WWFT

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is vanaf 1 augustus 2008 de opvolger van de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT), welke sinds 1 juni 2003 golden. Deze wet verplicht de notaris om te controleren wie zijn cliënten zijn en in welke hoedanigheid deze cliënt handelt en voorts om de in zijn ogen ongebruikelijke transacties te melden bij het daartoe in het leven geroepen meldpunt. Deze wet geldt voor bijna het gehele werkterrein van de notaris, behalve het familie- en erfrecht.

Deze wet brengt met zich mee dat cliënten zich een keer persoonlijk moeten laten identificeren en hun identiteit, met behulp van een geldig en origineel legitimatiebewijs, bij de notaris moeten laten verifiëren. De identiteit van een rechtspersoon kan worden vastgesteld aan de hand van een uittreksel uit het handelsregister. Alle personen die een belang hebben van meer dan een kwart in het kapitaal van een vennootschap, of daarin feitelijk zeggenschap kunnen uitoefenen, moeten bekend zijn bij de notaris. Afhankelijk van het risico dat een transactie of cliënt meebrengt, is de notaris gehouden nader onderzoek te doen.