Samenwonen & trouwen

In dit onderdeel komen een aantal teksten naar voren die u ook een eerste kijk geven op de gevolgen voor uw vermogen bij samenwonen en trouwen, voor de positie van kinderen binnen samenwoningsrelaties en voor de erfopvolging (deels). Het is een eerste indruk en vooral bedoeld als het bekende schot voor de boeg. Laat u persoonlijk informeren en ga niet zo maar af op de onderstaande teksten. Deze kunnen in hun algemeenheid nimmer sluitend zijn.

Relaties & Familie

Samenwonen is de norm

Negen op de tien jongeren gaan samenwonen. “Samenwonen is de norm” blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En, het samenwonen voordat men gaat trouwen duurt ook langer dan voorheen. Vooral mannen blijken de trouwdatum voor zich uit te schuiven.

Het onderzoek toont ook aan dat samenwoners in toenemende mate een samenlevingscontract afsluiten. Het alternatief voor trouwen en gerigistreerd partnerschap heeft zich definitief een positie verworven.
Maar let op. als u als samenwonende vader kindern krijgt, moet u deze eerst erkennen alsvorens u familierechtelijke betrkkingen met uw kind krijgt. Pas dan krijgt u ook ouderlijk gezag over het kind en kan het kind uw erfgenaam worden.
 

2009-12-10
Juridische bom in huwelijkse voorwaarden

"We hebben huwelijkse voorwaarden, maar daar doen we al jaren niks mee." De gevolgen daarvan zijn desastreus. Als u het in uw huwelijkse voorwaarden opgenomen periodieke verrekenbeding – het fifty/fifty verdelen wat jaarlijks aan inkomen overblijft – niet jaarlijks uitvoert, wordt bij faillissement en echtscheiding afgerekend alsof u getrouwd was in gemeenschap van goederen.

Nederlanders worden zich in toenemende mate bewust van de financiële gevolgen van trouwen. De laatste jaren maken steeds meer stellen huwelijkse voorwaarden. Daarmee regelt u de consequenties van uw huwelijk helemaal naar eigen inzicht en op maat.

Die huwelijkse voorwaarden zijn niet alleen tijdens het huwelijk belangrijk; ze hebben ook gevolgen bij het eindigen van het huwelijk. Soms heel onverwachte en ongewenste gevolgen. In sommige huwelijkse voorwaarden zitten juridische "bermbommen" die kunnen afgaan op een vervelend moment.

Een voorbeeld: in sommige huwelijkse voorwaarden staat een uitsluiting met een zogenaamd "periodiek verrekenbeding". Dat houdt in dat u buiten gemeenschap van goederen getrouwd bent, maar dat is afgesproken om jaarlijks de overgebleven inkomsten te verdelen. Vaak wordt dit afgesproken als één van de echtgenoten een eigen onderneming heeft. Met dit type huwelijkse voorwaarden blijft het bedrijf van de ondernemer-echtgenoot buiten de gemeenschap van goederen. De andere echtgenoot is niet aansprakelijk voor schulden in de zaak en wat er aan inkomsten overblijft uit het bedrijf wordt toch over beide echtgenoten verdeeld. Allemaal heel redelijk en prima geregeld.

Zo lijkt het... In de praktijk blijkt nogal eens dat die periodieke verrekening door echtparen vergeten wordt. "We hebben huwelijkse voorwaarden, maar daar doen we al jaren niks mee.", wordt dan gezegd. Het achterwege laten van die periodieke verrekening kan echter verrassende en soms rampzalige gevolgen hebben. Vooral als het huwelijk niet meer zo lekker loopt en een echtscheiding zich aandient. "Gelukkig hebben we huwelijkse voorwaarden", denken de inmiddels ex-echtgenoten. "De onderneming gaat naar de ondernemer-echtgenoot en de helft van de waarde van het bedrijf hoeft niet aan de ander uitbetaald te worden (wat soms het einde van het bedrijf kan betekenen)." Als de periodieke verrekening jarenlang is vergeten, pakt die echtscheiding echter totaal anders uit. Sinds een aantal jaren zeggen rechterlijke uitspraken namelijk dat in dat geval tussen de ex-echtgenoten toch maar afgerekend moet worden alsof zij in gemeenschap van goederen getrouwd waren.

Regie houden

De bedoeling van huwelijkse voorwaarden is regie te houden over de eigen situatie. Niet achteraf met verrassingen te worden geconfronteerd. Geen onduidelijkheid te laten bestaan over hoe de huwelijkse voorwaarden kunnen uitwerken. Om die regie te kunnen houden, adviseren wij u om eens in uw eigen huwelijkse voorwaarden te kijken of daar misschien een "vergeten" periodiek verrekenbedding in staat. Als dat zo is, moet u daar nu iets aan doen. De praktijk leert dat, als u dat niet doet, het te laat is op het moment dat het er op aan komt.

Wij bieden u de mogelijkheid om samen met ons uw huwelijkse voorwaarden door te lichten. Vraag ons om meer informatie of een offerte.

2009-12-10
Relaties & Familie
Gezins- en familierelaties worden steeds complexer. Naast het traditionele gezin komen andere vormen in toenemende mate voor. Eénoudergezinnen, tweede huwelijken met kinderen uit eerdere relaties, samenwoning na eerder huwelijk, enzovoort. Wilt u informatie over juridische regelingen en gevolgen die hier mee te maken hebben, bel ons dan voor een afspraak.


2018-06-05

 

Samenwonen

Wat is een samenlevingscontract?
In een samenlevingscontract legt u schriftelijk een aantal afspraken vast. Die afspraken gaan over uw eigen juridische positie, over die van uw partner en over die van u gezamenlijk. Met goede afspraken blijft u gewoon van elkaar houden en sluit u heel veel mogelijke conflicten uit.
Waarover maakt u dan afspraken? Bijvoorbeeld over elkaars bijdrage in de gezamenlijke kosten van levensonderhoud, de huur of de hypotheek. Over het gebruik van bankrekeningen, maar ook over dat van het huis waarin jullie wonen. En u regelt ook gelijk de vervelende zaken die aan de orde zouden komen als een van jullie overlijdt. Zodat daar nooit onduidelijkheid over kan bestaan tegenover welk familielid dan ook.
U mag pas een samenlevingscontract afsluiten als u meerderjarig bent. En, wilt u voor partnerpensioen (nabestaandenpensioen) in aanmerking komen, of voor secundaire arbeidsvoorwaarden die betrekking hebben op onder meer getrouwde mensen, dan eist de werkgever vrijwel altijd een door de notaris opgesteld samenlevingscontract.

2009-12-10
Waarom een samenlevingscontract

Acht redenen waarom u een samenlevingscontract maakt.

 1. U schept duidelijkheid over wie welk deel van de huishoudpot vult.
 2. U geniet grotere belastingvrijstellingen en betaalt minder belasting.
 3. U maakt duidelijk wie in verhouding tot de eigendom van uw woning welk deel van de hypotheek betaalt.
 4. U regelt elkaars woonrecht.
 5. U krijgt recht op nabestaandenpensioen (partnerpensioen).
 6. U creëert duidelijkheid over het bezit van de inboedel.
 7. U legt vast wat uw privé eigendom is en blijft.
 8. U hebt minder geschilpunten met erfgenamen of als u onverhoopt uit elkaar gaat.
Genoeg argumenten om het nu te regelen!

2009-12-10
Samen in huis

Hoe zit het eigenlijk als u als samenwoners een huis koopt of huurt? Met welke haken en ogen hebt u te maken. En welke voor- en nadelen zijn er voor samenwoners? Ziet u door de bomen het bos niet meer? Wij zetten ze voor u op een rijtje.

Allereerst is van belang of u een eigen huis of een huurhuis hebt. Hoe gek het ook klinkt, als u huurt hebt u daarmee als samenwoner nog geen woonrecht. Een verhuurder heeft niets te maken met afspraken die u in het samenlevingscontract maakt. Het handigst is als u vanaf het begin beiden als huurder in het huurcontract staat. Hebt u dat niet gedaan en is het huis wel uw hoofdverblijf, dan kunt u na twee jaar samenwoning medehuurder worden.

Woont u in het huis dat eigendom is van uw partner (staat het op zijn of haar naam?) dan loopt u risico's. U kunt het huis voor de helft in eigendom overnemen, maar dan bent u overdrachtsbelasting kwijt. In plaats daarvan kunt u in het samenlevingscontract afspreken dat u gedurende een bepaalde tijd een gebruiksrecht krijgt. U kunt daarin ook vastleggen dat bij een volgende aankoop van een huis deze op naam van uw beiden komt. Dan moet u ook goed vastleggen wie welk deel van de hypotheek- en andere lasten betaalt en wat de gevolgen daarvan zijn, bijvoorbeeld bij overlijden van één van u.

Inboedel

Ongeacht toekomstige situaties is het belangrijk dat altijd kan worden nagegaan wat van wie is. Bijvoorbeeld met het oog op schuldeisers of erfgenamen. Formeel gezien bent u eigenaar als iets aan u geleverd is. Meestal is dat degene die het product gekocht heeft. Doorslaggevend is uiteindelijk op wiens naam het “roerend goed” staat. Dat kan blijken uit de tenaamstelling van een factuur.

Om hierover nooit in problemen te komen moet u een goede administratie voeren, facturen en bankafschriften bewaren, en aan het samenlevingscontract een lijst toevoegen waarop staat wat door wie afzonderlijk is ingebracht of gekocht en wat door u gezamenlijk.

Verblijvingsbeding

Mocht één van u onverhoopt overlijden en wilt u als achterblijvende partner in het huis blijven wonen, dan hebt u een zogenaamd verblijvings­beding nodig. Die kunt u opnemen in het samenlevingscontract. Daarmee zorgt u er voor dat u de gemeenschap­pelijke goederen helemaal in eigendom krijgt.
Als u andere voorzieningen wilt treffen voor na uw overlijden, dan hebt u wel een testament nodig. Zonder testament krijgt u erfrechtelijke problemen. Regel het, het scheelt u uiteindelijk veel onrust en veel geld.

2009-12-10
Liefde gedijt met samenlevingscontract

Wie zegt dat een samenlevingscontract een motie van wantrouwen tegen de liefde is? Met een samenlevingscontract krijgt uw liefde juist alle ruimte! Omdat u de zakelijke kant goed geregeld hebt hoeft u zich daarover geen zorgen te maken. En krijgt u daar ook geen woorden over. U hebt er immers vooraf goed over nagedacht en daar afspraken over gemaakt. Wij helpen u niets over het hoofd te zien. Want ook uw, jullie relatie is uniek.

In een samenlevingscontract regelt u bijvoorbeeld hoe u uw huishouden – zo heet dat ook in juridische termen – in financiële zin gaat vorm geven. Wie betaalt wat, wie brengt wat in?

U legt ook vast wie welk deel van de huur of de hypotheek betaalt. Dat is van belang voor eigendoms- en huurrechten die u individueel hebt. U hebt daarmee– en passant –ook elkaars woonrecht geregeld.

Met een samenlevingscontract profiteert u ook van allerlei voordelen. Zo krijgt u grotere belastingvrijstellingen van de fiscus. U krijgt recht op nabestaandenpensioen (partnerpensioen) en heel vaak profiteert u ook van secundaire arbeidsvoorwaarden voor getrouwde of samenwonende stellen. De meeste werkgevers en instanties stellen daarvoor als voorwaarde dat er een notarieel samenlevingscontract is.

En, zoals meestal bij de notaris, worden er ook regelingen getroffen over uw rechten als de relatie eindigt, bijvoorbeeld vanwege onverhoopt overlijden. U bent immers niet automatisch erfgenaam van uw partner, zoals dat bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wel het geval is.

Voorkom mogelijke problemen later, maak nu afspraken en geef uw liefde alle ruimte ….

2009-12-10
Checklist voor samenwoners

Waar moet u op letten als u een samenlevingscontract wilt sluiten?

 1. Verdeling van inkomsten
 2. Verrekening kosten van de huishouding
 3. Wat valt onder kosten van de huishouding
 4. Gezamenlijke woning moet wel of niet gezamenlijk eigendom worden
 5. Gevolgen als een partner meer geld aan rente en aflossing van hypotheek bijdraagt
 6. Positie van degene die intrekt bij de partner die enig eigenaar is van het huis
 7. Eigendomsrechten van voor gezamenlijke rekening aangeschafte spullen
 8. Regeling van de aantoonbaarheid dat bepaalde zaken niet gemeenschappelijk zijn
 9. Al dan niet gezamenlijk huurderschap van het huis
 10. Aanmelding van elkaar als begunstigde voor het partnerpensioen
 11. Overlijdensrisicoverzekeringen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen
 12. Bij spaarhypotheek splitsing tussen spaarpremie en risicopremie
 13. Gevolgen van uit elkaar gaan
 14. Eventuele alimentatieplicht
 15. Gevolgen bij overlijden
 16. Vaststellen van manier waarop over geschillen wordt beslist


2009-12-10
Wet regelt niets voor samenwoners. Zelf doen!

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, regelt de wet van alles voor u. Voor samenwoners is er niets geregeld in de wet. Samenwonen wordt alleen genoemd bij bepaalde faciliteiten, waaronder partnerpensioen en bepaalde arbeidsvoorwaarden. Als u in aanmerking wilt komen voor dergelijke faciliteiten, hebt u een notarieel samenlevingscontract nodig.

Als u samenwoont of gaat samenwonen, bent u niet automatisch erfgenaam van elkaar. Om dat wel te worden hebt u een samenlevingscontract en een testament nodig. U bent er misschien helemaal niet voor in de stemming, maar dat is niets vergeleken bij de rompslomp en ellende die u krijgt als u het niet regelt.

Als u niets regelt en uw partner, van wie het huis is, overlijdt, dan staat u met lege handen. Het huis gaat naar de erfgenamen, dat zijn de familieleden van uw partner. U bent geen familie! Alles wordt onder uw neus verkocht, huis met inboedel. En u staat letterlijk met lege handen. Zeg niet “dat doen ze nooit, ik heb een heel goede verstandhouding”, de praktijk wijst uit dat die gevoelens in dit soort situaties snel omslaan. Loop geen risico, zorg voor een samenlevingscontract en een testament. Het is een kleine investering die zich later in rust en in geld (ook fiscaal voordeel) uitbetaalt.

Fiscaal voordeel

In de wet op de erfbelasting (successierecht) zijn drie tariefgroepen opgenomen. Een tariefgroep voor partners en kinderen, een tariefgroep voor kleinkinderen en een tariefgroep voor alle overigen, waaronder alle verdere familieleden en niet-familieleden.

2017-12-21

 

Trouwen & Partnerschap

Checklist huwelijkse voorwaarden

Waar moet u op letten als u gaat trouwen?

 1. Wel / niet / gedeeltelijk delen van beider vermogens op het moment van trouwen.
 2. Wel / niet gedeeltelijk delen van toekomstige schenkingen en erfenissen.
 3. Wel / niet / gedeeltelijk delen van inkomsten.
 4. Wat wordt de verdeling van de kosten van de huishouding.
 5. Veilig stellen van het belang van de onderneming.
 6. Regeling treffen voor eventuele beperking van inkomensverrekening bij bedrijfsverliezen en/of compensatie van bedrijfsverliezen voordat verrekening plaatsvindt.
 7. Regeling voor het huis en de financiering daarvan.
 8. Afwikkeling bij eventuele echtscheiding.
 9. In kaart brengen van de gevolgen van overlijden van één van beiden, eventueel noodzaak om testament te maken.
 10. In kaart brengen van de gevolgen voor beider pensioenen.
 11. Vaststellen hoe bij het afsluiten van levensverzekeringen de betaling van de premie wordt geregeld.


2009-12-10
Chinese muur tussen privé en bedrijf

Een ondernemer is ook maar een mens. Met een privéleven, een relatie, een gezin. En juist die privésfeer wilt u als ondernemer onder geen omstandigheden in gevaar brengen. Maar al te vaak blijkt dat hierover niet of niet goed is nagedacht in de periode voordat de dag van plechtigheden voor huwelijk of geregistreerd partnerschap aanbreekt. Ons advies: met op uw maat gemaakte huwelijkse- of partnerschapvoorwaarden bouwt u een juridische “Chinese muur” tussen uw privé en zakelijke rechtspositie.

In de privésfeer wilt u zo min mogelijk risico's lopen en uw huishouding en vaste lasten zonder problemen kunnen betalen. Risico's loopt u al genoeg in uw onderneming, recessies laten er veel voorbeelden van zien. Zorg dat die risico's nooit gevolgen kunnen hebben voor uw privévermogen (bezittingen in geld en goed). Huwelijkse voorwaarden zijn daar het goede vehikel voor.

Een paar voorbeelden van vervelende situaties die u graag wilt voorkomen.

 1. Schulden van de onderneming. U kunt het zo regelen dat u privé niet aangesproken kunt worden voor de schulden in uw onderneming. Uw huis en privé vermogen blijven bij een eventueel faillissement buiten schot. 
 2. Meerdere compagnons in de onderneming. Als uw compagnon privé failliet gaat, overlijdt of met echtscheiding te maken krijgt, wit u daar in uw onderneming geen nadelige financiële gevolgen van ondervinden. En u wilt ook niet dat de erfgenamen zich ineens met de bedrijfsvoering kunnen gaan bemoeien. Ook wilt u voorkomen dat uw onderneming en u beiden privé nadelige gevolgen ondervindt als het misgaat met de samenwerking met uw compagnon(s). Naast uw eigen huwelijkse voorwaarden hebt u daarom ook een aandeelhoudersovereenkomst nodig. Daarin maakt u onder meer afspraken over de waardering en de betaling van aandelen bij uittreden, arbeidsongeschiktheid en dergelijke.
 3. Ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wat moet er gebeuren als u voor langere tijd uw bedrijf niet kunt uitoefenen door ziekte of arbeidsongeschiktheid? En wat heeft dat privé voor consequenties?
 4. Bedrijfsverliezen. In huwelijkse voorwaarden kunt u bepalingen opnemen waarmee u ingeval van bedrijfsverliezen de inkomensverrekening beperkt. Of bepalingen over compensatie van bedrijfsverliezen voordat inkomensverrekening plaatsvindt.
 5. Overlijden. Ook in uw omgeving zal het gebeuren. Mensen die plotseling overlijden terwijl ze nog volop in het dagelijkse leven staan. Het zal u maar gebeuren. En als u dan enig ondernemer of aandeelhouder bent, hoe moet het dan verder met het bedrijf? En wat moeten uw erfgenamen dan wel en niet kunnen doen? Ook hierover legt u afspraken vast, niet alleen in uw huwelijkse voorwaarden maar ook in uw testament.
 6. Echtscheiding. Natuurlijk, u gaat geen relatie met elkaar aan in de veronderstelling dat u ooit gaat scheiden. Juist om dat u het nu goed met elkaar kunt vinden, regelt u de gevolgen van onverhoopte echtscheiding nu. U voorkomt daarmee niet alleen eindeloze (juridische en emotionele) gevechten, u voorkomt ook schade voor uw partner en voor uw onderneming. Voorkom dat einde huwelijk ook einde zaak wordt.
 7. Pensioenverevening. De wet verplicht u om bij echtscheiding het tot dan toe opgebouwde pensioen bij uitkering fifty/fifty te verdelen. Het kan zelfs zijn dat u de helft van het pensioen direct moet afstorten. Dat is niet zo'n probleem als uw pensioen is ondergebracht bij een verzekeraar. Hebt u het in eigen beheer, dan kan dat gevaarlijk zijn voor de continuïteit van uw bedrijf.


2009-12-10
Waarom huwelijkse voorwaarden?

Tien redenen om huwelijkse voorwaarden op te maken.

 1. Vaststelling van de verdeling van inkomen en vermogen bij aanvang van je huwelijk.
 2. Afspraken over de compensatie van bereidheid van de ene partner om kinderen te verzorgen en gedurende die tijd niet te (kunnen) werken.
 3. Bescherming van een eventuele onderneming van een van beiden tegen de gevolgen van echtscheiding of schulden van de andere partner.
 4. Bescherming van het vermogen van de ene partner tegen schulden van de onderneming van de andere partner.
 5. Bescherming van uw vermogen tegen de gevolgen van gedragingen van uw partner.
 6. Afspraken over het delen van ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij onverhoopte echtscheiding.
 7. Verzorging van de overblijvende partner in geval van overlijden.
 8. Bescherming van uw vermogen (of voor u belangrijke spullen) tegen aanspraken van uw partner bij eventuele echtscheiding.
 9. Voorkomen van deling van inkomen, schenkingen of erfenissen.
 10. Omdat u in principe alles kunt regelen zoals u het wilt hebben.


2009-12-10
Gevolgen huwelijkse voorwaarden voor de erfenis

U kunt huwelijkse voorwaarden maken zoals u wilt, maar als u ze niet daadwerkelijk naleeft komt u van een koude kermis thuis. En … in de loop van de jaren verandert uw beider persoonlijke situatie. U koopt bijvoorbeeld een huis, start een bedrijf, krijgt misschien kinderen. Zorg er voor dat uw huwelijkse voorwaarden actueel blijven en bespreek ze bijvoorbeeld eens per vijf jaar vrijblijvend met ons.

Haal elk jaar de huwelijkse voorwaarden uit de kast en controleer samen of u alle afspraken voor dat jaar bent nagekomen. Als u slordig omgaat met uw huwelijkse voorwaarden heeft het aangaan daarvan weinig zin gehad. U loopt er behoorlijk wat risico mee. Neem vooral het verrekenbeding serieus. Heel vaak wordt gekozen voor het jaarlijks verrekenen van het overgespaarde inkomen (totaal gezamenlijk inkomen minus kosten van gezamenlijke huishouding).

Als u dit niet jaarlijks doet, kan de rechter er bij echtscheiding van uitgaan dat u samen eigenaar bent van het totale vermogen. Dus alsof u in gemeenschap van goederen bent getrouwd. De een kan dan aanspraak maken op de helft van bijvoorbeeld het bedrijf van de ander. Of op de helft van het aandeel in het familievermogen van de ander.

Gelukkig kunt u het verzuim op elk moment goedmaken, behalve bij het einde van de relatie (scheiden of overlijden).

 • Als er in uw huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding staat, leef dat dan ook na.
 • Hebt u achterstand opgelopen bij de verrekening, maak dat dan in één keer goed met een onderlinge vaststellingsovereenkomst.
 • Bespreek dan ook alle financiële zaken en geef elkaar volledig inzage.
 • Hebt u een eenmanszaak, dan is het helemaal gevaarlijk om niet jaarlijks te verrekenen. Bij faillissement komt uw partner dan op de laatste plaats van schuldeisers.
 • Zorg er voor dat u eens per vijf, zes jaar uw huwelijkse voorwaarden in samenhang met uw testamenten opnieuw tegen het licht houdt. Omstandigheden kunnen zodanig veranderd zijn dat aanpassing nodig is (en geld oplevert).
 • De nog jonge Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen is een goede aanleiding  om uw afspraken te herijken.


2016-12-19
Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden is een overeenkomst tussen mensen die trouwen of getrouwd zijn. Voor geregistreerde partners heten deze voorwaarden “partnerschapsvoorwaarden”. De juridische werking daarvan is gelijk aan die van huwelijkse voorwaarden. In huwelijkse voorwaarden wordt het recht op bezit en inkomen van beide partners vastgelegd.

Per 1 januari 2018 is de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Dat betekent dat het eigen vermogen dat vóór de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap valt. Hoe werkt deze wet en wat zijn de verschillen met de algehele gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden?

Algehele gemeenschap van goederen (tot 2018)

Wanneer stellen geen afspraken maken voor hun huwelijk of geregistreerd partnerschap geldt nu volgens de wet de algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden die voor en tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd gezamenlijk eigendom zijn. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een schenking, erfenis of (uw aandeel in) het familiehuisje. Na een scheiding moeten de partners al het geld en bezittingen in principe in tweeën verdelen. Hetzelfde geldt voor de schulden. Ook als u niet weet dat uw partner schulden heeft gemaakt, moet u daar toch aan meebetalen.

Beperkte gemeenschap van goederen (vanaf 2018)

Voor stellen die trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan op of na 1 januari 2018 geldt automatisch de beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alleen vermogen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd van u samen is. Bezittingen of schulden van voor het huwelijk vallen niet in de gezamenlijk boedel. Ook schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen. Om te kunnen aantonen, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of overlijden, dat bepaalde bezittingen uw persoonlijk eigendom zijn, is een goede administratie belangrijk. Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen toch tot het gemeenschappelijk vermogen gerekend.
Voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de partners hier niets van af weet, zijn volgens de nieuwe wet beide partners nog steeds aansprakelijk.

Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden

Wilt u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bezittingen of schulden apart houden? Dan gaat u naar de notaris voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Deze situatie verandert niet door de nieuwe wet.

U kunt na 1 januari 2018 ook nog steeds kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen. Daarvoor kunt u ook bij de notaris terecht.

Huwelijkse voorwaarden worden door ons ingeschreven in het Huwelijksgoederenregister bij de rechtbank van het arrondissement (gebied) waar u getrouwd bent. Dat register is openbaar en kan door iedereen worden ingezien.

Met huwelijkse voorwaarden wijkt u dus af van de wet. U mag deze in principe invullen zoals u zelf wilt, zolang u maar niet tegen andere wettelijke regels ingaat. Dat heet “contractsvrijheid”. U kunt bijvoorbeeld niet van de regels van 'gezinsbescherming' afwijken. U hebt altijd toestemming van uw partner nodig om het gezamenlijke huis te verkopen of er een hypothecaire lening op af te sluiten. Ook kunt u zich niet onttrekken aan uw onderhoudsplicht ten opzichte van de ander.

Wat regelt u zoal in huwelijkse voorwaarden?

 1. Verdelingsregels voor inkomen en vermogen;
 2. Compensatie van bereidheid om kinderen te verzorgen en gedurende die tijd niet te (kunnen) werken.
 3. Bescherming van een eventuele onderneming van een van beiden tegen de gevolgen van echtscheiding of schulden van de andere partner.
 4. Afspraken over het delen van ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij onverhoopte echtscheiding.
 5. Verzorging van de overblijvende partner in geval van overlijden.
 6. Huwelijkse voorwaarden worden aangegaan voor heel veel jaren. Daarom wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijk veranderende omstandigheden in de loop der jaren.


2017-12-27