hebben dan hun ouders of waarvan het vermogen van ouders in stenen – hun huis – zit. In die situatie kunnen kinderen hun ouders helpen.

Er zijn bijvoorbeeld ouders met een laag pensioen en veel overwaarde op hun huis. Hun besteedbare inkomen is in die situatie vaak verre van riant. Geld lenen met het huis als onderpand is daarvoor een goede optie. Op die manier “eten” ouders hun woning op met het geld dat zij geleend hebben. Dat gaat ten koste van de uiteindelijke erfenis. De ouders moeten jaarlijks rente betalen over de lening. Als de lening renteloos is en direct opeisbaar, houdt de fiscus een fictieve rente van 6% aan. Deze fictieve rente is belast met schenkbelasting bij de ouders. De lening wordt later vanuit de erfenis afgelost, met als voordeel dat er dan veel minder erfbelasting betaald hoeft te worden.
 
Hoe werkt het? Als de ouders in gemeenschap van goederen zijn getrouwd en de eerste ouder overlijdt, bestaat de nalatenschap onder andere uit een half huis en de helft van de schuld. De langstlevende ouder en de kinderen erven 'op papier' ieder voor een gelijk deel, maar alles blijft bij de langstlevende ouder. Als de tweede ouder overlijdt, komt het deel van de eerste en tweede ouder bij de kinderen.
De lening wordt eerst terugbetaald aan de kinderen die het geld hebben uitgeleend en dat wat over blijft wordt verdeeld tussen alle erfgenamen.
 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om te helpen of geholpen te worden met een lening binnen het gezin? Bel ons voor het maken van een afspraak.
2017-05-01